МВР

Академия на МВР

 

ИСТОРИЯ НА АКАДЕМИЯТА НА МВР

      Академията на МВР е висше училище в Република България за подготовка на държавни служители за нуждите на Министерството на вътрешните работи. Тя е приемник на най-добрите традиции на специалното образование в областта на защитата на сигурността и обществения ред.
     В рамките на създаденото на 5 юли 1879 г. Министерство на вътрешните работи започва да действа полицейско-административно отделение. Неговите кадри, поставили началото на полицейската организация у нас, нямат специално образование и подготовка. Професионални умения и знания българските полицаи получават в хода на извършваната от тях служба. Не съществуват школи или курсове за обучение. Подготовката на полицейските стражари е поверена на административните и полицейските началници, но е несистематична.
     В края на XIX в. се извършва скок в организацията и съдържанието на полицейското образование. С името на Стефан Стамболов като министър-председател и министър на вътрешните работи се свързва осъщественото широко строителство на държавните институции, изграждането на политическите отношения, напредъкът на икономиката и културата. За полицията този подем се изразява в полагането и усъвършенстването на законовата й уредба, възприемането на европейските модерни средства за полицейска работа и въвеждането на задължително специално образование за полицейските служители.
     През декември 1889 г. се приема първият Закон за полицията в България. Според него за полицай може да бъде назначено само лице, завършило с успех курс за подготовка.
Полицейското образование получава развитие след приемането на Правилника за подготвителния курс на полицейските стражари от 1907 г. В процеса на правната и специалната подготовка се набляга на процесуалното право и детайлното изучаване на нормативната база на организацията и дейността на българската полиция. За първи път полицейската тактика се поднася в теоретичен вид като учебна дисциплина. Първият теоретичен труд, посветен на дейността и организацията на полицията, излиза през 1912 г. и представлява модерен учебник по полицейска теория и практика. Той показва, че и на българска почва се развива специален клон на науката, известен вече в Европа като „научна полиция“.
     Приемането на Закона за администрацията и полицията през 1925 г. бележи нов етап в развитието на българската полиция и на тясно свързаното с него полицейско образование. Законът въвежда образователен ценз, определя реда за обучение и преминаване на службата и поставя по-високи изисквания към полицейските служители. Той предвижда и откриване на полицейско училище.
      В изпълнение на закона с министерска заповед от 26 август 1925 г. е назначен първият началник на училището - Светослав Паскалев. На 21 декември 1925 г. се открива първият 70-дневен курс за подготовка на 34 старши стражари, последван в началото на 1926 г. от курс за подготовка на 60 младши стражари.
     На 12 септември 1927 г. се провежда първият курс за подготовка на полицейски пристави.
     На 26 декември 1927 г. започва първият курс за подготовка на стражари по регулиране на движението.
     На 26 януари 1928 г. се открива първият едномесечен курс за подготовка на групови началници и агенти.
     През 1931 г. в Горна Джумая (Благоевград) се провежда първият курс по дактилоскопия.

Календар

Активно продължават занятията с практическа насоченост със стажантите в ЦСПП гр. Пазарджик

Активно продължават занятията с практическа насоченост със стажантите на първоначална полицейска подготовка в Центъра за специализация и професионална подготовка в гр. Пазарджик при Академията на МВР. Този път обучението бе проведено от опитните служители на сектор „Специализирани полицейски сили” при Областната дирекция на МВР в Пловдив. В него взеха участие и преподавателите от секция „Обща полицейска подготовка” при ЦСПП-Пазарджик. Занятието обхвана стажанти, които ще изпълняват служебните си задължения в Главна дирекция „Национална полиция” и сектор „Метрополитен” при Столичната дирекция на вътрешните работи. Основната тема на обучението бе свързана с опазване на обществения ред при провеждане на масови мероприятия. На обучаемите бяха демонстрирани възможностите на специалното полицейско оборудване, неговото правилно поставяне и използване. Бяха изяснени основните принципи и базови тактически познания при охрана на масови мероприятия от всякакъв вид. Акцент бе поставен и върху стриктното и точно изпълнение на полицейските правомощия, опазването на живота и здравето на гражданите и участващите в охраната полицейски служители.

Провеждането на занятия с реално прилагане на полицейски правомощия има изключително значение за правилното формиране на практически умения и навици у младите полицейски служители. Те ги поставят в ситуации, близки до реалните и дават възможност утвърждаване на екипния модел на работа.


24 юни 2021

Ежегодни изпити за придобиване на сертификат за владеене на чужд език

Академията на МВР в качеството си на лицензиран член на ОПТИМА (Българска асоциация за качествени езикови услуги) ежегодно предоставя възможност на курсантите/студентите и специализантите да положат изпит и получат сертификат за ниво на владеене на чужд език по Общата европейска езикова рамка. Всички обучаеми, успешно издържали изпита, получават Сертификат за владеене на езика, издаден от Асоциацията. 
Служителите на Министерството на вътрешните работи, изучавали английски език, които желаят да получат документ за доказване на езиковите познания, могат да се явят на сертификатния изпит, след като подадат заявление в Катедра „Чуждоезиково обучение” на АМВР.
Изпитите за всяко ниво включват наблюдение и оценка на четири комуникативни умения на кандидатите: 
1. Слушане и разбиране;
2. Четене и разбиране;
3. Писмено изложение (есе) по зададени параметри;
4. Устно интервю, коментар по дадени теми;
Всички изпити се провеждат в Академията на МВР, а документацията – тест на хартиен носител и резултати от положения изпит се пазят за удостоверяване на постигнатите резултати. 
За издаване на сертификата е необходимо след успешното полагане на изпита да бъде внесена такса в размер на 30 лева – за служители и 15 лева – за курсанти  по банкова сметка на БАКЕУ „Оптима”.

Изпитна сесия 2021 г.
29.06.2021 г. – писмен изпит
30.06.2021 г. – устен изпит

 

За допълнителна информация и подаване на заявление – Катедра „Чуждоезиково обучение”- тел. 02/9829379 (координатор - Стефка Попова).

Краен срок за записване 28.06.2021 г.

 

 

Английски език

Немски език

Новогръцки език

Турски език

 

 

23 юни 2021

Национално учение за търсене и спасяване при авиационни произшествия

От 15-ти до 17-ти юни в град Сандански се проведе национално учение за търсене и спасяване при авиационни произшествия с акцент към ликвидиране  на  последствията в алпийски условия.

Като лектор в учението взе участие инспектор Стефан Илиев – старши преподавател в катедра „Тактика“ при факултет ПБЗН. Той изнесе лекция на тема “Действия на звената за ПБЗН при авиационни произшествия”.

Практичската част на учението, която се проведе на 16-ти юни в околностите на гр. Сандански, беше посетена от курсантите от 3-ти и 4-ти курс редовно обучение от факултет ПБЗН, както и от водещите преподаватели по учебните дисциплини „Противопожарна тактика – II част“ и „Издирвателни, спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи“.

Преподавателите и обучаемите от АМВР имаха възможност да проследят действията по търсене и спасяване в алпийски условия, действията по ликвидиране на горски пожар, работата на оперативните щабове, взаимодействието между съставните части на единната спасителна система и др.

21 юни 2021

Учебна дейност

Драги кандидати за курсанти, студенти и докторанти

За мен е чест и удоволствие да ви поздравя с “Добре дошли!” в електронния справочник на Академията на Министерството на вътрешните работи. Вярвам, че преди да потърсите информация за приема в нашия университет вие сте направили своя избор. Да се посветите на нелеката професия на защитници на националната сигурност, правовия ред и общественото спокойствие, на инженери по пожарна и аварийна безопасност.

РЕКТОР