МВР

Академия на МВР

 

Информационен ден на Европейските образователни програми

На 25 октомври 2012 в Академията на МВР се проведе информационен ден на Европейските образователни програми.
Д-р Красимира Василева от сектор „Международно сътрудничество“ при Академията представи подробно възможностите, които програма „Учене през целия живот“ предоставя на образователните институции за реализиране на обмен, сътрудничество и мобилност, за да може да се постигне тяхната модернизация и адаптация към стратегиите в образователната политика на ЕС.
Тя се спря на програма „Еразъм“, подкрепяща дейности за реализиране на Болонския процес, изграждането на Европейското образователно пространство, признаване и трансфер на кредити. Разясни изискванията за реализиране на мобилност „Еразъм“ за курсанти, студенти, преподаватели и непреподавателски състав. Обърна внимание на „Интензивните програми Еразъм“ и вариантите на Академията на МВР за включване в тях.
Запозна аудиторията с мобилностите по секторна програма „Леонардо да Винчи“.
Д-р Василева разясни как може да се реализират дейности и обучения, финансово подкрепяни по секторна програма „Жан Моне“.
Разгледа и специфичната програма „Сътрудничество“ на 7-ма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности, като фокусира на тема 10 „Сигурност“.
Обърна внимание на възможностите за използване на средства по отделните оси на Структурните фондове и акцентира на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието.
Лекторката представи рамковата програма на ЕС „Сигурност и гарантиране на свободите“, целяща осигуряването на ефективно трансгранично европейско сътрудничество в борбата срещу престъпността и тероризма и засилване на превенцията на престъпността и нейните финансови програми: Превенция, готовност и управление на последиците от тероризма; Превенция и борба с престъпността.
В заключение д-р Василева обобщи, че само работата по европейските програми ще спомогне за повишаване на образователния, езиков и културен опит, за придобиване на междунариден опит и отворено съзнание на курсанти и преподаватели на АМВР.
Гл. инспектор Цветана Петрова - гл. асистент в катедра „Наказателно-правни науки“ към факултет „Полиция“ при АМВР сподели резултата от своето участие в Европейската програма за обмен на полицейски служители и преподаватели за 2012 г. (EXPRO/CEPOL 2012 г.) по темата „Полицейски системи за обучение и образование“ с партньор г-жа Малгоржата Швиатек от Полша. Тя разказа за посещението си в полицейската академия в гр. Шчитно, Полша, като представи полицейското висше образование в Полша и полицейското обучение в академията. Сподели добри практики в обучителния процес, както и впечатления от организацията на учебната среда.
Гл. инспектор Петрова апелира към повече активност при участия в обмен и мобилности, както и за включване в дейностите по програма „Еразъм“ и другите европейски програми.