МВР

ОД Стара Загора

 


За издаване на първа лична карта се представят:

 

  • Документ за платена държавна такса (на лицата от 14 г. до 16 г. първата лична карта е безплатна);
  • Удостоверение за раждане, копие от което се прилага към заявлението, в случай, че заявителя не притежава валиден документ за самоличност, с който да се идентифицира.
  • Заявлението за издаване на лична карта на непълнолетни и на поставени под запрещение лица се подава лично и в присъствието на родител, настойник или попечител, който полага подпис в заявлението.