МВР

Академия на МВР

 

Ръководство на факултет "Полиция"


ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТ "ПОЛИЦИЯ"

 
Комисар доц. д-р Станимир Петров Илиев

IMG-Stanimir Iliev
Роден на 22 ноември 1975 г. в гр. Берковица

Образование:


1999 г. – ВВОВУ „Васил Левски”, Велико Търново, граничен профил, магистър-инженер
2006 г. – Великотърновски университет, специалност „Психология“, магистър
2013 г. - доктор по „Организация и управление извън сферата на материалното производство” (Национална сигурност)

2016 г. – доцент

 

Професионален стаж:


1999 - 2008 г. – преминал е различни длъжности в структури на ГД „Гранична полиция”.

2008-2015 г. – преподавател-старши преподавател в Академия на МВР

2016 г. – назначен на длъжност ВПД зам.-декан на факултет „Полиция”

2017 г. – назначен на длъжност зам.-декан на факултет „Полиция”

 2021 г. - декан на факултет "Полиция"

 
Специализации:

Участвал в различни курсове и работни  групи по линия на СЕРOL, Frontex, DCAF, Международния Институт  по хуманитарно право в сътрудничество с Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), MOM и други правоприлагащи органи на ЕС.


Научни публикации

Монографии:

„Шенгенска информационна система – организационен модел в Република България” (2011);

„Граничен контрол и компенсиращи мерки в Шенген” (2015);

Информационни системи на ЕС в областта на управлението на границите, убежището и правоприлагането“ (2020).

 

Студии и статии:

„Държавите-членки в Шенген” (2012);

„Контрол на външните шенгенски граници. Премахване на граничния контрол на вътрешните граници и движение на хора”(2010);

„Нов механизъм за оценка и наблюдение по Шенген (ШИС/Сирене)” (2014);

„Основни понятия, използвани при работа с Шенгенска информационна система (ШИС)”(2014);

„Компенсиращи мерки – фактор за регионалната сигурност“ (2018);

„Модел за прилагане на компенсиращи мерки след присъединяването на България в Шенген“  (2018);

„Обща визова политика като гарант за сигурността на външните граници на България и ЕС“ (2019);

„Обща учебна програма за гранична и брегова охрана – обучение по мениджмънт на средно ниво в ЕС“ (2019);

„Общи стандарти и процедури при осъществяване на връщане на граждани на трети страни“ (2019);

„Система за сигурност-ETIAS“ (2020);

„Академия на МВР – исторически обзор“ (2020) и др.

 

Учебни пособия:

„Шенгенска информационна система”(2011);

„Речник на използваните понятия и термини при осъществяване на граничен контрол”(2012);

„Прилагане на полицейски правомощия при спазване правата на човека. Добри практики” (2015);

„Повишаване капацитета на служителите в Дирекция „Консулски отношения“ на МВнР и българските консулства“(2015);

„Наръчник с нормативната уредба за Шенген” (2015).


Доклади:

„Idea for new approach in the training”(2014);

„Актуални проблеми на шенгенската сигурност”

Владее английски език

 

ЗАМЕСТНИК-ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТ "ПОЛИЦИЯ"
 
Комисар доц. д-р Милорад Руменов Йорданов
      


DSC_0004 (2)

Роден на 27 ноември 1984 г. в гр. Перник

Образование:


2003 - 2007 г. – Академия на МВР, специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, бакалавър
2007 - 2011 г. – Югозападен университет „Неофит Рилски“, специалност „Право“, магистър
2014 - 2016 г. - доктор по „Организация и управление извън сферата на материалното производство” (Национална сигурност)
2015 - 2017 г. – Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL), Обща европейска магистърска програма (EJMP) „Полицейската дейност в Европа“, магистър

2019 г. – доцент в катедра „Опазване на обществения ред“, факултет „Полиция“


Професионален стаж:

2007 г. – оперативен работник в районно управление на МВР гр. Брезник, ОД МВР Перник

2007 - 2012 г. – оперативен работник в сектор „Борба с организираната престъпност“ гр. Перник, ГДБОП

2012 - 2019 г. – асистент, старши преподавател в катедра „Опазване на обществения ред“, факултет „Полиция“, АМВР

2019 - 2020 г. – ВПД ръководител катедра „Опазване на обществения ред“, факултет „Полиция“, АМВР

2021 г. – назначен на длъжност ВПД зам.-декан на факултет „Полиция”, АМВР

 
Специализации:

Участвал в различни курсове и работни  групи по линия на СЕРOL, Frontex, DCAF, MOM и други правоприлагащи органи на ЕС.

Завършен курс „Програма за приложни изследвания в сферата на сигурността”- PASS-1409,  за времето от 29 септември до 14 ноември 2014 г. в „Джордж К. Маршал Център” в Гармиш Партенкирхен, Германия.


Научни публикации

 

Монографии:

 „Полицейска защита на пострадали от престъпления ” (2018);

„The right to liberty and security and lawfulness of the detention by the police” (2018);

„Защита на пострадали от домашно насилие” (2019);

 

Студии и статии:

 „Полицейска защита на пострадали от домашно насилие (2015);

„Полицейско разпореждане” (2018).

 

Статии:

 „Правна уредба на дейността на МВР с пострадали от престъпления” (2016);

„Защита правата на пострадалите от престъпления от Организацията на обединените нации“ (2016);

„Growing terrorism challenge for the sport events in Еuropean union“ (2018);

„Задължения на полицейските органи за защита правата на пострадалите от престъпления”(2019);

„Правни последици при неизпълнение на разпореждане на полицейски орган“ (2019);

„The fight against terrorism and derogations to the European convention on human rights“ (2019);

 „Права на пострадалите от престъпления като проявление на правата на човека“ (2019);

 

Учебници:

 Учебник, Опазване на обществения ред“, Авторски колектив, АМВР, София, 2014,

Учебник „Полицейско право“, Авторски колектив,АМВР, София, 2018


Учебни пособия:

„Прилагане на полицейски правомощия при спазване правата на човека. Добри практики” (2015).

 

Доклади:

 „Полицейска защита на пострадали от престъпления”, по време на 22-рата „Международна специализирана изложба за охрана, сигурност и безопасност – SECURITY EXPO 2015, проведена. в Интер Експо Център - София.

„Законосъобразност при задържането на лица от полицейските органи в Република България“, Юбилейна научна конференция на тема „Сигурност и икономика в несигурния свят“ – дилеми и предизвикателства, ВУСИ Пловдив 2018 г.

„Съвременни предизвикателства при обучението на полицейски служители в Република България“, Юбилейна международна научна конференция „50 години висше образование в Академията на МВР“ (2019).

 

Участие в международни проекти:

 „Европейска полиция и човешки права“ по специфичната програма на Европейската комисия ISEC 2010 „Превенция и борба с престъпността, рамково партньорство JLS/2007/ISEC-FPA/096;

„Утвърждаване на принципите за спазване на човешките права в полицейската дейност в България“ в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, тематичен фонд „Сигурност“;

„Защита на правата на човека и обучение за придобиване на необходимите умения и знание на полицейските служители, особено работещите в мултиетническа среда, включително сред ромската общност“, финансиран от Норвежкия финансов механизъм за периода 2009-2014 г.

 

Владее английски език.