МВР

Академия на МВР

 

ТЕМИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА АКАДЕМИЯТА НА МВР ЗА 2005г.

Факултет „Сигурност“

Трафикът на хора - заплаха за сигурността - Кап. Г. Караколев 
Състояние, проблеми и тенденция при трафика - като заплаха за НС на Р България -Студия

Политическата философия в Германия XVIII-XIX в. - Доц. К. Шопов 
Разглежда немските идеи за обединение на Европа в контекста на либерализацията на икономиката и политиката и немския модел на публична администрация -Монография

История на службите за сигурност в България - Доц. дин Ст. Симеонов
На основата на историко-правния анализ се разглеждат появата и развитието на органите за сигурност в България за периода 1879/1989 г. -Учебно помагало

Икономически проблеми на eвроинтеграцията - Доц. Олга Тенева 
Разглежда проблемите на евроинтеграцията на България през призмата на икономическото развитие  -Учебно помагало

Техническа защита на класифицираната информация  - Доц. П. Бойчев 
Форми, методи и технически средства за защита на класифицираната информация в МВР -Монография

Проблеми на информационно-аналитичната дейност в социално управляемата система на полицията  - Полк. М. Байрактаров
Изследване на спецификата на стратегическия и оперативния анализ при извършването им в НСП, НСБОП, НСЖ, НСГП -Студия

Факултет „Полиция“

Международно полицейско сътрудничество - Доц. М. Марков 
Правна основа, форми и направления на дейност -Монография

Противодействие срещу сексуалната експлоатация на деца с търговска цел  
Полк. А. Ангелов и колектив
Разглеждат се проблеми на сексуалната експлоатация на деца с цел материална облага  -Монография

Организация на дейността на инспектора на ДПС за противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - Полк. А. Ангелов 
Разглежда се дейността на инспектора на ДПС за противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни -Монография

Физическа и спортна подготовка на курсантите от Академията на МВР
Полк. Н. Николов
Изследват се качествата и уменията на курсантите от АМВР, повишаване ефективността и управлението на специализираната физическа и спортна подготовка на обучаваните  -Монография

Изследване на следи от леки стрелкови оръжия - Подп. Р. Лазаров 
Дава се класификация на ЛСО и боеприпаси за тях по различни критерии. Изяснява се устройството на различните видове боеприпаси и следите от ЛСО -Монография

Установяване на самоличност от полицейските органи - Доц. Л. Тимчев 
Международноправна и вътрешноправна регламентация и организация на дейността на полицейските органи при установяване на самоличността на гражданите -Студия

Извършване на проверка в помещения от полицейските органи - Доц. Л. Тимчев 
Международноправна и вътрешноправна регламентация и организация на дейността на полицейските органи по извършването на проверка в помещенията -Студия

Видове ПТП и фактори, оказващи влияние за тяхното възникване Подп. Ат. Тодоров 
Фактори от обективен и субективен характер. Влияние на ПТП върху оперативната обстановка по безопасността на движението -Студия

Организация на органите на Пътна полиция при ПТП - Подп. Ат. Тодоров 
Задачи и структура на органите от Пътна полиция и дейността им при възникване на ПТП   -Студия

Пътното движение и неговата безопасност в зависимост от състоянието на ЧАПС
Подп. Ат. Тодоров 
Осъществяване на пътното движение от системата ЧАПС. Зависимост на безопасността на пътното движение по пътищата от съвършенството на системата ЧАПС.  -Студия

Дейност на полицията при земетресения - Доц. К. Мариновски 
Понятие и същност. Дейност на държавните органи и организации. Организационно-тактически действия на полицията при възникнали земетресения -Студия

Теоретични и правни основи на контрола над общоопасните средства, осъществяван от полицейските органи - Полк. М. Давидов 
Правна регламентация и основните понятия, свързани с дейността на полицейските органи по КОС -Студия 

Организация на дейността на полицейските органи по КОС - Полк. М. Давидов 
Задачи и структура на полицейските органи и организация на тяхната дейност    -Студия

Теоретични правни основи на дейността на полицията при охрана на масови мероприятия  - Полк. Пл. Попов 
Правната регламентация и основните понятия, свързани с дейността на полицията при охрана на масови мероприятия -Студия

Организация на полицейската дейност при охрана на масови мероприятия
Полк. Пл. Попов 
Задачи и структура на полицейските органи и организация на дейността при провеждане на масови мероприятия -Студия

Противодействие на корупцията в пътна полиция - Подп. Пл. Иванов
Антикорупционни практики в КАТ-ПП -Студия

Организация и дейност на жандармерията в България - Ген.-майор Ж. Живков 
Изследване на факторите, повишаващи ефективността на организацията и дейностите на жандармерията в България  -Студия

Тактика на използване на оръжие при високорискови ситуации на ДГ на РБългария  
Полк. Ст. Фердов
Изследват се тактическите и организационни основи на използване на оръжие на държавната граница -Студия 

Практически проблеми на икономическата полиция при противодействие на корупцията в публичната администрация - Ст. л-т Св. Марков 
Практически проблеми на Икономическата полиция при противодействие на корупцията в публичната администрация -Студия

Основи на публичната администрация - обща част - Доц. Н. Арабаджийски 
Предмет на учебната дисциплина . Същност на ПА. Нормативни основи на ПА в България. Функции на ПА. Принципи на организация на ПА. Длъжности в ПА. Атестиране на слушателите. Обучение.  -Учебник

Основи на публичната администрация - специална част - Доц. Н. Арабаджийски
Етика на ПА. Административно обслужване. Защита на класифицирана информация. Контрол в дейността на ПА. Корупция в ПА. -Учебник

Подготовка на учебник по дисциплината „Опазване на обществения ред“ 
Авторски колектив на катедра АДП 
Понятието ООР, принципи; служби по ООР, основни дейности. -Учебник

Наръчник за най-добрите практики за полицаи, дознатели и следователи за извършване на процесуални действия с деца, жертви на сексуална експлоатация - Полк. А. Ангелов и колектив
Описват се най-ефективните процесуални действия за престъпления, свързани със сексуалната експлоатация на деца. -Наръчник

Факултет „Пожарна и аварийна безопасност“

Анализ на организационно-управленските аспекти на противопожарното дело в РБългария в периода 1878-1924 г.
Ст. Захариев 
Изследват се документите, характеризиращи развитието на противопожарното дело и организационно-управленските страни на ПО от 1878 до 1924 г. -Научноизследователска тема

Изследване организацията на системата за управление на кризи в РБългария
Доц. Г. Ботев 
Целта на разработката е да се направи анализ на съществуващата система за управление на кризи на национално, териториално и ведомствено ниво -Научноизследователска тема

Критичен анализ на Глава 16 от Наредба 2 на ПСТН в светлината на новите нормативни документи - Доц. Ж. Нейкова 
Прави се анализ на техническите параметри, посочени в Наредба 2 и съответствието им с техническите показатели, заложени в новите наредби и стандарти, засягащи противопожарното водоснабдяване -Научноизследователска тема

Анализ на параметрите на основните стендове и създаване на учебна лаборатория по дисциплината „Хидравлика на противопожарното водоснабдяване“ - Доц. Ж. Нейкова, Кр. Койчев и дипломанти 
Ще се изготви проект и ще се създаде учебна лаборатория по дисциплината „Хидравлика и противопожарно водоснабдяване“. Във връзка с изучаваните теми от учебния план научно ще бъдат обосновани основните параметри на стендовете -Разработка на проект и създаване на лаборатория

Изследване гасителната ефективност на дренчерни водни завеси - В. Чочев 
Ще се изследват гасителната ефективност и характеристиките на дренчерни завеси при използване на различни по вид дренчерни глави и при различни условия -Научноизследователска тема

От функционалното обслужване на произшествията към логистично обслужване
Проф. Т. Иванов, Кр. Койчев,
Ще се изследва времето за реагиране и взаимодействието на спасителните екипи при обслужване на произшествия; изводи и препоръки от логистична гледна точка -Научноизследователска тема

Комплексни системи за противопожарна защита - Доц. Р. Къртов, П. Клисарски
Проучване на възможностите за съвместна работа на вентилационните системи с ПИ и ПГ инсталации. Ефективност -Научноизследователска тема

Повишаване на безопасността на труда при експлоатация на противопожарните мотопомпи TS 8/8-Т 83/1 - М. Ненов 
Ще се анализират възможностите за повишаване степента на безопасност при експлоатацията на противопожарните мотопомпи TS 8/8-Т 83/1 -Научноизследователска тема

Изследване на някои особености при експлоатацията на въздушно-дихателните апарати в НСПАБ - М. Ненов 
Ще се изследва влиянието на конструктивните особености на ВДА в НСПАБ върху тяхната експлоатация -Научноизследователска тема

Изследване влиянието на основните възли при аварийно-спасителни действия върху здравината на въжето - Р. Григоров 
Ще се изследва влиянието върху здравината на статичните въжета на посочените в Правила за пожаростроева подготовка и АСД в НСПАБ -Научноизследователска тема

Изследване на недостатъците в нормативната уредба, уреждащи отношенията и дейностите в областта на експлоатацията на ПП машини - Б. Георгиев 
Ще се изследват действащите в МВР нормативни документи, касаещи експлоатацията на ПП машини и противоречията и пречките, които пораждат те при реализирането на този процес   -Научноизследователска тема

Критичен анализ на гл. „Отоплителни инсталации“ и гл. „Вентилационни и климатични инсталации“ по Наредба № 2 ПСТН и разработване на предложения за тяхното изменение - Доц. Р. Къртов 
Ще се направи критичен анализ на сега съществуващите изисквания на ПСТН в тези области и ще се дадат предложения за актуализирането им -Научноизследователска тема

Разработване на програмен продукт за отчет на ПТП с противопожарна техника
Б. Георгиев, доц. Н. Денчев 
Ще се разработи база данни за автоматизиран отчет на ПТП с противопожарна техника  -Научноизследователска тема

Разработване на програмен продукт за автоматизирано изработване на тематични планове - Доц. Н. Денчев, Б. Прашелков
Да се изработи програмен продукт, който облекчава разработването на тематични планове и унифицира формата на издаването му - Научноизследователска тема

Анализ и оценка на поведението на леки, тежки и огнеупорни бетони при високи температури  - Доц. Ц. Ценов 
Ще се анализира и оцени поведението на високотемпературни въздействия на някои леки бетони (тип „Итонг“), тежки бетони с диабаза, гранит и огнеупорни бетони -Научноизследователска тема

Термодинамичен подход за извеждане на диференциалните уравнения на масовия и топлинен баланс при пожар в помещение - Доц. Н. Денчев 
Ще бъдат изведени диференциални уравнения, които описват термодинамичните процеси при пожар в помещение Научноизследователска тема

Изследване върху възникването и гасенето на горски пожари
Доц. Т. Цветанов, Дочев 
Извършване на теоретични изследвания и експерименти за формулиране на основните хипотези -Научноизследователска тема

Изследване на условията на ефективна евакуация на хора и сгради - Ст. Димитров 
Съвременните разбирания и технологии изискват нов подход за усъвършенстване на процеса на евакуация. Дефинирането на новите изисквания е обект на настоящото изследване -Научноизследователска тема

Изследване на огнеустойчивостта на дървен гредоред Доц. Ив. Тодоров 
Екстремално-теоретична разработка за изследване на различни параметри, касаещи огнеустойчивостта -Научноизследователска тема

Проучване на системите за измерване и оценка на професионалните двигателни качества, умения и навици на служителите от НСПАБ - В. Бошнаков 
Ще се изследват промените, свързани с двигателните възможности на новопостъпващите служители на НСПАБ -Научноизследователска тема

Усъвършенстване на правното регулиране като предпоставка за повишаване ефективността на пожарната и аварийната безопасност в РБългария - К. Таушанов 
Ще бъдат разгледани действащите нормативни актове в системата на НСПАБ. Ще се обоснове необходимостта от изготвяне и приемане на закон за пожарната и аварийната безопасност в Р България  -Научноизследователска тема

Обучение и подготовка по пожарна и аварийна безопасност в светлината на европейската интеграция - Доц. В. Симеонов 
Ще бъде извършен анализ на системите за обучение и подготовка на инженери по пожарна безопасност в някои европейски страни, САЩ и Р България -Научноизследователска тема

Изследване върху пожаро- и взривоопасните свойства на лакобояджийски материали - Доц. В. Симеонов, доц. Т. Цветанов
Изследване върху пожаро- и взривоопасни свойства на лакобояджийски материали от ново поколение   -Научноизследователска тема