МВР

ОД Стара Загора

 


Първи паспорт на лица до 14 г.

 

Удостоверение за раждане, копие от което се прилага към заявлението

      Заявлението за издаване на паспорт или на заместващ го документ на лица, ненавършили 14 години, се подава от техните родители или настойници, които подписват заявлението, като присъства и самото лице.

       Особеност при подаване на заявление за издаване на паспорт на български граждани на възраст до 18 години:

        Заявлението за издаване на паспорт или на заместващ го документ на лица, ненавършили 14 години, се подава от техните родители или настойници, които подписват заявлението, като присъства и самото лице.

 

        При отсъствие на родител, настойник или попечител подписът в заявлението се полага от лице, упълномощено от него с нотариално заверено изрично пълномощно, или се представя някой от следните документи:

       1. влязло в сила съдебно решение за издаване паспорт на лице, ненавършило 18 години;

       2. влязло в сила съдебно решение за лишаване на единия родител от родителски права;

        3. влязло в сила съдебно решение за връщане на дете съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, съставена в Хага на 25 октомври 1980 г., ратифицирана със Закон на 21 февруари 2003 г. (ДВ, бр. 82 от 2003 г.), или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права, съставена в Люксембург на 20 май 1980 г., ратифицирана със закон на 26 февруари 2003 г., в сила от 1 октомври 2003 г. (ДВ, бр. 104 от 2003 г.), и след съгласуване с Министерството на правосъдието;

       4. препис-извлечение от акт за смърт, ако починалият родител е чужд гражданин и информацията не е отразена в Националната база данни "Население".

 

      При разногласие между родителите за издаване на паспорт или заместващ го документ на лице, ненавършило 18 години, към заявлението се представя някой от следните документи:

       1. влязло в сила съдебно решение за издаване на паспорт;

      2. влязло в сила съдебно решение за връщане на дете съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права и след съгласуване с Министерството на правосъдието.