МВР

ОД Стара Загора

 


Издаване на паспорт 

        Паспортът е документ за преминаване на държавната граница на Република България и за пребиваване извън страната. На територията на Република България той е и документ за самоличност на българските граждани.

        След изтичане срока на валидност на паспорта, той трябва да бъде върнат в 3-месечен срок на органа, който го е издал.

        В случаите, когато паспортът е изгубен, откраднат, повреден или  унищожен българският гражданин обявява това обстоятелство в срок до три дни.

        Заявление за нов паспорт може да бъде подадено и преди изтичане на срока на валидност на паспорта.

         Издаване и подмяна на паспорт в Република България

         За да подаде заявление за издаване на паспорт българският гражданин (заявител) се явява лично в звеното „Български документи за самоличност” (БДС) при ОДМВР/СДВР или РУ към тях по постоянен адрес, или във всяко РУ на МВР на територията на съответната областна дирекция по постоянен адрес, удостоверява своята самоличност и му се предоставя отпечатано заявление по образец, съдържащо автоматично попълнени актуални данни по гражданското състояние.
           

       Заявителят проверява попълнените данни, като маркира вярно/невярно и попълва празните полета. Ако е необходимо, нанася корекции в заявлението, като за всяка една корекция представя съответен удостоверителен документ по гражданско състояние:

  • за промяна на имена - удостоверение за раждане, удостоверение за граждански брак, съдебно удостоверение или други документи, удостоверяващи промяната на името;
  • за промяна на постоянен адрес - удостоверение за постоянен адрес;
  • за промяна на транслитерация - имената и месторождението се изписват на кирилица  и латиница чрез английска транслитерация съгласно таблица, като:
  • в първи документ за самоличност - могат да бъдат изписани на латиница по начин, различен от английската транслитерация;
  • в следващ документ за самоличност - само след представяне на официални документи, съдържащи исканото изписване или след представяне на съдебно решение. В този случай е необходимо да бъдат сменени всички валидни документи на лицето.

            Ако заявителят желае друго лице да получи готовия документ, той посочва данните му (имена, ЕГН/ЛНЧ и № на лична карта) в заявлението.

       За издаване на първи паспорт се представят и:

  • Документ за платена държавна такса;
  • удостоверителен документ за раждане на лица под 18 години, в случай че заявителят не притежава валиден документ за самоличност, с който да се идентифицира;

      За подмяна на паспорт се представят:

      Служителят приема заявлението с приложените към него документи. Заснема лицето на заявителя, снема два пръстови отпечатъка (ляв и десен показалец) и неговия подпис. Пръстови отпечатъци се снемат на лица, навършили 12 години. Подпис се снема на лица, навършили 14 години. Служителят предоставя на заявителя регистрационен талон, в който са отбелязани мястото и дата на получаване на готовия документ.

     Паспортът се получава лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, или от лицето, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.

     Особеност при подаване на заявление за издаване на паспорт на български граждани на възраст до 18 години:

     При подаване на заявление за издаване на паспорт на български граждани на възраст до 18 години, присъства самото лице и неговите родители, настойници или попечители. Заявлението се подава от:

  • родителите или настойниците на лице, ненавършило 14 години;
  • лицето, което е навършило 14 години, като родителите или попечителите изразяват съгласието си, полагайки подпис в заявлението.

       При отсъствие на родител, настойник или попечител подписът в заявлението се полага от лице, упълномощено от него с нотариално заверено изрично пълномощно, или се представят някой от следните документи:

           1. влязло в сила съдебно решение за издаване паспорт на лице, ненавършило 18 години;

           2. влязло в сила съдебно решение за лишаване на единия родител от родителски права;

         3. влязло в сила съдебно решение за връщане на дете, съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, съставена в Хага на 25 октомври 1980 г., ратифицирана със Закон на 21 февруари 2003 г., или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права, съставена в Люксембург на 20 май 1980 г., ратифицирана със закон на 26 февруари 2003 г., в сила от 1 октомври 2003 г., което се съгласува с Министерството на правосъдието;

           4. препис-извлечение от акт за смърт на един от родителите.

         При разногласие между родителите за издаване на паспорт на лице, ненавършило 18 години, се представят някой от следните документи:

           1. влязло в сила съдебно решение за издаване на паспорт;

          2. влязло в сила съдебно решение за връщане на дете съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права и след съгласуване с Министерството на правосъдието.

          Паспортите на малолетните и непълнолетните лица се получават от родител, настойник или попечител, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от родител, настойник или попечител пред длъжностното лице в заявлението при подаването му;

           Издаване и подмяна на паспорт на български гражданин - в чужбина

           Български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на паспорт в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина. Повече информация може да получите от сайта на МВнР, рубрика "Издаване на български лични документи и временни документи за пътуване".