МВР

ОД Стара Загора

 

 

УВАЖАЕМИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ,

Информираме Ви, че заплащането на таксите за издаване на лична карта и/или паспорт може да извършите по някой от следните начини:

DEAR BULGARIAN CITIZENS,

 

Please be informed that you may pay the fees for issuing your ID card and/or passport in any of the following ways:

Плащане по банков път

Възможно е побанков път да преведете такса за издаване на български личен документ. Квитанцията за платена такса е поименна и се прикрепва към заявлението. С едно платежно нарежданене може да се превеждат такси за повече от едно лице. С едно платежно нарежданеможе да се преведе такса за повече от един документ, ако те ще се издават с едно заявление и един вид услуга (напр. за лична карта и паспорт с бърза услуга едно банково нареждане).

Bank payment

It is possible to transfer a fee for the issuance of a Bulgarian personal document by bank transfer. The paid fee receipt is by name and is attached to the application. One single payment order cannot be used for more than one person. One payment order may be used for more than one document if one application for one type of service is submitted (e.g. one bank order for ID card and passport with fast service).

Плащане чрез Интернет

Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез някоя от системите за разплащане чрез Интернет по съответната сметка на ОДМВР- Стара Загора - IBAN-BG30 UNCR 7630 3100 1156 26; BIC - UNCR BGSF.

Към заявлението се прилага разпечатан документ, удостоверяващ извършеното плащане, който се генерира от системата за разплащане.

За извършване на бърза или експресна услуга, платежният документ следва да бъде заверен (с подпис и печат) от оператора на съответната система за Интернет разплащане, тъй като са необходими няколко дни за извършване на проверка за наличността на плащането.

За извършване на обикновена услуга се приема и незаверен платежен документ.

Payment via Internet

Fees for issuance of Bulgarian personal documents may also be paid through any of the payment systems via Internet to the account of District Directorate of Ministry of Interior- Stara Zagora: IBAN-BG30 UNCR 7630 3100 1156 26; BIC - UNCR BGSF.

A printed document generated by the payment system and certifying the payment shall be attached to the application.

To order fast or express service, the payment document should be certified (signed and stamped) by the operator of the corresponding Internet payment system, as several days are needed to check the availability of the payment.

A non-certified payment document is accepted when a regular service is ordered.

Плащане чрез "Български пощи" ЕАД

Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез пощенски паричен превод по съответната банкова сметка на ОДМВР- Стара Загора - IBAN-BG30 UNCR 7630 3100 1156 26; BIC - UNCR BGSF.

Към заявлението се прилага поименния пощенския запис, който удостоверява извършеното плащане.

Payment through Bulgarian Posts EAD

The fee for issuance of Bulgarian personal documents can also be paid by postal money transfer to the bank account of Districk Directorate of Ministry of Interior –Stara Zagora - IBAN-BG30 UNCR 7630 3100 1156 26; BIC - UNCR BGSF.

The name of the postal stamp, which certifies the payment, shall be the name of the applicant.

Плащане чрез картово разплащане

Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез картово разплащане на всички видове такси по Тарифа
№ 4 и на сумите по наказателни постановления чрез ПОС терминално устройство. Плащането се извършва на място (на гишето), където се подава заявлението за издаване на български личен документ.

Payment by bank card

The fees under Tariff No 4 for issuance of Bulgarian personal documents and all charges under penal orders may be paid by bank card through POS terminals. The payment is made on the desk/place of applying.

 

Изборът за начина на плащане на таксата за издаване на лична карта и/или паспорт е личен
и Ваше право е да се запознаете с комисионната на плащането, което сте избрали за Вашата услуга.

 

The payment method for issuance of ID card and/or passport is your personal choice and you have the right to be informed about the payment commission you have chosen for your service.