МВР

ОД Стара Загора

 


Следващ  паспорт на лица до 14 г.

 

         Към заявлението се прилагат:

         1. документ за платена държавна такса;

         2. удостоверителен документ за раждане на лица под 18години, в случай че заявителят не притежава валиден документ за самоличност, с който да се идентифицира;

         3. предишни паспорти

         Заявлението за издаване на паспорт или на заместващ го документ на лица, ненавършили 14 години, се подава от техните родители или настойници, които подписват заявлението, като присъства и самото лице.

         При подмяна на паспорт към заявлението се прилагат:

 • при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на паспорта - декларация по чл. 17, ал. 1, когато такава не е подавана, и удостоверителен документ за тези обстоятелства, ако има издаден такъв документ от компетентните органи и той не може да бъде изискан по служебен път;
 • при съществени и трайни изменения на образа - официален документ от съответните компетентни органи;
 • при изтичане срока на валидност на паспорта, при повреждане и в случая по т. 4

  предходният паспорт.

  При промяна в гражданското състояние, в случай че промяната не е отразена в

  Националната база данни "Население", към заявлението за подмяна на паспорт се прилагат предходният паспорт и:

  • при промяна на ЕГН - удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на заявителя;
  • при промяна на имената - официален документ, удостоверяващ промяната, както и удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на лицето за извършената промяна в неговия електронен личен регистрационен картон;
  • при промяна на пола - официален документ от съответните компетентни органи.

        Заявлението за издаване на паспорт или на заместващ го документ на лица, ненавършили 14 години

        Особеност при подаване на заявление за издаване на паспорт на български граждани на възраст до 18 години:

         Заявлението за издаване на паспорт или на заместващ го документ на лица, ненавършили 14 години, се подава от техните родители или настойници, които подписват заявлението, като присъства и самото лице.

          При отсъствие на родител, настойник или попечител подписът в заявлението се полага от лице, упълномощено от него с нотариално заверено изрично пълномощно, или се представя някой от следните документи:

         1. влязло в сила съдебно решение за издаване паспорт на лице, ненавършило 18 години;

         2. влязло в сила съдебно решение за лишаване на единия родител от родителски права;

         3. влязло в сила съдебно решение за връщане на дете съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, съставена в Хага на 25 октомври 1980 г., ратифицирана със Закон на 21 февруари 2003 г. (ДВ, бр. 82 от 2003 г.), или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права, съставена в Люксембург на 20 май 1980 г., ратифицирана със закон на 26 февруари 2003 г., в сила от 1 октомври 2003 г. (ДВ, бр. 104 от 2003 г.), и след съгласуване с Министерството на правосъдието;

        4. препис-извлечение от акт за смърт, ако починалият родител е чужд гражданин и информацията не е отразена в Националната база данни "Население".

        При разногласие между родителите за издаване на паспорт или заместващ го документ на лице, ненавършило 18 години, към заявлението се представя някой от следните документи:

       1. влязло в сила съдебно решение за издаване на паспорт;

       2. влязло в сила съдебно решение за връщане на дете съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права и след съгласуване с Министерството на правосъдието.