МВР

ОД Стара Загора

 


    Съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение срокът на валидност на личните карти и паспорти, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 януари 2020 г. се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина при условията на реципрочност. Срокът на валидност на свидетелствата за управление на МПС, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. се удължава със 7 месеца. 

С оглед улесняване на административното обслужване, избягване на натрупване на хора и загуба на време при обработката на подадените заявления, призоваваме гражданите да не изчакват изтичането на крайния срок на валидност на документите им и да се възползват от възможността за предсрочната им подмяна.

Напомняме, че действа мярка за облекчаване на режима за издаване на лични документи, според която българските граждани с постоянен адрес на територията на област Стара Загора да подадат заявление за издаване на лична карта и/или паспорт с:

      ° обикновена услуга (до 30 дни) - във всяко едно от звената „Български документи за самоличност“ (БДС) при ОДМВР – Стара Загора. 
      ° бърза услуга – във всички  районни управления (РУ) на територията на област Стара Загора (без Първо и Второ РУ) и в сектор БДС при ОДМВР – Стара Загора; 
      ° експресна услуга – в сектор БДС при ОДМВР – Стара Загора (ул. „Г.С.Раковски“ 68)

Готовите лични документи (лична карта и/или паспорт) се получават в звеното БДС при ОДМВР – Стара Загора, където е подадено заявлението.

Заявление за подновяване на СУМПС с обикновена услуга може да се подаде  във всяко едно от районните управления на територията на област Стара Загора при:

- изтичане на срока на валидност;
- вече изтекъл срок на валидност;
- промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация;
- издаване на дубликат.  

Във всички останали случаи, заявленията за издаване на СУМПС се подават само в сектор “Пътна полиция” при ОДМВР – Стара Загора и група “КАТ Пътна полиция” – Казанлък.
При подаване на заявление за издаване на СУМПС е предоставена възможност за избор на звено БДС, от което да бъде получено новото СУМПС.

Гражданите, които притежават валиден квалифициран електронен подпис (КЕП), могат да се възползват от „Портал за електронни административни услуги на Министерство на вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https://e-uslugi.mvr.bg, за издаването на лична карта и/или паспорт с обикновена услуга. При подаване на заявления по електронен път е необходимо освен валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис гражданите задължително да имат валиден постоянен адрес на територията на Република България, да притежават български личен документ, издаден по заявление подадено лично до 59 месеца преди подаване на електронното, да нямат промяна на име, ЕГН, пол, гражданство или съществени и трайни изменения в образа. 

 "Портал за електронни административни услуги"

Институции, предприятия, фирми и организации на територията на Област - Стара Загора могат да се възползват от възможността за организирано обслужване в кратки срокове. За целта в сектор БДС при ОДМВР – Стара Загора (гр. Ст. Загора, ул. „Георги Сава Раковски“ № 68) ще бъде създадена необходимата организация за подмяна на документите на желаещите по предварително изготвен график.