МВР

Академия на МВР

 

Четвърта международна работна среща по проект „Стандартизирано обучение за финансово разследване на организираната престъпност и тероризма”

 

От 19-ти до 21-ви януари 2011 г в Академия на МВР се проведе Четвъртата международна работна среща по проект: „Стандартизирано обучение за финансово разследване на организираната престъпност и тероризма” - JLS/2007/ISEC/FPA/C1/020, на програма на Европейската комисия: „Превенция и борба с престъпността”.                                       
На срещата се отчетоха резултатите от проведените два пилотни курса по проекта. Д-р Красимира Василева направи задълбочен анализ на анкетите на обучаемите - оперативни полицейски служители и разследващи полицаи. Тя изказа задоволство от положителната им оценка относно актуалността на съдържанието на обучението и неговата значимост за повишаване на професионалната им квалификация и компетентност. Сподели високата оценка на обучаемите за професионализма и компетентността на преподавателите. Много добре са възпиети от тях интерактивните методи в провеждането на занятията, които са дали възможността за участия в дискусии, обсъждания и в самостоятелна работа при решаване на казуси.

Като предимство на проведеното обучение те отбелязват включването както на международните лектори-експерти от партниращите европейски страни по проекта, така и от страната - ДАНС, прокуратура, ГДБОП, Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Това е позволило предоставяне на разнообразна информация, разглеждане на проблематиката в различни аспекти на национално и европейско ниво, даващо по-широк кръг знания, по-задълбочени познания и получаване на допълнителни професионални умения за справяне в реални ситуации.

На базата на резултатите от проведеното обучение и препоръките на обучаемите, работната група по проекта окончателно завърши и предлага хармонизирана Европейска учебна програма за обучение за финансово разследване на организираната престъпност и тероризма.

На срещата се отчете постигането на целта на проекта и се начертаха дейностите по неговото приключване и устойчивост.