МВР

ОД Стара Загора

 


Лична карта на лица от 18 до 58 г. (с валидност 10г.)

 

  • Лична карта (при получаване на новата лична карта, предходната се предоставя за унищожаване);
  • Документ за платена държавна такса.
  • Удостоверителен документ за раждане, в случай че заявителят не притежава валиден документ за самоличност, с който да се идентифицира - при издаване на първа лична карта;

 

       При подмяна на лична карта се представя:

1. при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на личната карта - декларация по чл. 17, ал. 1, когато такава не е подавана, и удостоверителен документ за тези обстоятелства, ако има издаден такъв документ от компетентните органи и той не може да бъде изискан по служебен път;

2. при съществени и трайни изменения на образа - официален документ от съответните компетентни органи;

3. при изтичане срока на валидност на личната карта, при повреждане и в случаите по т. 2 - предходната лична карта.

       При промяна в гражданското състояние, в случай че промяната не е отразена в Националната база данни "Население", към заявлението за подмяна на лична карта се прилагат предходната лична карта и:

1. при промяна на ЕГН - удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на заявителя;

2. при промяна на имената - официален документ, удостоверяващ промяната, както и удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на лицето за извършената промяна в неговия електронен личен регистрационен картон;

3. при промяна на постоянен адрес - удостоверителен документ от съответната общинска администрация;

4. при промяна на пола - официален документ от съответните компетентни органи.