МВР

ОД Стара Загора

 1.             
Наименование на административната услуга и уникален номер идентификатор съгласно Регистъра на услугите

Издаване на документи, удостоверяващи събития и факти, свързани с издаването на документи за самоличност при подаване на писмено искане за предоставяне на информация - 673

Правно основание за предоставянето на административната услуга

Чл. 70 от Закона за българските лични документи; чл. 54 във връзка с чл. 53 от Правилника за издаване на българските лични документи.

Орган, който предоставя административната услуга

Отдел/сектори „Български документи за самоличност“ при Столична дирекция на вътрешните работи, Областните дирекции на вътрешните работи и дирекция „Български документи за самоличност“.

Описание на процедурата по предоставяне на административната услуга

Предоставяне на данни за български лични документи, издадени на български граждани, от информационните фондове на МВР се извършва от отдел „Български документи за самоличност“ при Столична дирекция на вътрешните работи, сектори „Български документи за самоличност“ към Областните дирекции на вътрешните работи или дирекция „Български документи за самоличност“.

Заявлението може да се подаде на гише в Столичната дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на МВР по постоянен или настоящ адрес, в дирекция "Български документи за самоличност", както и по електронен път, чрез Портала за предоставяне на електронни административни услуги на МВР.

Към заявлението се прилагат/представят:

-                 документ за самоличност;

-                 акт на съдебната власт (съдебно удостоверение) - в случаите, свързани с предоставяне на данни за български лични документи, отнасящи се до трети лица;

-                 нотариално заверено изрично пълномощно - в случаите, когато се иска информация за друго лице.

-                 документ за платена държавна такса.

Образец на формуляра, който се попълва за предоставяне на административната услуга – заявление свободен текст.

Начини на заявяване на услугата

Заявлението се подава лично или от лице, упълномощено с нотариално заверено изрично пълномощно.

Информация, съхранявана във фондовете на МВР, свързана с български лични документи, отнасяща се до трети лица, се предоставя само на основание на закон или с акт на съдебната власт.

При подаване на писменото искане, заявителят удостоверява своята самоличност.

Предоставяне на услугата по електронен път; ниво на предоставяне на услугата; интернет адрес

Лица, притежаващи валидно удостоверение за универсален електронен подпис, могат да подават и по интернет чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР заявления за получаване на данни от информационните фондове, свързани с издаването и ползването на българските лични документи.

Ниво - предоставяне на онлайн информация за административната услуга – начини и места на заявяване на услугите, срокове и такси; предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри; заявяване и получаване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи и/или електронна обработка на формуляри (електронни форми) и електронна персонална идентификация на потребителите; извършване на трансакции, включващи онлайн разплащане. 

Услугата се предоставя чрез електронния портал за административни услуги на МВР на интернет адрес – https://e-uslugi.mvr.bg/Services.

Условия за получателя на услугата:

- да е български гражданин;

- да има валиден постоянен или настоящ адрес на територията на Република България;
              - да притежава български лични документи;

- да не е под запрещение.

При липса на някои от изброените условия - услугата не се предоставя.

Когато заявлението се подава по електронен път е необходимо заявителят да приложи сканиран образ на следните документи:

-                 лична карта;

-                 акт на съдебната власт (съдебно удостоверение) - в случаите, свързани с предоставяне на данни за български лични документи, отнасящи се до трети лица - когато е приложимо;

-                 нотариално заверено изрично пълномощно - в случаите, когато се иска информация за друго лице.

Срок на действие на документа

Няма определен срок на действие на документа.

Такси

Чл. 41, ал. 1 и 3 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.

При подаване на писменото искане, заявителят прилага документ за платена държавна такса (издаден на името, за когото ще са данните) по раздел 7 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.

-                 Обикновена услуга

Такса 2 лв. за всяко лице, но не повече от 10 лв. при подаване на писмено искане за предоставяне на информацията  и такса 5 лв. за всяко лице, но не повече от 25 лв. при издаване на документа, удостоверяващ данните.

-                 Бърза услуга – няма;

-                 Експресна услуга – няма.

Размерът на таксите, които се събират за издаване на документи, удостоверяващи събития и факти, свързани с издаването на документи за самоличност при подаване на писмено искане за предоставяне на информация, са определени на основание утвърдена от Министър на вътрешните работи „Методика за изчисляване на единични цени на новите български документи за самоличност, за пребиваване и за управление на моторни превозни средства”.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

Директори на Столичната дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на МВР; директор на дирекция "Български документи за самоличност“.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

Отказът за предоставяне на информация за данни от информационните фондове, регламентирани в Закона за българските лични документи може да се обжалва по реда, предвиден в Административнопроцесуалния кодекс.

Начини на получаване на резултата от услугата

Данните се предоставят в срок до 14 дни след регистриране на писмено заявление/искане в устен или писмен вид, или на други информационни носители.

Издадените удостоверения се получават лично от заявителя, от упълномощено от него лице - след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, или от лице, посочено от заявителя в заявлението пред длъжностното лице при подаването му.

Информация, съхранявана във фондовете на МВР, свързана с български лични документи, отнасяща се до трети лица, се предоставя само на основание на закон или с акт на съдебната власт. В този случай, издадените удостоверения се получават лично от заявителя.

В заявление, подадено по електронен път, лицето посочва районно управление на МВР, Столична дирекция на вътрешните работи, Областна дирекция на вътрешните работи или дирекция „Български документи за самоличност“, където да получи издаденото удостоверение.

Когато заявлението е подадено по електронен път, издаденото на хартиен носител удостоверение се получава само лично, в посоченото от него звено "Български документи за самоличност", като при получаването заявителят е длъжен да представи оригиналите на документите, чиито сканирани образи е прикачил към заявлението.

 


 2.              Наименование на административната услуга и уникален номер идентификатор съгласно Регистъра на услугите

Издаване на лични карти на български граждани - 1537

Правно основание за предоставянето на административната услуга

Чл. 31 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 1 и чл. 18а, от Закона за българските лични документи; чл. 18 от Правилника за издаване на българските лични документи.

Орган, който предоставя административната услуга

Личните карти се издават и подменят от органите на Министерството на вътрешните работи - отдел/сектори „Български документи за самоличност“ при Столична дирекция на вътрешните работи, Областните дирекции на вътрешните работи и дирекция „Български документи за самоличност“, по постоянния адрес на лицето.

Описание на процедурата по предоставяне на административната услуга

Личната карта е основен идентификационен документ за самоличност на територията на Република България. Право да притежава лична карта има всеки български гражданин, навършил 14 години.

Всеки български гражданин е длъжен да поиска издаването на лична карта в срок до 30 дни от:

- навършване на 14-годишна възраст, за лицата, пребиваващи на територията на Република България;

- завръщането си в страната, за лицата пребиваващи в чужбина и навършили 14 години;

- получаване на удостоверение за придобито или възстановено българско гражданство.

Всеки български гражданин е длъжен да поиска издаването на лична карта в срок до 30 дни при:

- изтекъл срок, повреждане, унищожаване, изгубване или открадване;

- промяна на имената, единния граждански номер, пола, гражданството или при настъпили съществени и трайни изменения на образа;

- промяна на постоянния адрес.

В случаите, когато личната карта е  изгубена, открадната, повредена или унищожена българският гражданин обявява това обстоятелство в срок до три дни, след което подава заявление за издаване нова лична карта в срок до 30 дни.

По искане на лицето нова лична карта може да се издаде и преди изтичане срока й на валидност.

Издаване и подмяна на лична карта в Република България.

За да подаде заявление за издаване на лична карта, българският гражданин (заявител) се явява лично в звеното „Български документи за самоличност” при Столична дирекция на вътрешните работи, Областната дирекция на вътрешните работи или районното управление към тях по постоянен адрес, или в дирекция "Български документи за самоличност", удостоверява своята самоличност и му се предоставя отпечатано заявление по образец, съдържащо автоматично попълнени актуални данни по гражданско състояние.

Заявителят проверява попълнените данни, като маркира вярно/невярно и попълва празните полета. Ако е необходимо, нанася съответните корекции в заявлението, като за всяка една корекция представя съответен удостоверителен документ по гражданско състояние:

- за промяна на имена - удостоверение за раждане, удостоверение за граждански брак, съдебно удостоверение или други документи, удостоверяващи промяната на името;

- за промяна на постоянен адрес - удостоверение за постоянен адрес;

- за промяна на транслитерация - имената и месторождението се изписват на кирилица и латиница чрез английска транслитерация съгласно таблица, като:

> в първи документ за самоличност - могат да бъдат изписани на латиница по начин, различен от английската транслитерация;

> в следващ документ за самоличност - само след представяне на официални документи, съдържащи исканото изписване или след представяне на съдебно решение. В този случай е необходимо да бъдат сменени всички валидни документи на лицето.

Ако заявителят желае друго лице да получи готовия документ, той посочва данните му (имена, ЕГН/ЛНЧ и № на лична карта) в заявлението.

При приемане на заявлението служител на "Български документи за самоличност" извършва проверка за пълнота и коректност на попълнените данни и приложените документи и при наличие на несъответствия дава указания на заявителя.

Заявление за издаване на лична карта може да се подаде и от лице, упълномощено от заявителя с нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато:

- няма промяна на името, единния граждански номер, пола, гражданството или не са настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето, и

- са му снети необходимите биометрични данни до 59 месеца от датата на подаване на заявлението;

- е предвидено в закон.

За издаване на първа лична карта се представят и:

документ за платена държавна такса (на лицата от 14 г. до 16 г. и на лицата над 70 г. първата лична карта е без такса);

- удостоверение за раждане, копие от което се прилага към заявлението;

- официален документ за придобиване на българско гражданство (издаван от Министерството на правосъдието) и копие от националния документ за самоличност или за пътуване - когато е приложимо.

За подмяна на лична карта се представят:

- лична карта (при изтичане срока на валидност; при повреждане; при съществени и трайни изменения на образа) - предоставя се за унищожаване при получаване на новата лична карта);

документ за платена държавна такса.

При подмяна на лична карта към заявлението се прилагат:

- декларация по чл. 17, ал. 1 и удостоверителен документ за тези обстоятелства, ако има издаден такъв документ от компетентните органи - при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на личната карта;

- официален документ от съответните компетентни органи - при съществени и трайни изменения на образа;

- валиден удостоверителен документ за трайно намалена работоспособност 50 и над 50%  - в случай че лицето има такъв. 

Служителят приема заявлението с приложените към него документи. Заснема лицето на заявителя и снема неговия подпис. Предоставя на заявителя регистрационен талон, в който са отбелязани мястото и дата на получаване.

Особеност при подаване на заявление за издаване на лична карта на:

- непълнолетни (от 14 г. до 18 г.) и на поставени под запрещение лица - подава се лично и в присъствие на родител, настойник или попечител, който полага подпис в заявлението;

- непълнолетни (от 14 г. до 18 г.), настанени за отглеждане в специализирани институции - подава се лично и в присъствието на директора на специализираната институция, в която е настанено по съответния ред, който полага подпис в заявлението и получава готовия документ;

- непълнолетни (от 14 г. до 18 г.), настанени със съдебно решение за отглеждане в приемно семейство или в семейството на роднини или близки се подава лично и в присъствието на приемния родител, близък или роднина, който полага подпис в заявлението.

Срокове за издаване/предоставяне на лична карта:

-                 обикновена услуга - до 30 календарни дни;

-                 бърза услуга - до 3 работни дни;

-                 експресна услуга - до 8 работни часа.

Когато заявлението за издаване на лична карта е подадено в консулски или дипломатически представителства в чужбина, срокът за издаване е до 90 дни, за обикновена услуга, а за бърза услуга до 60 дни.

Издаване и подмяна на лична карта на български граждани - в чужбина.

Българските граждани, пребиваващи в чужбина, могат да подадат заявления за издаване на лични карти с обикновена или бърза услуга в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, в които има техническа възможност. Длъжностните лица при приемане на заявлението заснемат с цифрови устройства подписа и лицето на заявителя. Въвеждат личните данни от приетото заявлението, информация за приложените документи, подпис и снимка на заявителя в автоматизирана информационна система и регистрират заявлението като „Искане за издаване на лична карта“. Искането за издаване на лична карта се изпраща в дирекция „Български документи за самоличност“, по електронен път чрез защитена комуникационна връзка. В срок до 5 работни дни дирекция „Български документи за самоличност“, по електронен път връща отговор до дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина относно съответствието на попълнените данни в заявлението с тези в Национален автоматизиран информационен фонд „Национален регистър на българските лични документи“ и възможността за издаване на лична карта. При съответствие на данните искането се регистрира от дирекция „Български документи за самоличност“, като прието заявление за персонализиране на личната карта. В случай че има несъответствие на попълнените в заявлението данни с тези в    Национален автоматизиран информационен фонд „Национален регистър на българските лични документи“, дирекция „Български документи за самоличност“, изпраща до дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина по електронен път указания за отстраняване на несъответствията. Дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина в срок до 7 работни дни уведомява заявителя. В случай че в срок до един месец от уведомяването всички несъответствия не бъдат отстранени, процедурата по искането за издаване на личната карта се прекратява от дирекция „Български документи за самоличност“.

Документите, които следва да се представят и прилагат към подадено заявление за издаване на лична карта са както тези, които се изискват при подаване на заявление за лична карта в Република България.

Образец на формуляра, който се попълва за предоставяне на административната услуга – да, има

Начини на заявяване на услугата

Заявление може да се подаде на гише в Столичната дирекция на вътрешните работи, областните дирекции на МВР и в районните управления на МВР по постоянен адрес, в дирекция "Български документи за самоличност", както и по електронен път през Портала за предоставяне на електронни административни услуги на МВР.

Когато заявлението се подава на гише, то се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят проверява данните, допълва или коригира информация където е необходимо и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.

Българските граждани, които пребивават в чужбина, могат да подават заявление за издаване на лична карта в дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина.

Заявление за издаване на лична карта може да се подаде и по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на външните работи - за български граждани, които пребивават в чужбина, с притежавания от тях валиден квалифициран електронен подпис.

Предоставяне на услугата по електронен път; ниво на предоставяне на услугата; интернет адрес

Заявление за издаване на лична карта може да се подаде и по електронен път чрез Портала за предоставяне на електронни административни услуги на МВР –
https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/Services/Index.

Когато заявление за лична карта се подава по електронен път, заявителят трябва да отговаря на следните условия:

-                 да е български гражданин, навършил 18 години;

-                 да има валиден постоянен адрес на територията на Република България;

-                 да има издаден български личен документ по заявление, подадено лично до 59 месеца преди датата на подаване на електронното заявление и да са му снети необходимите биометричните данни;

-                 да няма друго прието заявление за издаване на документ от същия вид, към момента на подаване на заявлението по електронен път;

-                 да няма промяна на името, единния граждански номер, пола, гражданството или съществени и трайни изменения на образа на лицето;

-                 да не е поставен под запрещение.

Заявление за издаване на лична карта може да се подаде и по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на външните работи - за български граждани, които пребивават в чужбина, с притежавания от тях валиден квалифициран електронен подпис; Министерството на външните работи изпраща до заявителя на електронния адрес, посочен в заявлението, потвърждение или отказ за издаването на лична карта; в потвърждението се посочва, че документът ще бъде издаден от МВР след заплащане на държавна такса по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВнР, като получаването му ще става в консулската служба, посочена от заявителя.

Ниво - предоставяне на онлайн информация за административната услуга – начини и места на заявяване на услугите, срокове и такси; предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри; заявяване и получаване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи и/или електронна обработка на формуляри (електронни форми) и електронна персонална идентификация на потребителите; извършване на трансакции, включващи онлайн разплащане. 

 

 

Срок на действие на документа

Срокът на валидност на издадена лична карта е:

- 4 години – на лица от 14- до 18-годишна възраст;

- 10 години – на лица от 18- до 58-годишна възраст;

- безсрочни - на лица навършили 58-годишна възраст.

 

Такси

ЛИЧНА КАРТА

ОБИКНОВЕНА

УСЛУГА

ДО 30 ДНИ - чл. 32, т. 1, б. „а“-„г“ от Тарифата

БЪРЗА

УСЛУГА

ДО 3 РАБ. ДНИ - чл. 35, ал. 1 от Тарифата

ЕКСПРЕСНА

УСЛУГА

ДО8 РАБ. ЧАСА - чл. 35, ал. 2 от Тарифата

Първа лична карта на лица между 14 и 16 г.

БЕЗ ТАКСА

БЕЗ ТАКСА

БЕЗ ТАКСА

Следваща лична карта на лица между 14 г. и 16 г. и за всяка карта на лица между 16 г.
и 18 г.

 

13 лв.

 

26 лв.

 

65 лв.

Лична карта на лица от 18 г. до 58 г.
(с валидност 10 г.)

18 лв.

36 лв.

90 лв.

Лична карта на лица между 58 г. и 70 г. (безсрочна)

11 лв.

22 лв.

55 лв.

Лична карта на лица над 70 г.

БЕЗ ТАКСА

БЕЗ ТАКСА

БЕЗ ТАКСА

Лична карта на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

 

2 лв.

 

4 лв.

 

10 лв.

Размерът на таксите, които се събират за издаване на българските лични документи са определени на основание утвърдена от Министър на вътрешните работи „Методика за изчисляване на единични цени на новите български документи за самоличност, за пребиваване и за управление на моторни превозни средства”.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

Директори на Столичната дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на МВР; директор на дирекция "Български документи за самоличност“.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

Съгласно Административнопроцесуалния кодекс.

Начини на получаване на резултата от услугата

Издадената лична карта се получава лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, или от лице, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.

Особеност при получаването на лична карта на:

- непълнолетни (от 14 г. до 18 г.) и на поставени под запрещение лица - подава се лично и в присъствие на родител, настойник или попечител, който полага подпис в заявлението. Личната карта се получава от родител, настойник или попечител, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от родител, настойник или попечител пред длъжностното лице в заявлението при подаването му;

- непълнолетни (от 14 г. до 18 г.), настанени за отглеждане в специализирани институции - подава се лично и в присъствието на директора на специализираната институция, в която е настанено по съответния ред, който полага подпис в заявлението и получава готовия документ;

- непълнолетни (от 14 г. до 18 г.), настанени със съдебно решение за отглеждане в приемно семейство или в семейството на роднини или близки се подава лично и в присъствието на приемния родител, близък или роднина, който полага подпис в заявлението и получава готовия документ.

Когато заявлението за издаване на лична карта е подадено по електронен път, документът се получава лично в звено "Български документи за самоличност" по постоянен адрес. При получаване на готовия документ заявителят е длъжен да представи оригиналите  на документите, чиито сканирани образи е прикачил към заявлението. При получаване на новата лична карта заявителят е длъжен да върне предходната.

Лична карта, издадена по заявление, подадено в дипломатически и консулски представителства на Република България в чужбина се получават в съответното представителство или в дирекция „Български документи за самоличност“, след заявяване на това обстоятелство. 

Издадена лична карта по заявление, подадено чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на външните работи - за български граждани, които пребивават в чужбина, се получава в консулската служба, посочена от заявителя.

3.              Наименование на административната услуга и уникален номер идентификатор съгласно Регистъра на услугите

Издаване на паспорт на български граждани - 1074

Правно основание за предоставянето на административната услуга

Чл. 38 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 2, чл. 18а от Закона за българските лични документи; чл. 22, ал. 3 от Правилника за издаване на българските лични документи.

Орган, който предоставя административната услуга

Паспорт се издава и подменя от органите на Министерството на вътрешните работи - отдел/сектори „Български документи за самоличност“ при Столична дирекция на вътрешните работи, Областните дирекции на вътрешните работи, по постоянния адрес на лицето, или от дирекция „Български документи за самоличност“.

Описание на процедурата по предоставяне на административната услуга

Всеки български гражданин има право на документ за самоличност, включително на паспорт. Паспортът е документ за преминаване на държавната граница на Република България и за пребиваване извън страната. На територията на Република България той е и документ за самоличност на българските граждани. Издава се със срок на валидност 5 години. По искане на лицето нов паспорт може да се издаде и преди изтичане срока му на валидност.

Издаване и подмяна на паспорт в Република България.

За да подаде заявление за издаване на паспорт, българският гражданин (заявител) се явява лично в звеното „Български документи за самоличност” при Столична дирекция на вътрешните работи, Областната дирекция на вътрешните работи или дирекция или районното управление към тях по постоянен адрес, удостоверява своята самоличност и му се предоставя отпечатано заявление по образец, съдържащо автоматично попълнени актуални данни по гражданско състояние.

Заявителят проверява попълнените данни, като маркира вярно/невярно и попълва празните полета. Ако е необходимо, нанася съответните корекции в заявлението, като за всяка една корекция представя съответен удостоверителен документ по гражданско състояние:

- за промяна на имена - удостоверение за раждане, удостоверение за граждански брак, съдебно удостоверение или други документи, удостоверяващи промяната на името;

- за промяна на постоянен адрес - удостоверение за постоянен адрес;

- за промяна на транслитерация - имената и месторождението се изписват на кирилица и латиница чрез английска транслитерация съгласно таблица, като:

> в първи документ за самоличност - могат да бъдат изписани на латиница по начин, различен от английската транслитерация;

> в следващ документ за самоличност - само след представяне на официални документи, съдържащи исканото изписване или след представяне на съдебно решение. В този случай е необходимо да бъдат сменени всички валидни документи на лицето.

Ако заявителят желае друго лице да получи готовия документ, той посочва данните му (имена, ЕГН/ЛНЧ и № на лична карта) в заявлението.

При приемане на заявлението служител на звеното "Български документи за самоличност" извършва проверка за пълнота и коректност на попълнените данни и приложените документи и при наличие на несъответствия дава указания на заявителя.

Заявление за издаване на паспорт може да се подаде и от лице, упълномощено от заявителя с нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите когато:

- няма промяна на името, единния граждански номер, пола, гражданството или не са настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето, и

- са му снети необходимите биометрични данни до 59 месеца от датата на подаване на заявлението;

- е предвидено в закон.

За издаване на паспорт се представят/прилагат:

документ за платена държавна такса;

- удостоверение за раждане (за лица до 18 г. възраст), копие от което се прилага към заявлението;

- официален документ за придобиване на българско гражданство (издаван от Министерството на правосъдието) и копие от националния документ за самоличност или за пътуване – когато е приложимо.

За подмяна на паспорт се представят:

- предходен паспорт (в случай че има издаден такъв;  при изтичане срока на валидност; при повреждане; при съществени и трайни изменения на образа) - връща се за унищожаване при получаване на новия паспорт);

документ за платена държавна такса.

При подмяна на паспорт към заявлението се прилагат:

- декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи и удостоверителен документ за тези обстоятелства, ако има издаден такъв документ от компетентните органи - при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на личната карта;

- официален документ от съответните компетентни органи - при съществени и трайни изменения на образа;

- валиден удостоверителен документ за трайно намалена работоспособност 50 и над 50%  - в случай че лицето има такъв. 

Служителят приема заявлението с приложените към него документи. Заснема лицето на заявителя и снема неговия подпис. Предоставя на заявителя регистрационен талон, в който са отбелязани мястото и дата на получаване.

Особеност при подаване на заявление за издаване на паспорт на български граждани на възраст до 18 години:

При подаване на заявление за издаване на паспорт на български граждани на възраст до 18 години, присъства самото лице и неговите родители, настойници или попечители. Заявлението се подава от:

- родителите или настойниците на лице, ненавършило 14 години;

- лицето, което е навършило 14 години, като родителите или попечителите изразяват съгласието си, полагайки подпис в заявлението.

При отсъствие на родител, настойник или попечител подписът в заявлението се полага от лице, упълномощено от него с нотариално заверено изрично пълномощно, или се представят някой от следните документи:

- влязло в сила съдебно решение за издаване паспорт на лице, ненавършило
18 години;

- влязло в сила съдебно решение за лишаване на единия родител от родителски права;

- влязло в сила съдебно решение за връщане на дете, съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, съставена в Хага на
25 октомври 1980 г., ратифицирана със Закон на 21 февруари 2003 г., или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права, съставена в Люксембург на 20 май 1980 г., ратифицирана със закон на 26 февруари 2003 г., в сила от 1 октомври 2003 г., което се съгласува с Министерството на правосъдието;

- препис-извлечение от акт за смърт на един от родителите, ако починалият родител е чужд гражданин, а за български гражданин, ако информацията не е отразена в Националната база данни "Население".

При разногласие между родителите за издаване на паспорт на лице, ненавършило
18 години, се представят някой от следните документи:

- влязло в сила съдебно решение за издаване на паспорт;

- влязло в сила съдебно решение за връщане на дете съгласно Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца или Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права и след съгласуване с Министерството на правосъдието.

Срокове за издаване/предоставяне на паспорт:

-                 обикновена услуга - до 30 календарни дни;

-                 бърза услуга - до 3 работни дни;

-                 експресна услуга - до 8 работни часа.

Когато заявлението за издаване на паспорт е подадено в консулски или дипломатически представителства в чужбина, срокът за издаване е до 90 дни, за обикновена услуга, а за бърза услуга до 60 дни.

Издаване и подмяна на паспорт на български гражданин - в чужбина

Български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на паспорт в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина.

Длъжностните лица при приемане на заявлението заснемат с цифрови устройства подписа и лицето на заявителя. Въвеждат личните данни от приетото заявлението, информация за приложените документи, подпис и снимка на заявителя в автоматизирана информационна система и регистрират заявлението като „Искане за издаване на паспорт“. Искането за издаване на паспорт се изпраща в дирекция „Български документи за самоличност“, по електронен път чрез защитена комуникационна връзка. В срок до 5 работни дни дирекция „Български документи за самоличност“, по електронен път връща отговор до дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина относно съответствието на попълнените данни в заявлението с тези в Национален автоматизиран информационен фонд „Национален регистър на българските лични документи“ и възможността за издаване на паспорт. При съответствие на данните искането се регистрира от дирекция „Български документи за самоличност“, като прието заявление за персонализиране на паспорт. В случай че има несъответствие на попълнените в заявлението данни с тези в Национален автоматизиран информационен фонд „Национален регистър на българските лични документи“, дирекция „Български документи за самоличност“, изпраща до дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина по електронен път указания за отстраняване на несъответствията. Дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина в срок до 7 работни дни уведомява заявителя. В случай че в срок до един месец от уведомяването всички несъответствия не бъдат отстранени, процедурата по искането за издаване на личната карта се прекратява от дирекция „Български документи за самоличност“.

Документите, които следва да се представят и прилагат към подадено заявление за издаване на паспорт са както тези, които се изискват при подаване на заявление за паспорт в Република България.

Образец на формуляра, който се попълва за предоставяне на административната услуга – да, има

Начини на заявяване на услугата

Заявление може да се подаде на гише в Столичната дирекция на вътрешните работи, областните дирекции на МВР и в районните управления на МВР по постоянен адрес, в дирекция "Български документи за самоличност", както и по електронен път през Портала за предоставяне на електронни административни услуги на МВР.

Когато заявлението се подава на гише, то се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят проверява данните, допълва или коригира информация където е необходимо и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.

Българските граждани, които пребивават в чужбина, могат да подават заявление за издаване на паспорт в дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина.

Заявление за издаване на паспорт може да се подаде и по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на външните работи - за български граждани, които пребивават в чужбина, с притежавания от тях валиден квалифициран електронен подпис.

Предоставяне на услугата по електронен път; ниво на предоставяне на услугата; интернет адрес

Заявление за издаване на паспорт може да се подаде и по електронен път чрез Портала за предоставяне на електронни административни услуги на МВР –
https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/Services/Index.

Когато заявление за паспорт се подава по електронен път, заявителят трябва да отговаря на следните условия:

-                 да е български гражданин, навършил 18 години;

-                 да има валиден постоянен адрес на територията на Република България;

-                 да има издаден български личен документ по заявление, подадено лично до 59 месеца преди датата на подаване на електронното заявление и да са му снети необходимите биометричните данни;

-                 да няма друго прието заявление за издаване на документ от същия вид, към момента на подаване на заявлението по електронен път;

-                 да няма промяна на името, единния граждански номер, пола, гражданството или съществени и трайни изменения на образа на лицето;

-                 да не е поставен под запрещение.

Заявление за издаване на паспорт може да се подаде и по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на външните работи - за български граждани, които пребивават в чужбина, с притежавания от тях валиден квалифициран електронен подпис; Министерството на външните работи изпраща до заявителя на електронния адрес, посочен в заявлението, потвърждение или отказ за издаването на паспорт; в потвърждението се посочва, че документът ще бъде издаден от МВР след заплащане на държавна такса по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВнР, като получаването му ще става в консулската служба, посочена от заявителя.

Ниво - предоставяне на онлайн информация за административната услуга – начини и места на заявяване на услугите, срокове и такси; предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри; заявяване и получаване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи и/или електронна обработка на формуляри (електронни форми) и електронна персонална идентификация на потребителите; извършване на трансакции, включващи онлайн разплащане. 

Срок на действие на документа

Паспортът се издава със срок на валидност 5 години.

В случаите, когато е невъзможно снемането на биометрични данни - пръстови отпечатъци, от лицето поради временна физическа невъзможност, може да се издава паспорт със срок на валидност до 12 месеца.

Такси

ПАСПОРТ

ОБИКНОВЕНА

УСЛУГА

ДО 30 ДНИ - чл. 32, т. 1, б. „а“-„г“ от Тарифата

БЪРЗА

УСЛУГА

ДО 3 РАБ. ДНИ - чл. 35, ал. 1 от Тарифата

ЕКСПРЕСНА

УСЛУГА

ДО8 РАБ. ЧАСА - чл. 35, ал. 2 от Тарифата

Първи паспорт на лица до 14 г.

10 лв.

20 лв.

50 лв.

Следващ паспорт на лица до 14 г.

20 лв.

40 лв.

100 лв.

Паспорт на лица между 14 г. и 58 г.

40 лв.

80 лв.

200 лв.

Паспорт на лица между 58 г. и 70 г.

20 лв.

40 лв.

100 лв.

Паспорт на лица над 70 г.

10 лв.

20 лв.

50 лв.

Паспорти на лица с трайно намалена работоспособност
или вид и степен на увреждане
50 и над 50 на сто

 

3 лв.

 

6 лв.

 

15 лв.

Размерът на таксите, които се събират за издаване на българските лични документи (БЛД) са определени на основание утвърдена от Министър на вътрешните работи „Методика за изчисляване на единични цени на новите български документи за самоличност, за пребиваване и за управление на моторни превозни средства”.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

Директори на Столичната дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на МВР; директор на дирекция "Български документи за самоличност“.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

Съгласно Административнопроцесуалния кодекс.

Начини на получаване на резултата от услугата

Издаденият паспорт се получава лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, или от лице, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.

Особеност при получаването на паспорт:

Паспортите на малолетните и непълнолетните лица се получават от родител, настойник или попечител, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от родител, настойник или попечител пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.

Паспорт, издаден по заявление, подадено в дипломатически и консулски представителства на Република България в чужбина се получават в съответното представителство или в дирекция „Български документи за самоличност“ след заявяване на това обстоятелство. 

Когато заявлението е подадено по електронен път, паспортът се получава лично в звено "Български документи за самоличност" по постоянен адрес. При получаване на готовия паспорт заявителят е длъжен да представи оригиналите на документите, чиито сканирани образи е прикачил към заявлението. При получаване на новия паспорт заявителят е длъжен да върне предходния.

Издаден паспорт по заявление, подадено чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на Министерството на външните работи - за български граждани, които пребивават в чужбина, се получава в консулската служба, посочена от заявителя.

 

 

4.             Наименование на административна услуга

„Издаване на български документи за самоличност на чужденци с предоставена особена закрила от Република България“ - № 2270

На чужденци, получили статут на бежанец, хуманитарен статут или получили убежище, навършили 14 години, се издават български документи за самоличност въз основа на подадено заявление по образец в областните дирекции към Министерство на вътрешните работи по постоянен адрес на заявителя.

Документ за самоличност, предназначен за пътуване зад граница на бежанец, чужденец с хуманитарен статут или получил убежище, се издава и на лица под 14 години.

 

Правно основание

Закон за българските лични документи чл. 14, ал. 1, т. 1-3, 5-7

 

Орган по предоставянето на административната услуга:

Звена „Български документи за самоличност“ при Столична дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на Министерство на вътрешните работи.

 

Административни звена за обслужване, в които се подават документи и се предоставя информация за хода на преписката

·      Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Благоевград - адрес: улица "Владо Черноземски" № 3, електронна поща [email protected], телефон за връзка 073 867500, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·      Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Бургас - адрес: улица "Георги Кирков" № 15, електронна поща [email protected], телефон за връзка 056 856197, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·      Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Варна - адрес: улица “Цар Калоян” № 2, електронна поща [email protected], телефон за връзка 052 652097, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·      Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Велико Търново - адрес: улица "Беляковско шосе" № 4, електронна поща [email protected], телефон за връзка 062 662052, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·      Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Видин - адрес:  улица "Цар Симеон Велики" № 87, електронна поща [email protected], телефон за връзка 094 694293, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·      Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Враца - адрес: улица "Поп Косто Буюклийски" № 10, електронна поща [email protected], телефон за връзка 092 692342, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·      Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Габрово - адрес:  улица „Орловска“  № 50, електронна поща [email protected], телефон за връзка 066 826528, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·      Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Добрич - адрес: улица "Максим Горки" № 12, електронна поща [email protected], телефон за връзка 058 658482, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·      Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Кърджали - адрес: улица “Деспод Слав” № 1, електронна поща [email protected], телефон за връзка 0361 69208, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·      Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Кюстендил - адрес: улица ”Цар Освободител” № 12, електронна поща [email protected], телефон за връзка 078 557355, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·      Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Ловеч - адрес: улица  "Стефан Караджа" № 2, електронна поща [email protected], телефон за връзка 068 668355, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·      Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Монтана - адрес: булевард "Александър Стамболийски" № 2, електронна поща [email protected], телефон за връзка 096 396355, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·      Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Пазарджик - адрес: площад "Съединение" № 3, електронна поща [email protected], телефон за връзка 034 434356, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·      Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Перник - адрес: улица "Самоков" № 1, електронна поща [email protected], телефон за връзка 076 676374, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·      Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Плевен - адрес: улица "Сан Стефано" № 3, електронна поща [email protected], телефон за връзка 064 864613, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·      Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Пловдив - адрес: улица  ”Волга” 70, електронна поща [email protected], телефон за връзка 032 932863, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·      Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Разград - адрес: улица "Кирил и Методий" № 8, електронна поща [email protected], телефон за връзка 084 622331, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·      Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Русе - адрес: булевард "Скобелев" № 49, електронна поща [email protected], телефон за връзка 082 882361, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·      Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Силистра - адрес: булевард „Македония” № 144, електронна поща [email protected], телефон за връзка 086 886229, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·      Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Сливен - адрес: улица "Доктор Миркович" № 2, електронна поща [email protected], телефон за връзка 044 644355, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·      Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Смолян - адрес: булевард „България“ № 67, електронна поща [email protected], телефон за връзка 0301 35345, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·      Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град София - адрес: булевард ”Гео Милев” № 71, електронна поща [email protected], телефон за връзка 02 9825294, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·      Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Стара Загора - адрес: улица „Граф Игнатиев“ № 16, електронна поща [email protected], телефон за връзка 042 665598, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·      Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Търговище - адрес: улица "Спиридон Грамадов" № 36, електронна поща [email protected], телефон за връзка 0601 60425, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·      Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Хасково - адрес: булевард „България” № 85, електронна поща [email protected], телефон за връзка 038 640355, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·      Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Ямбол - адрес: улица "Преслав" № 40, електронна поща [email protected], телефон за връзка 046 680355, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·      Отдел „Български документи за самоличност” към Столична дирекция на вътрешните работи в град София - адрес: булевард „Княгиня Мария Луиза” № 48, електронна поща [email protected], телефон за връзка 02 9823316, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

·      Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи в град Шумен - адрес: улица "Сан Стефано" № 2, електронна поща [email protected], телефон за връзка 054 854449, работно време от 08:30 до 17:30 часа;

 

Процедура по предоставяне на административната услуга, издаване и необходими документи:

1.        Подаване на заявление: Заявление може да се подаде на гише в Столична дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на Министерство на вътрешните работи по постоянен адрес. Заявлението се генерира от информационна система на Министерство на вътрешните работи. Част от данните са попълнени автоматично. Заявителят проверява данните, допълва или коригира информация, където е необходимо и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.

2.        Необходими документи (прилагат/представят):

-            Официален документ за предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или убежище. Представя се оригинал и копие, като копието се прилага към заявлението;

-            Предходен български документ за самоличност на чужденец с предоставена закрила от Република България (ако има издаден такъв);

-            Национален документ за задгранично пътуване, с който лицето е влязло в страната (не се изисква, когато чужденецът е влязъл в страната без документи);

-            Удостоверение за вписване в регистъра на населението по постоянен адрес;

-            Документ за платена държавна такса;

-            За непълнолетни лица настанени за отглеждане в специализирани институции се представя оригинал и се прилага копие на съдебно решение и положително становище на дирекция „Социално подпомагане“;

-            В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ лицето е длъжно да подаде в срок до 3 дни писмена декларация по образец относно тези обстоятелства в най-близкото Районно управление към Министерство на вътрешните работи, областни дирекции към Министерство на вътрешните работи и Дирекция „Български документи за самоличност“;

-            При промени в гражданското състояние към заявлението се прилагат официални документи или заверени копия от тях относно новите обстоятелства.

3.        Проверка за пълнота на предоставените документи: При приемане на заявлението служител на звено „Български документи за самоличност“ извършва проверка за пълнота и коректност на попълнените данни и приложените документи и при наличие на несъответствия дава указания на заявителя.

 

Образец на формуляр за предоставената административна услуга

„Заявление за издаване на документи за самоличност и пребиваване на чужденци в Република България“- образеца е само за сведение. Заявлението се попълва и разпечатва на гише.

                                                                                                                                                        

Начин на заявяване на услугата

1.              Заявлението за издаване на документи за самоличност на чужденци с предоставена особена закрила в Република България се подава лично.

2.              Заявлението за издаване на удостоверение за пътуване зад граница на бежанец, удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут, удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище, на лица, ненавършили 14 години, се подава от техен родител или настойник, който подписва заявлението.

3.              Заявлението на непълнолетни и на поставени под запрещение лица се подава лично и в присъствието на родител, или оправомощен представител на общината, който полага подпис в заявлението.

4.              Заявлението на непълнолетни, настанени за отглеждане в специализирани институции, се подава лично и в присъствието на директора на специализираната институция, в която детето е настанено.

Административната услуга не се предоставя по електронен път!

 

Срок на действие на документа

-                 На лица с предоставен хуманитарен статут до 3 години;

-                 На лица с предоставен статут на бежанец от 3 до 5 години;

-                 На лица получили убежище до 5 години.

 

Такси, начин на плащане и основание за тяхното предоставяне

За издаване на български личен документ на чужденец с предоставена особена закрила /обикновена услуга - 30 календарни дни/ се събират следните такси:

1.              За карта на бежанец – 30 лева;

2.              За карта на чужденец с хуманитарен статут – 30 лева;

3.              За карта на чужденец, получил убежище – 40 лева;

4.              За удостоверение за пътуване зад граница на бежанец–50 лева;

5.              За удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут – 50 лева;

6.              За удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище – 55 лева.

Таксите за издаване на горните документи се заплащат в двоен размер, когато услугата се извършва в срок до 10 работни дни /бърза услуга/.

Таксите са определени в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерство на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

 

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

1.              По банков път;

2.              На гише в административно звено за обслужване в брой;

3.              На гише в административно звено за обслужване с банкова карта.

 

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

Директори на Столична дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и директор на дирекция „Български документи за самоличност“.

 

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

Съгласно реда и условията предвидени в Административнопроцесуалния кодекс.

 

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

[email protected]

 

Начин на получаване на резултата от услугата

Заявителя получава лично или чрез своя пълномощник, законен представител или директор на специализираната институция своя готов документ от звено „Български документи за самоличност“, където е подал заявлението си, според вида на заявената услуга (обикновена или бърза) и е платил съответната държавна такса. При получаване на съответния документ заявителят е длъжен да върне предходния (ако има такъв).