МВР

Академия на МВР

 

ИСТОРИЯ НА АКАДЕМИЯТА НА МВР

      Академията на МВР е висше училище в Република България за подготовка на държавни служители за нуждите на Министерството на вътрешните работи. Тя е приемник на най-добрите традиции на специалното образование в областта на защитата на сигурността и обществения ред.
     В рамките на създаденото на 5 юли 1879 г. Министерство на вътрешните работи започва да действа полицейско-административно отделение. Неговите кадри, поставили началото на полицейската организация у нас, нямат специално образование и подготовка. Професионални умения и знания българските полицаи получават в хода на извършваната от тях служба. Не съществуват школи или курсове за обучение. Подготовката на полицейските стражари е поверена на административните и полицейските началници, но е несистематична.
     В края на XIX в. се извършва скок в организацията и съдържанието на полицейското образование. С името на Стефан Стамболов като министър-председател и министър на вътрешните работи се свързва осъщественото широко строителство на държавните институции, изграждането на политическите отношения, напредъкът на икономиката и културата. За полицията този подем се изразява в полагането и усъвършенстването на законовата й уредба, възприемането на европейските модерни средства за полицейска работа и въвеждането на задължително специално образование за полицейските служители.
     През декември 1889 г. се приема първият Закон за полицията в България. Според него за полицай може да бъде назначено само лице, завършило с успех курс за подготовка.
Полицейското образование получава развитие след приемането на Правилника за подготвителния курс на полицейските стражари от 1907 г. В процеса на правната и специалната подготовка се набляга на процесуалното право и детайлното изучаване на нормативната база на организацията и дейността на българската полиция. За първи път полицейската тактика се поднася в теоретичен вид като учебна дисциплина. Първият теоретичен труд, посветен на дейността и организацията на полицията, излиза през 1912 г. и представлява модерен учебник по полицейска теория и практика. Той показва, че и на българска почва се развива специален клон на науката, известен вече в Европа като „научна полиция“.
     Приемането на Закона за администрацията и полицията през 1925 г. бележи нов етап в развитието на българската полиция и на тясно свързаното с него полицейско образование. Законът въвежда образователен ценз, определя реда за обучение и преминаване на службата и поставя по-високи изисквания към полицейските служители. Той предвижда и откриване на полицейско училище.
      В изпълнение на закона с министерска заповед от 26 август 1925 г. е назначен първият началник на училището - Светослав Паскалев. На 21 декември 1925 г. се открива първият 70-дневен курс за подготовка на 34 старши стражари, последван в началото на 1926 г. от курс за подготовка на 60 младши стражари.
     На 12 септември 1927 г. се провежда първият курс за подготовка на полицейски пристави.
     На 26 декември 1927 г. започва първият курс за подготовка на стражари по регулиране на движението.
     На 26 януари 1928 г. се открива първият едномесечен курс за подготовка на групови началници и агенти.
     През 1931 г. в Горна Джумая (Благоевград) се провежда първият курс по дактилоскопия.

Календар

В Академията на МВР стартира курс за висши ръководни кадри

Днес в Академията на МВР започна поредица от двудневни курсове за висши ръководни кадри в министерството.

През първия ден на обучението акцентът е поставен върху теоретичния модел на управлението, като ще бъдат решавани и практически задачи под формата на казуси, последвани от дискусионно обсъждане. Вторият ден включва теми за взаимодействието с медиите и информация за медицинското осигуряване на МВР в условията на пандемия.  В заключителната част ще бъдат обобщени дискусиите и ще се проведе анкетиране на обучаваните.

 Лектори са както преподаватели от Академията на МВР, така и изявени специалисти от структурните звена на министерството.

Курсът беше открит от главния секретар на МВР главен комисар Петър Тодоров и заместник-декана на факултет „Полиция“ доц. д-р Милорад Йорданов. 


23 авг 2021

Стажанти от Главна дирекция „Гранична полиция“ положиха клетва на тържествена церемония в ЦСПП - Пазарджик при Академията на МВР

Клетва за спазване на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР положиха петдесет и осем стажанти от Главна дирекция „Гранична полиция“. Тържествената церемония се проведе в Центъра за специализация и професионална подготовка - Пазарджик при Академията на МВР. Поради наложените ограничения и спазването на противоепидемичните мерки тя бе проведена без присъствие на гости и външни лица.

С полагането на клетвата завършва 11-месечната първоначална полицейска подготовка на стажантите. През това време те получиха първоначални знания по общи и специализирани дисциплини: правна, тактическа, стрелкова, криминалистическа и психологическа подготовка, полицейска лична защита, оказване на долекарска помощ. Предвид спецификата на бъдещата им професионална дейност те изучаваха и допълнителни дисциплини, характерни за работата им като гранични полицаи. След успешното завършване на курса в ЦСПП-Пазарджик те придобиват статут на пълноправни служители и ще изпълняват своите високоотговорни задачи по опазване на държавната ни граница в структурите на Главна дирекция „Гранична полиция“.

На изпроводяк техните преподаватели от полицейския център в Пазарджик им пожелаха  здраве, надграждане на наученото досега, обективност и безкомпромисност при изпълнение на служебните задължения.

20 авг 2021

В ЦСПП - Пазарджик при Академията на МВР се състоя церемония по полагане на клетва на стажантите от СДВР

79 стажанти от Столичната дирекция на вътрешните работи положиха клетва за спазване на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР.

Тържествената церемония по полагане на клетвата се проведе на 02.08. в Центъра за специализация и професионална подготовка в Пазарджик при Академията на МВР. Събитието се проведе без присъствието на гости и външни лица, заради спазване на противоепидемичните мерки.

С този ритуал приключва 6-месечната първоначална полицейска подготовка на стажантите. През това време те получиха познания по общи и специализирани дисциплини: правна, тактическа, стрелкова, криминалистическа и психологическа подготовка, полицейска лична защита, оказване на долекарска помощ. След успешното завършване на курса в ЦСПП-Пазарджик те придобиват статут на пълноправни полицаи и ще изпълняват своите високоотговорни задачи по опазване на обществения ред и противодействие на престъпността в структурите на сектор „Метрополитен“ при Столичната дирекция на вътрешните работи.

Техните преподаватели от полицейския център им пожелаха здраве, увереност, обективност и безкомпромисност при изпълнение на служебните им задължения.  

             

                     По информация на Пресцентъра на ОД МВР - Пазарджик

02 авг 2021

Учебна дейност

Драги кандидати за курсанти, студенти и докторанти

За мен е чест и удоволствие да ви поздравя с “Добре дошли!” в електронния справочник на Академията на Министерството на вътрешните работи. Вярвам, че преди да потърсите информация за приема в нашия университет вие сте направили своя избор. Да се посветите на нелеката професия на защитници на националната сигурност, правовия ред и общественото спокойствие, на инженери по пожарна и аварийна безопасност.

РЕКТОР