МВР

ОД Стара Загора

 


Паспорт на лица между 58 г. и 70 г.

 

Към заявлението се прилагат:

При подмяна на паспорт към заявлението се прилагат:

  • при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на паспорта - декларация по чл. 17, ал. 1, когато такава не е подавана, и удостоверителен документ за тези обстоятелства, ако има издаден такъв документ от компетентните органи и той не може да бъде изискан по служебен път;
  •  при съществени и трайни изменения на образа - официален документ от съответните компетентни органи;
  • при изтичане срока на валидност на паспорта и при повреждане -предходният паспорт.

При промяна в гражданското състояние, в случай че промяната не е отразена в Националната база данни "Население", към заявлението за подмяна на паспорт се прилагат предходният паспорт и:

  • при промяна на ЕГН - удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на заявителя;
  • при промяна на имената - официален документ, удостоверяващ промяната, както и удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на лицето за извършената промяна в неговия електронен личен регистрационен картон;
  • при промяна на пола - официален документ от съответните компетентни органи.

След изтичане срока на валидност на паспорта, той трябва да бъде върнат в 3-месечен срок на органа, който го е издал.