МВР

Академия на МВР

 

Постъпила нова литература

 ПОСТЪПИЛА НОВА ЛИТЕРАТУРА -   2018 г.


Авторски колектив, Изследване на ролята на контрола, вътрешния одит, финансовия одит и дейността по човешки ресурси в противодействието на измами. С., ИК – АТЛ – 50, 2018 г.

Григорова, Л. Немско-български речник. С., АМВР, 2018 г.

Пенев, Й. ОИД за противодействие на икономическата престъпност първа част. С., АМВР, 2018 г.

Доков, Д., Чифлички, К. Контрол на пътното движение първа част. С., АМВР, 2018 г.

Доков, Д. Контрол на пътното движение втора част. С., АМВР, 2018 г.

Цанов, В. Квантовомеханични представи за природата на химичната връзка. Междумолекулно взаимодействие. С., АМВР, 2018 г.

Факултет „ ПБЗН“ Бюлетин бр.24. С., АМВР, 2018 г.

Юбилеен сборник „ 45 години Институт по психология – МВР“ С., 2016 г.

Димитров, Д. България в геопространството. С., АМВР, 2018 г.

Йорданов, М. Полицейско разпореждане. С., АМВР, 2018 г.

Авторски колектив Полицейско право. С., АМВР, 2018 г.

Радулов, Р. Полицейско противодействие на икономическите престъпления в сивата икономика на България. С., АМВР, 2018 г.

Тодоров, П. Патрулно-постова дейност на Охранителна полиция. С., АМВР, 2018 г.

Тимчев, Л. Теоретични аспекти на миграцията в РБ. С., АМВР, 2018 г.

Джунин, А. Оперативна игра „ Каскада“-1част. Информация за преподавателя. С., АМВР, 2018 г.

Джунин, А. Оперативна игра „ Каскада“-2част. Задачи за изпълнение от обучаемите. С., АМВР, 2018 г.

Факултет „ Полиция“ Бюлетин бр.38.С., АМВР, 2018 г.

Йорданов, М. Полицейска защита на пострадали от престъпления. С., АМВР, 2018 г.

„ Достойни в процеса“. Наръчник за укрепване на процесуалните права на лицата с интелектуални и/или психосоциални увреждания в Наказателния процес. 2018 г.

„ Достойни в процеса“. Информационна брошура за укрепване на процесуалните права на лицата с интелектуални и/или психосоциални увреждания в Наказателния процес. 2018 г.

 

 ПОСТЪПИЛА НОВА ЛИТЕРАТУРА -   2017 г.


Екман, П. Излъжи ме, ако можеш! С., Женоа 98, 2011 г.

Митов, Г. Въззивно производство по наказателни дела. С., Сиби, 2016 г.

Янкулова, Р. Казуси по конституционно право. С., Сиби, 2016 г.

Кристи, Н. Мяра на престъпленията. С., Сиби, 2016 г.

Манов, Кр. Наказателноправна защита на културното наследство в РБ. С., Сиби, 2015 г.

Кънев, Кр. Правото на лична свобода и сигурност. С., Сиби, 2016 г.

Кристи, Н. Предели на страданието. С., Сиби, 2015 г.

Кръстева, Здравка Разследването на престъпления съгласно Европейската конвенция за правата на човека. С., Сиби, 2015 г.

Кънев, Кр. и др. Свободата на изразяване. С., Сиби, 2010 г.

Петров, Хр. и Хр. Христов Белият терор от 1923-1925г. С., Сиби, 2016 г.

Цачевски, В. Константин Кацаров.Пътят към върха. С., Сиби, 2016 г.

Манев, Н. Наказателно-процесуално право.Ръководство за студенти. С., Сиела, 2016 г.

Кънева, Н. и  Ир. Борисова Практическо нормотворчество. С., Сиела, 2016 г.

Велчев, Б. Робството в българското наказателно право. С., Сиела, 2016 г.

Пушкарова, Ива Същински полови престъпления. Практика на ВС и ВКС по наказателни дела. С., Сиела, 2016 г.

Паев, К. Търновската конституция в светлината на балканския конституционализъм от 19 век. С., Сиби, 2016 г.

Стоянов, Ст. Дейност на специализираните държавни органи в България със секретни сътрудници. С., Албатрос, 2016 г.

Канушев, М. Наказателните практики на комунистическия режим. С., НБУ, 2016 г.

Близнашки, Г. Парламентарно право. С., СУ, 2015 г.

Канушев, М. Престъпление и наказание в националната държава. С., НБУ, 2015 г.

Михайлова, Ек. Ролята на държавния глава в законодателния процес. С., НБУ, 2015 г.

Михайлова, Ек. Тоталитарната държава и право в България 1944-1989 г. С., НБУ, 2016 г.

Сборник тълкувателни решения и постановления на ВКС и на ВС на РБ по наказателни дела 1957-2016 г. С., Нова звезда, 2016 г.

English file. Upper-intermediate. Student’s book. With DVD+ROM. Oxford, 2016 г.

English file. Upper-intermediate. Worbook without key. Oxford, 2014 г.

Кентауиц, Б. и др. Експериментална психология. С., Изток-запад, 2011 г.

Голман, Д. Емоционална интелигентност. С., Изток-запад, 2011 г.

Тимоти, Т. и др. Клинична психология. С., Изток-запад, 2016 г.

Наваро, Джо и Тони Пойнтър, Опасните личности. С., Изток-запад, 2016 г.

Карастоянов, Г. Психология на преднамереното влияние. С., Изток-запад, 2012 г.

Сталев, Ж. Българско гражданско процесуално право. С., Сиела, 2012 г.

Административно-процесуален кодекс. Систематичен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика. С., Труд и право, 2013 г.

Вучков, В. и Г. Маринова Наказателен процес. Схеми и таблици. С., Сиби, 2016 г.

Наказателен процесуален кодекс. С., Сиби, 2017 г.

Кэмп, Дж. Сначала скажите „нет“. Москва, 2009 г.

Трейси, Бр. Переговор.Москва, 2014 г.

Караяни, А. И В. Цветков Психология общения и переговоров в экстремальньх условиях. Москва, 2009 г.

Ведение переговоров и разрешение конфликтов. Москва, 2007 г.

Istanbul. Yabancilar icin Turkce ders kitabi A1. Baski. 2016 г.

Istanbul. Yabancilar icin Turkce calisma kitabi A1. Baski, 2016 г.

Istanbul. Yabancilar icin Tukce ders kitabi A2. Baski, 2016 г.

Istanbul. Yabancilar icin Tukce calisma kitabi A2. Baski, 2016 г .

Тодоров, Т. Тактика на действие на охранителна полиция при опазване на реда. С., АМВР, 2017 г.

Кръстева, И. Превенция на насилието над деца. С., АМВР, 2017 г.

Динева, С. Сборник тестове по долекарска помощ. С., АМВР, 2017 г.

Годишник 29 на АМВР. С., АМВР, 2016 г.

Факултет „ Полиция“ Бюлетин бр. 36. С., АМВР, 2017 г.

Тодоров, П. Развитие на Охранителна полиция (милиция) в периода от 1944 до 1993 г. С., АМВР, 2017 г.

Мирческа, С. Организация на граничния контрол в РМакедония. С., АМВР, 2017 г.

Доков, Д. Научно-практически коментар на промените в ЗДвП от декември 2016 и януари 2017 г. С., АМВР, 2017 г.

Факултет „Полиция“ Бюлетин бр. 37. С., АМВР, 2017 г.

Маринов, А. Анализ на икономическата (не)сигурност на България за периода 2000-2014 г. С., АМВР, 2017 г.

Георгиев, П. Охрана на търговски обекти. С., АМВР, 2017 г.

Николов, И. Анализ на ключови техники, използвани от служителите в МВР. С., АМВР, 2017 г.

Противодействие на радикализацията и тероризма. Сб-к доклади от международна научна конференция. С., АМВР, 2017 г.

 

 ПОСТЪПИЛА НОВА ЛИТЕРАТУРА - 2016 г.

Тодорова-Янкова, Н. Организация на дейността на органите на МВР за обслужване на сигнали и предложения. С., АМВР, 2015 г.

Борисова, В. Организация на дейността на полицейските органи при задържането на лица. С., АМВР, 2015 г.

Йорданов, М. Полицейска защита на пострадали от домашно насилие. С., АМВР, 2015 г.

Митев, С. Радиокомуникации на структурите за опазване на обществения ред и действие при извънредни ситуации. С., АМВР, 2015 г.

Даргов, С., Иванов, В. Елементи и техники при прикриващата тактическа стрелба. С., АМВР, 2015 г.

Иванова, Ц. Теории за стреса. С., АМВР, 2015 г.

Савов, И. Специалните разузнавателни средства. С., АМВР, 2015 г.

Рандев, И. Организация и управление на гражданската защита. С., АМВР, 2016 г.

Лолев, И. Теоретични и правни основи на граничната контролно-пропускателна дейност. С., АМВР, 2016 г.

Тодоров, В. Убеждаване и оказване на влияние. С., АМВР, 2016 г.

Тодоров, В. Водене на разговор и изграждане на доверие. С., АМВР, 2016 г.

Карамишев, А., Клисарски, П. Надеждност на противопожарната техника.С., АМВР, 2016 г.

Факултет „Полиция“ Бюлетин бр. 34. С., АМВР, 2016 г.

Факултет „Полиция“ Бюлетин бр. 35. С., АМВР, 2016 г.

Ръководство за експерти криминалисти първа част.2016 г.

Ръководство за експерти криминалисти втора част.2016 г.

Златанов, А. Теоретични и правни аспекти на дейността на полицейските органи по осигуряване на обществения ред при провеждане на масови мероприятия. С., АМВР, 2016 г.

Рандев, И. Подпомагане на населението при бедствия, аварии и катастрофи. С., АМВР, 2016 г.

Тимчев, Л. Издаване на документи за самоличност и контрол на миграцията на населението в РБ. С., АМВР, 2016 г.

Симеонова, Д. Кандидатстване на служители на МВР в международни мисии на ЕС. С., АМВР, 2016 г.

Николов, И. Теория и методика на спортната тренировка в МВР. С., АМВР, 2016 г.

Нейкова, Ж. Курсови задачи за практически занятия по дисциплината „ Хидрология и метеорология“. С., АМВР, 2016 г.

Защита от дискриминация в България и Европа.Сборник доклади от научна конференция. С., АМВР, 2016 г.

Приложни аспекти в превенцията, разкриването и разследването на престъпления. Сборник доклади от международнанаучно-приложна конференция. С., АМВР, 2016 г.

Факултет „ПБЗН“ Бюлетин бр. 23. С., АМВР, 2016 г.

English file. Intermediate plus workbook with key. Oxford, 2014 г.

English file. Intermediate plus teacher’s book + CD-ROM. Oxford, 2014 г.

Марков, Р. Вменяемост и невменяемост. Практика на ВС и ВКС по наказателни дела. С., Сиела, 2016 г.

Митов, Г. Въззивно производство по наказателни дела. С., Сиби, 2016 г.

Методиев, М., Дерменджиева, М. Държавна сигурност – предимство по наследство. С., Сиела, 2015 г.

Марков, Р. Изключващи вината обстоятелства. С., Сиела, 2016 г.

Вучков, В., Маринова, Г. Наказателен процес. Схеми и таблици. С., Сиби, 2016 г.

Клисурска, Б. Разследване на престъпления, извършени от чужденци. С., Сиела, 2016 г.

Манев, Н. Теория на наказателното правораздаване. С., Сиела, 2015 г.

Дончев, П. Ръководство по съдебна психиатрия.С., Д-р Иван Богоров, 2006 г.

English file. Advanced student’s book. With DVD-ROM. Third edition. Oxford. 2015 г.

English file. Advanced teacher’s book. With test and assessment CD-ROMs. Third edition. Oxford. 2015 г.

English file. Advanced workbook with key. Third edition. Oxford. 2015 г.

Стойчев, Н. Насилието. Психологически анализ от местопрестъплението. С., Труд 168 часа, 2016 г.

Капачо, Джон и Фребър, Лора Откриване на психологията. С., Изток-Запад, 2015 г.

Наваро, Дж. и Карлинс, М. Какво казва тялото С., Изток-Запад, 2011 г.

Янкулова, Й. Педагогическа психология. С., Парадигма, 2016 г.

Процедури по обществени поръчки. Коментар + нормативна уредба на CD.С., РААБЕ, 2016 г.

Морисън, В. и Бенет, П. Въведение в здравната психология. С., Изток-Запад, 2013 г.

Премусик, Чамаро, Томас Диференциална психология. С., Изток-Запад, 2015 г.

Бакалов, Й. Теоретичен модел на политика за сигурност и граждански контрол в РБ. С., НБУ, 2011 г.

 ПОСТЪПИЛА НОВА ЛИТЕРАТУРА -   ЯНУАРИ 2015 г. - МАРТ 2015 г.

Лолев, Иван. Гранична контролно-пропускателна дейност в България 1878-1991г. С., АМВР, 2015;

Борисова, Виктория. Взаимодействие на полицейските органи при задържане на лица. С., АМВР, 2015;

Фичерова, Елена. Теоретични и правни аспекти на граничния контрол на чужденците в Република България. С., АМВР, 2015;

Фичерова, Елена. Организация на граничния контрол на чужденците, осъществяван от органите на Гранична полиция. С., АМВР, 2015;

Пенев, Йордан. Компендиум по формална логика. С., АМВР, 2015;

Тимчев, Любомир. Миграционен контрол. С., АМВР, 2013;

Доков, Добромир. Административнонаказателна дейност по ЗДвП. С., АМВР, 2015;

Савов, Илин. Специални разузнавателни средства. С., АМВР, 2014;

Тимчев, Любомир. Опазване на обществения ред 1 част. С., АМВР, 2014;

Тимчев, Любомир. Опазване на обществения ред 2 част.С., АМВР, 2014.

 

ПОСТЪПИЛА НОВА ЛИТЕРАТУРА -   2014 г.


Fundamental rights training for border guards + CD.Trainers. Warsaw, Frontex, 2013;

Научни трудове том1. С., Фондация ”Национална и международна сигурност”, 2012;

Раководство на тема : ”Превенция и разкриване на престъпления, свързани с разпростанение на тютюневи изделия без бандерол, с фалшиф бандерол и/или чужда търговска марка”. С., Програма на Европейската комисия”Херкулес II” 2007-2013 г. Споразумение № OLAF/2012/D5/084, 2013;

Годишник  на Военна Академия „Георги Стойков Раковски”, факултет „ Командно-щабен”, част 1. С., 2012;

Spanish application to host the temporary headquarters of cepol. Инв.№6451. Хр.2 – 1бр.
Станев, Митко. Теоретични проблеми на ексремизма. Библиотека сигурност №17.С., 2013;

Списание ДИПЛОМАЦИЯ. Бр.,9. С. , 2013;

Списание ДИПЛОМАЦИЯ. Бр.,10. С. , 2013;

Генова, Весела. „ Полиция и социални контакти”.С. , 2012;

Ангелова, Мария „ Дейност на пътната полиция за безопасно движение в кръстовищата на населените места”. С. , 2012;

Пенков, Камен. Теория и методология на Оперативно-издирвателната дейност.С., 2013 г;

Пенков, Камен.Теория на Оперативно-издирвателната дейност. С.,2013 г;

Дончев, Пламен. Политиката за енергийна сигурност на ЕС в началото на ХХІ век. 2013 г.;

Тимчев, Любомир. Миграционен контрол. С., 2014 г. – CD;

Доков, Добромир.Административнонаказателна дейност по Закона за движението по пътищата. 2014 г. – CD;

Ташев, Росен „Обща теория на правото” Издание 2010 година;

Костов, Димитър и Дончо Хрусанов „Административен процес на Република България” Издание 2011 година;

Дерменджиев, Иван „Административно право на Република България” Издание 2012 година;

Стоянов, Евгени „Съдебен контрол върху индивидуалните административни актове” Издание 2009 година;

Манасиева, Тони „Девиантно и делинквентно поведение на децата” Издание 2010 година;

Илиев, Станимир „Шенгенска информационна система /ШИС/” Издание 2010 година;

Редколегия. Бюлетин ”Полиция” брой 31;

Ботев, Георги „Защита на критичната инфраструктура” Издание 2013 година;

Редколегия „Психологическо профилиране и ОИД на полицията при разкриване на извършители на отвличания” Издание 2013 година;

Тимчев, Любомир „Полицейско право /примерни тестове/” Издание 2012 година;

Тимчев, Любомир „Правомощия на полицейските органи и защита на основните права и свободи на гражданите /второ преработено и допълнено издание/” Издание 2013 година;

Иванов, Милен „Оперативно-издирвателни мероприятия” Издание 2014 година;

Дамянова, Ирина Янева „Психология на управлението” Издание 2013 година;

Караиванов, Д. „Машинни елементи /избрани елементи/” Издание 2012 година;

Доков, Добромир „Условия и ред за придобиване на свидетелства за управление на МПС” Издание 2012 година.


 ПОСТЪПИЛА НОВА ЛИТЕРАТУРА - МАРТ  2012 г.- ОКТОМВРИ 2012

 

Анализи: Българският капиталов пазар в контекста на присъединяването към ЕС, С., ЦИД, 1999;

Антикорупционните реформи в България: Основни резултати и рискове, С., ЦИД, 2007;

Антимафия: Италианският опит в борбата срещу организираната престъпност, С., ЦИД, 2011;

Асенов, Бончо. Разузнаването от древността до наши дни, С., 2003;

Асенов, Бончо. Теория на разузнаването, С., 2005;

Бакалова, Галина. Полицейско разследване: Методическо ръководство и примерни образци, С., 2000;

Бар, Реймон и др. Политическа икономика. Том 1, С., 2002;

Бар, Реймон и др. Политическа икономика. Том 2, С., 2003;

Бахчеванов, Г. Процес за оперативно планиране: Учебно пособие, С., 2004;

Бейли, Лий. Съдебният адвокат, С., 2012;

Бобев, К. 100 години криминалистика в България, С., 2007;

Борн, Ханс и др. Правни стандарти и най-добри практики за контрол върху разузнавателните служби, С., 2005;

Боянов, Георги. Основи на гражданското право, С., 1998;

Бъдещето на разширения ЕС, С., 2001;

Бъркоуиц, Брус. Новото лице на войната, 2003;

Бюлетин, бр. 8 (Главна дирекция ППООРП), 2007;

Василев, Милко. Обработка и анализ на информацията по национална сигурност, С., 2001;

Велев, Д. Граждански и парламентарен контрол на въоръжените сили;

Величков, Ангел. Образът за себе си - строеж, съдържание и регулативни функции;

Висш адвокатски съвет 1925-2010: Алманах, С., 2012;

Владимиров, Румен. Защита на финансово-данъчната система от правонарушения, С., 2000;

Владимиров, Румен. Престъпления против финансовата система. Престъпления против кредиторите, С., 1999;

Геополитическата ориентация на Русия и Турция през 90-те години, 1995;

Гиндев, Евгений. Научни въпроси на Националната сигурност: Лекции, Болоня, 2009;

Глен, Уолтър и др. Windows XP техники и съвети, С., 2004;

Годишник, бр. 26, С., АМВР, 2011;

Гълбрайт, Д. Анатомия на властта, С., 1993;

Даргов, Свилен. Елементи и техники при индивидуалната тактическа стрелба, С., АМВР, 2012;

Димитров, Димитър. Социология на конфликта, 1999;

Добрев, Добромир Христов. Актуални проблеми на международното морско право: Учебно пособие, 1993;

Добрев, Н. Международно въздушно и космическо право, С., 2009;

Държавна сигурност и образованието 1944-1989: Документален сборник, С., 2011;

Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи, С., ИЦСЕ;

Електронна търговия и електронен подпис, С., ЦИД, 2000;

Ембарго и международно право. Съвременни проблеми, С., 2001;

Ернандес, Майкъл. Проектиране на бази от данни, С., 2004;

Закон за Административното производство. Закон за Върховния административен съд, С., 2000;

Закон за изпълнение на наказанията. Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията, С., 2004;

Закон за облагане доходите на физически лица, С., 2004;

Закон и правилник за прилагане ЗМВР. Закон за СРС. Закон за Частната охранителна дейност, С., 2004;

Иванов, Владко. България в съвременните съюзи на Европа, С., АМВР, 2011;

Иванов, Димитър. Мъжка орис, 2001;

Иванов, Христо. Социален контрол при опазване правата на човека, С., 2010;

Иванова, Мария. Психоанализа в психотерапията, 1995;

Икономов, Андрей. Основи на правото, С., 1996;

Институт по невробиология, С., БАН, 2008;

Институцията Омбудсман в България, С., ЦИД, 2005;

Институцията Омбудсман в Европа и България: Правна същност и практика, С., ЦИД, 2004;

Исследование по вопросу о расширении НАТО, 1995;

Карагьозова, Мария. Наказанията доживотен затвор и доживотен затвор без замяна в българското наказателно и наказателно-изпълнително право, С., 2012;

Карамфилов, Икономическо и демографско състояние и развитие на РБ, С., 1996;

Кискинов, В. Правна информатика, С., 1994;

Клиническая психиатрия, Москва, 1967;

Конвенционалната престъпност в България – равнища и тенденции, С., ЦИД, 2009;

Контрабандните канали в Югоизточна Европа, С., ЦИД, 2002;

Корупция, контрабанда и институционална реформа, С., ЦИД, 2002;

Корупцията при данъчното облагане, С., ЦИД, 2005;

Корупцията при обществените поръчки- рискове и противодействие, С., ЦИД, 2007;

Кунчев, Йонко. Полицейско производство: Тактика и методика. Наръчник на дознателя, С., 2000;

Курс по обучение на полицейски супервайзъри с лектори от САЩ, С., 2001;

Към равнопоставеност на половете, С., ИСЦЕ, 2001;

Малки въоръжения и леко въоръжение в България, С., 2005;

Меженко, Ю. С. 60 знаменитьх писателей судьба и творчество, Донецк, 2006;

Местни обществени посредници в България, С., ЦИД, 2004;

Методология за оценка на военнополитическата обстановка, 1996;

Миланова, Миланка. Политически мениджмънт и етнически отношения в България, С., 2005;

Милева, Галина. Автореферат: Организация и управление на защитата от пожари на недвижимите паметници на културата, 2009;

Михайлов, Иван. Скици из РКуба и РВиетнам - впечатления и размисли, 2006;

Михов, Симо. Разкриване на престъпления чрез използване на бази данни на мобилните оператори, С., АМВР, 2012;

Мичев, С. Войната и мирът като състояния на обществото, 1996;

Мичев, С. Насилие и хуманизъм, С., 1997;

Назначаване на експертизи в досъдебното производство, С., НСлС, 2004;

Найденов, Георги и др. За живот без насилие и тероризъм, С., 2005;

Наредба „Кандидатстване на чужди граждани за прием във висшите училища на РБ”, С., 2011;

Наръчник по социално осигуряване: С указания и таблици, С., 2012;

Наръчник по трудово законодателство, С., 2012;

Настолник на счетоводителя, С., 2012;

НАТО - един съюз в процеса на промяна. Същност на инициативата "Партньорство за мир" и индивидуалната програма на РБ, 1995;

Национален план за действие за приемане на Шенгенското законодателство: Проект, С., 2002;

Национална концепция за сигурност на Република Естония, 2004;

Национална концепция за сигурност на Република Латвия, 2004;

Национална стратегия за сигурност на Република Полша, 2004;

Национална стратегия за сигурност на Република Унгария, 2004;

Неделев, Михаил. 35 години специализиран ученически батальон В. Левски, С., 2011;

Немски, Г. Корупционни прояви при осъществяване на пътния контрол: Предпоставки и възможности за ограничаването им, 2007;

Ненов, Иван. Документни престъпления, С., 1999;

Новият ефективен мениджър в държавния сектор, С., 2000;

Образователната и научна степен Доктор в България: Проблеми и предизвикателства в контекста на Болонския процес, С., 2007;

Организиран криминал проект на Скопие, Скопие, 2002;

Организираната престъпност в България – пазари и тенденции, С., ЦИД, 2007;

Оръжия за самозащита: Каталог, С., 1992;

Основни факти за ООН, 2004;

Охранително разузнаване и разследвания за оценка на заплахите, С., 1998;

Оценка на заплахата от тежката и организираната престъпност 2010-2011, С., ЦИД, 2012;

Павлина, Павлова. Изгубени под звездите, С., 2008;

Пазарът на наркотици в България, С., ЦИД, 2003;

Панайотов, Пламен. Укривателство по Наказателния кодекс на РБългария, С., 1997;

Партньори в престъпността, С., ЦИД, 2004;

Пейдж, Кристин Ануин. Macromedia Dreamweaver MX 2004, С., 2004;

Политическите идеологии на ХХ век, 1995;

Полицейската професия и правата на човека: Грижа и отговорност (Работна среща), С., 2002;

Полицейско планиране в Обединеното кралство, безопасност на гражданите и партньорство: Лекция, С., 2001;

Правилник за организация на учебната дейност на АМВР, С., АМВР, 2012;

Превантивната политика и съвременната престъпност: Материали от научна сесия, С., БАК, 2012;

Престъпление без наказание. Противодействие на корупцията и организираната престъпност в България, С., ЦИД, 2009;

Престъпност с банкови карти, 2007;

Противодействие на организираната престъпност в България: Оценка на правната рамка, С., 2012;

Пушкарова, Ива. Трафикът на хора, С., 2012;

Работата на ФБР свързана с компютърни разследвания и защита на важни инфраструктури, 1998;

Равнопоставеност на половете и институцията Омбудсман, С., ЦИД, 2005;

Раданов, Стойчо. Телесните повреди по НКодекс на РБ. Медико-биологична характеристика. Съдебномедицинска експертиза, С., 1999;

Разследване на престъпления против финансовата и данъчната система, С., НСлС, 2004;

Разследване на престъпления свързани с компютър и компютърни престъпления, С., НСлС, 2005;

Разследване на убийства, С., НСлС, 2004;

Рамка на квалификациите в Европейското пространство за висше образование, С., 2005;

Реална икономика и външна търговия: Тримесечен обзор, С., 2001;

Редовен доклад на ЕК за напредъка на България в процеса на присъединяване, 2002;

Роля на схемите за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа за развитието на капиталовия пазар, С., БНБ, 2006;

Семерджиев, Цветан. Войната на мрежите, С., 2002;

Семерджиев, Цветан. Инструменти за стратегическо ръководство С 4 І, С., 2004;
Семерджиев, Цветан. Инструменти за стратегическо ръководство: Проектиране, С., 2002;

Семерджиев, Цветан. Информационна война, С., 2000;

Семерджиев, Цветан. Информационна сигурност, С., 2004;

Семерджиев, Цветан. Стратегическо ръководство: Лидерство, С., 2000;

Семов, Марко. Цената, С., 2004;

Симеонов, Веселин. Пожарна и аварийна безопасност на обекти от енергетиката, Бургас, 2010;

Системи за сигурност в световен и европейски мащаб и перспективи за тяхното развитие, 1995;

Смоланов, С. Модерната демокрация, 1994;

Стаменова, Магдалена. Модели на опазване на културното археологическо наследство на България, 2012;

Станек, Уилям. Microsoft - наръчник на администратора, С., 2003;

Станков, В. Евристичните предизвикателства на съвременния свят, С., 2007;

Станков, Валентин. Изкуството да бъдем оптимални, С., 2000;

Станков, Валентин. Социалната активност на личността, С., 2000;

Станчев, Иван. Организация тактика на задържане на въоръжени извършители на престъпления, С., 2002;

Стоев, С. Т. Геополитика, геостратегия и национална сигурност, 1995;

Стоев, Стойо. Геополитически и геостратегически проблеми и тенденции и национална сигурност, С., 2005;

Стоевски, Ваньо и др. КАТ – София кръстопът на времето, С., 2012;

Стойчев, С. К. и др. Видове, способи и форми на използване на въоръжените сили в съвременни условия, С., 1999;

Стоянов, Георги. Дейност на полицейските служби при противодействие на криминогенни и деструктивни съвременни религиозни организации, 2001;

Стоянов, Иван. Данъчно право: Специална част, С., 2003;

Стоянов, Иван. Данъчно право-обща част. Данъчен процес, С., 2001;

Стратегия за развитието на Академията на МВР в периода до 2010 г., С., АМВР, 2006;

Стратегия за сигурност на Словашката република, 2004;

Стратегия за сигурност на Чешката република, 2004;

Съдебната реформа: Прокуратурата и разследващите органи в контекста на членството в ЕС, С., ЦИД, 2005;

Съдът, прокуратурата и разследващите органи в държавите – членки на ЕС и страните – кандидатки, С., ЦИД, 2005;

Съюзническа доктрина по съвместно разузнаване, контраразузнаване и сигурност, 2003;

Тенденции на престъпността в България 2000 – 2010, С., ЦИД, 2011;

Тенденции на престъпността в България: полицейска статистика и виктимизационни
изследвания, С., ЦИД, 2005;

Транспорт, контрабанда и организирана престъпност, С., ЦИД, 2004;

Трифонов, Трифон. Обща психология, С., 1996;

фалшификация (CD);

ФБР - Международни програми, 1996;

Фердов, Ставри. Анализ и оценка на риска в контрола на държавната граница, С., АМВР, 2012;

Хог, Иън. Огнестелни оръжия: Справочник, С., 2005;

Хънт, К. Linux: мрежови сървъри, С., 2003;

Цветанова, Мария. Всичко за бюджетния счетоводител, С., 2012;

Чангов, Милко Василев. Проблеми, принципи и процедури при анализа на конфликти и кризи, С., 2003;

Чернер, Ю. и др. МОССАД, 2003;

Шиндер, Д. Компютърни мрежи, С., 2003;

Шинкова, Жанета. Блясъци на остроумието, С., 2004;

60 години Дирекция „Специална куриерска служба”, С., 2011;


A Practical Guide to Enterprise Architecture, 2003;

Annual report 2002, Люксембург, 2003;

Anti-corruption Authority Standards and Police Oversight Principles, EPA/EACN, Виена, 2012;

Buzatu, Nicolae. Expertizarea bancnotelor si a altor instrumente de plata – editie revizuita si adaugita, 2005;

Combat of Document Abuse: Calendar, 2007;

Contributions to the international Anti-corruption, Виена, 2012;

Focus on Information Society, 2001;

Fowler, Martin. Patterns of Enterprise Application Architecture, 2003;

Global changes and regional challenges: Third International Conference, 2006;

Gold-Bernstein, Beth et al. Enterprise Integration, 2004;

Guardia di finanza 2003, Рим, 2004;

Human rights and law enforcement, Женева, 1997;

Internasional economic problems and policies, 1985;

Kimball, Ralph et al. The data warehouse toolkit, 2002;

Little, David B. et al. Implementing backup and recovery, 2003;

National criminal intelligence service (NCIS), 2003;

Parliamentary oversight of the security sector: Principles, mechanisms and practices, 2003;

Public corruption conference: 9-11 September 2008, 2008;

State Police of Latvia, Вилнюс;

Technische Auswertung von Skimmern und Vorsatzgeraten, Берлин, 2007;

The informal economy in the EU Accession Countries, 2003;

Theories of deviance, 1994;

Walther: Каталог, 2011.

 

  

 

 ПОСТЪПИЛА НОВА ЛИТЕРАТУРА - ДЕКЕМВРИ 2011 - ФЕВРУАРИ  2012 г.

 10 години факултет “Национална сигурност и отбрана”, ВА “Г. С. Раковски”, С., МО, 2004

 35 години институт по психология, С., 2007

 Аслаханов, Асламбек. За руската мафия без сензации, С., 2004

 Боев, Иван. Разследване на кражби по чл. 194-197 от НК, С., 2002

 Бюлетин (Асоциация на прокурорите в България), бр. 1, С., Фенея, 2011

 Ваксберг, Т. Организирана престъпност, обществен интерес и стратегии на обвинението, С., Риск Монитор, 2009

 Военен журнал, бр. 1-2, 2011

 Генова, Весела и др. Използване на физическа сила от органите на полицията, С., НИКК, 2011


 Генова, Весела. Административно обслужване и документи за самоличност, С., НИКК, 2011


 Гражданска конфискация в България, С., Риск Монитор, 2011


 Данова, Йорданка. Белязаната монета, Враца, ИК “Й. Данова”, 1992


 Дипломатически институт – статут и функции, С., ДИМВнР, 2007


 За и против легализация на проституцията, С., Риск Монитор, 2011


 Икономикс 21, Година 1, Кн. 2, Свищов, СА “Д. А. Ценов”, 2011

  Илкова, Ралица. Защита на Еврофондовете в България, С., Риск Монитор, 2011


 Илкова, Ралица. Организирана престъпност и корупция: Ключови съдебни дела, С., Риск Монитор, 2010


 Илкова, Ралица. Престъпления по служба – защо е трудно да бъдат доказани, С., Риск Монитор, 2011


 Кинг, Стивън. Клетка, С., 2006


 Конференция “Договорът от Лисабон: Европейски перспективи”, С., ДИМВнР, 2007


 Манчев, Ангел. Авторско право: Договори, С., Сиела, 2012


 Международна конференция “Взаимодействието: Теория – практика”, Т. 1, Бургас, БСУ, 2011


 Международна конференция “Взаимодействието: Теория – практика”, Т. 2, Бургас, БСУ, 2011

 Международна конференция “Взаимодействието: Теория – практика”, Т. 3, Бургас, БСУ, 2011

 Международна конференция “Взаимодействието: Теория – практика”, Т. 4, Бургас, БСУ, 2011

 Мониторинг на ДАНС, С., Риск Монитор, 2010

 Мониторинг на ДАНС, С., Риск Монитор, 2011

 Настолник на счетоводителя 2011, С., ИК “Български законник”, 2011

 Организираната престъпност на Балканите през погледа на законодателя, С., Риск Монитор, 2008

 Петрунов, Г. Основни схеми за изпиране на пари от трафик на хора с цел сексуална експлоатация, С., Риск Монитор, 2009.;

 Политика на конкуренцията в България, С., КЗК

 Правилник за организация на учебната дейност, С., АМВР, 2012

 Проституция и сексуална експлоатация, С., Риск Монитор, 2010

 Пушкарова, И. Нормативен профил на организираната престъпност, С., Риск Монитор, 2009 34.

 Регионална конференция, 25-26 юни 2007 (Стенограма), С., Икономически и социален съвет, 2007

 Роля на Народното събрание в борбата с организираната престъпност, С., Риск Монитор, 2011

 Тонева, Рада. Специални методи за борба с организираната престъпност: Агенти под прикритие, С., Риск Монитор, 2011

 Трайкова, Евелина. Корупция и полицейска превенция, С., НИКК, 2006

 Хинчев, Хинко. С право на реплика, С., 2004

 Цанков, Веселин. Българско гражданство, С., 2004

 Цанков, Веселин. Омбудсманът – обществен посредник в Република България, С., 2004

 Шаламанов, Велизар. Мониторинг на ДАНС, С., Риск Монитор, 2009

 Юридически сборник, Т. 28, Бургас, БСУ, 2011

 Andreescu, Florin. Romain, Букурещ, Ad Libri, 2006

 Brunner, George. Strategies for Europe, 2006

 Center for the Study of Democracy: Annual report 2003, CSD, 2003

 Dilemmas of Contemporary Criminal Justice, Faculty of Crminal Justice, 2004

 Eckhardt, Maria. Liszt Ferenc “Krisztus”, Будапеща, Helikon, 2011

 Heritage: The Hungarian heritage, Будапеща, MNG, 2011

 How to make NATO’s Role Better Understood, С., Diplomatic Institute, 2008

 Organized crime and the Balkan Political Context, S., Risk Monitor, 2010

 Organized Crime, Civil Society and the policy Process, S., Risk Monitor

 Pentru Patrie, бр. 11, Букурещ, 2006

 Petrunov, G. Money Laundering in Bulgaria, S., Risk Monitor, 2010

 Petrunov, G. Sex Тrafficking and Money Laundering: The Case of Bulgaria, S., Risk Monitor, 2010

 Role of the National Assembly in Combating Organized Crime and Corruption, S., Risk Monitor, 2011

 Romanian Police, Букурещ, 2009

 Smedovska, Rada. Specialized Institutions for the Combat of Organized Crime S., Risk Monitor, 2010

 Stefan, Букурещ, Combinational Poligrafic Justice, 2005

 The Gipson Archive: Return to Bulgaria/Архивът “Гипсън”: Завръщане в България, С., Жанет 45, 2009

 Tzoneva, Antoaneta et al. Vote-buying at Local Elections in Bulgaria, S., Risk Monitor ,2010

 ПОСТЪПИЛА НОВА ЛИТЕРАТУРА - АПРИЛ-НОЕМВРИ  2011 г.

 Административно-процесуален кодекс, С., Сиела, 200;


 Айдаров, Йордан. Криминология, С., Сиела, 2010;


 Алманах (Висш адвокатски съвет), С., ВАС, 2000;


 Анастасов, И. и др. Нов поглед върху българското административно право, С., 2000;


 Ангелов, Иван. Световната икономическа криза и България, С., БАН, 2010;


 Антикорупционните реформи в България, С., ЦИД;


 Антикорупция: Учебно помагало, Коалиция 2000 и ЦИД, 2003;


 Арабаджийски, Н. Полицейската служба в МВР, С., Фенея;


 Борба, С., ЦУС на Български народен фронт;


 Борисов, Орлин. Международноправна защита на правата на човека, 2003 – 1 бр.;
Бюлетин, бр. 26, С., АМВР;


 Бюлетин, бр. 28, С., АМВР, 2011;


 Бюрдо, Жорж. Държавата, С., УИ „Св. Климент Охридски“, 2007;


 Бяла книга за българското образование и наука, С., МОН, 1992;


 В служба и защита на обществото, Женева, 1998;


 Велев, Васил и др. Международни актове и договори за правна помощ. Кн. 2, 1996;


 Великов, Иво. Контраразузнавателна защита на въоръжените сили, С., АМВР, 2011;


 Великов, Иво. Понятия и органи по закон за класифицираната информация. Персонална сигурност, С., АМВР, 2011;


 Видолов, Иван. Тактика на освидетелстване в досъдебното производство, С., Фенея, 2011;


 Владимиров, Иван. Съвременни правни проблеми в международния морски превоз на товари, Бургас, БСУ;


 Владимиров, Румен и др. Наказателно право: Обща част. Учебно помагало, С., Сиела, 2009;


 Вучков, Веселин и др. Постановления и тълкувателни решения по наказателни дела (1957-2010). Кн. 1, С., Фенея, 2011;


 Вучков, Веселин и др. Постановления и тълкувателни решения по наказателни дела (1957-2010). Кн. 2, С., Фенея;


 Върбанова ,Т. (ред.). Антикорупционна тетрадка, ВТ, Абагар, 2004;


 Ганчевски, Бойко. Психодиагностика на криминалното поведение, С., Албатрос, 2011;


 Генова, Весела. Административно обслужване и документи за самоличност, С., 2011;


 Георгиев, Любен. След студената война, С., ЦИД, 1998;


 Геров, Кирил. В света на огледалата: За и против Желю Желев, С., 2008;


 Годишен отчет на БАН, С., БАН, 2011;


 Годишник (Български информационен консорциум). С., 2006;


 Годишник (Български информационен консорциум). С., 2009;


 Годишник 2010 на Института по психология на МВР, С., 2007;

 Годишник. Т. 18, Бургас, БСУ, 2008;


 Годишник. Т. 22, Бургас, БСУ, 2010;


 Горанова, Илонка. Обществените поръчки, С., Валки, 2000;


 Да инвестираме в хората: Сборник обучителни материали, С., БАН, 2009;


 Дал, Робърт А. Съвременният политически анализ, С., УИ “Св. Климент Охридски”, 1996 – 5 бр.;


 Димитров, Добри. Административен процес: Обща част, С., Сиела, 2007 – 1 бр.;


  Димитров, Добри. Административен процес: Специална част, С., Сиела, 2007;


 Димитров, Добри. Административно право: Обща част, С., Сиела, 2006;


 Димитров, Емил. Митница. Кн. 1: Ревизия, 2000;


  Дипломация в Югоизточна Европа: Сборник, С., 2009 – 1 бр.;


 Дипломация, бр. 2, С., 2009;


 Дипломация, бр. 3, С., 2009;


 Доживотното наказание във Великобритания. Модул 4, Бургас, БСУ, 2001;


 Доклад за оценка на корупцията 2002 г., С., ЦИД, 2003;


 Европейски съд по правата на човека. Избрани решения, 2001;


 Желев, Ж. Диертацията: Определяне на материя, С., 2010;


 Закон за държавния служител. Закон за администрацията, С., Солотон, 1999;


 Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия, С., Сиби, 2011;


 Законодателството в сферата на местното самоуправление. Модул 1, Бургас, БСУ, 2001 – 1 бр.;


 ЗАП и ЗАНН, С., Нова звезда, 2005;


  Записки по право на ЕС. Т. 1, УИ “Св. Климент Охридски”, 2009;


 Зиновиев, Владимир. Югоизточна Европа – традицията на два континента, 2005;


 Значението на давностните срокове за превенцията и противодействието на корупцията в държавите-членки на ЕС, С., 2010;


 Значението на давностните срокове за превенцията и противодействието, С., Асоциация “Прозрачност без граници”, 2010;


 Иванов, Владко. Тайнствени песни, С., 2000;


 Известия на ТУ-Габрово, бр. 41, Габрово, УИ “Васил Априлов”, 2011;


 Известия на ТУ-Габрово, бр. 42, Габрово, УИ “Васил Априлов”, 2011;


 Илиев, Илия. Полицейски и специални служби, С., Албатрос, 2000;


 Илиев, Петкан (съст.). Неформалната икономика в страните-кандидати за членки на ЕС, С., ЦИД, 2003;


 Илиева, Ирена. Международноправни проблеми на борбата срещу международния тероризъм, 2005;


 Йосифова, Таня. Мнимо представителство, С., Сиби, 2008;


 Каймеджиев, Хр. Теория на оперативно-издирвателната дейност, С., Албатрос, 1999;


 Канатова-Бучкова, Веселина. Тълкувателни решения и тълкувателни постановления (1973-2008), С., Фенея, 2009;


 Кодекс на труда, С., Наука и изкуство, 1986;


 Конвенция нa Съвета на Европа срещу трафика на хора, Съвет на Европа. Информационен център;


 Конституционен съд. Юриспруденция 1991-1996, С., 1997;


 Корупционни практики и превенция на корупцията, С., ЦИД, 2004;


 Корупция и антикорупция, С., ЦИД, 2003;


 Костов, Димитър и др. Икономика, организация и управление на социалната сфера, С. Алфа Маркет, 2008;


 Костов, Димитър и др. Международна търговия, С., Искра-М-И, 2008;


 Костов, Димитър и др. Стокови борси и борсова търговия, С., Контраст, 2011;


 Костов, Димитър. Управление на качеството, С., Искра-М-И, 2007;


 Костов, Енчо. Тестове и лекции по административно право на РБ: Обща част, С., Славена, 1993;


 Костова, Капка (съст.). Съдебна власт и корупция, Коалиция 2000, 2000;


 Коцев, Б. и др. Тенденции на престъпността в България: Полицейска статистика и виктимологични изследвания, С., ЦИД, 2005;


 Криминален анализ на регистрираната и наказаната престъпност през 2005 г., С., 2006;


 Кунчев, Йонко. Полицейско право, С., 2000;


 Към равнопоставеност на половете, С., Съвет на Европа. Информационен център, 2001;


 Къндева, Емилия. Административно правосъдие, С., Сиела, 2006;


 Къндева, Емилия. Публична администрация, С., Сиела, 1998;


 Къндева, Емилия. Съвременното административно правосъдие, С., Сиела, 2003;


 Манев, Маньо. Арбитражът, 2004;


 Манев, Никола. Наказателен процес: Учебно ръководство, 2002;


 Мантарова, Анна и др. Евроинтеграция и устойчиво развитие, С., 2007;


 Мантарова, Анна. България и ЕС: Социални предизвикателства, С., 2009;


 Маргаритова-Вучкова, Светла. Възпитателни мерки за малолетни и непълнолетни правонарушители, С., Сиби, 2011;


 Маринов, Антон. Противодействие на престъпления, свързани с ДДС, С., АМВР, 2011;


 Мариновски, К. Правомощия на полицейските органи по ЗМВР, С., Сатва, 2001;


 Марков, Р. и др. Роля и място на МВР в досъдебното производство, С., 2005;


 Медиите и съдът: Сборник публикации, С., 2007;


 Международна научна конференция “Унитех’ 10”. Т. 1, Габово, ТУ, 2010;


 Международна научна конференция “Унитех’ 10”. Т. 2, Габово, ТУ, 2010;


 Международна научна конференция “Унитех’ 10”. Т. 3, Габово, ТУ, 2010;


 Международна политика, бр. 4, Благоевград, ЮЗУ “Неофит Рилски”, 2010;


 Методически указания за използването на различни видове помощни средства, технически характеристики и правила за безопасност при употребата и съхранението им от полицейските органи, С., АМВР, 2011;


 Миланов, М. От Вестфалия до Багдат, С., 2009;


 Митев, Димитър и др. Касационна практика по административно-наказателни дела на СГС 2003-2005, С., Нова звезда, 2005;


 Митов, Георги. Същност на касационното производство по наказателни дела, С., Сиби, 2011;


 Мичев, Стефан. Философски проблеми на сигурността, С., АМВР, 2010;


 Наръчник “Как да получим достъп до информация?”, С., 2002;


 Научен алманах, Кн. 1-2001, Варна, ВСУ “Черноризец храбър”, 2001;


 Научни трудове на Института по правни науки, Т. 4-2007, С., БАН, 2009;


 Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията, С., 2010;


 

  ПОСТЪПИЛА НОВА ЛИТЕРАТУРА - СЕПТЕМВРИ 2009 г. - МАРТ 2011 Г.

 Гранитски, Иван. Архипелагът на думите. Поезия, С., Захарий Стоянов, 2002

 Кушнер, Ефим. Безкръвната революция, С., Новата цивилизация, 2006. Хр.4–1 бр.
 Иванов, Борислав. Безсмъртна птица на вярата, С., Новата цивилизация, 2006

  Стоянов, Георги. Бели птици и куршуми, С., Феникс, 2008

  Тимев, Тимен. Библия на Индивидуалния бог. Алхимия на словото, С., Новата цивилизация, 2009

  Федърлинг, Джордж.  Биографичен речник на световните убийци, С., Арго Пъблишинг, 2005

  Томов, Александър. Брутално, С., Арго Пъблишинг, 2005

  Праматарова, Мариана. Бургаски музи по света, С., Новата цивилизация, 2009

  Минчев, Йордан. Българевник, С., Феникс, 2008

  Елдъров, Светлозар. Българите в Албания 1913-1939. Изследване и документи, С., Иврай, 2000

  Георгиева, И. и др. (състав.). Българите в Крим, С., „Кооперация ИФ-94”, 2009

  Николов, Иван. Българите и съседните народи в публицистиката на Раковски, Каравелов, Ботев, Яворов, Македония прес, 1996

  Хол, Ричард. България по пътя на Първата световна война, С., 2005

  Бурилкова, И. (състав.). Българските царе в Народното събрание. Тронни слова, С., 1996

  Генчев, Николай. Българското Възраждане, С., ИК „Иван Вазав”, 1995

  Спасов, Станислав. Вдъхновени от красотата, С., Новата цивилизация, 2006

  Митова-Ганева, Катя. Велико Търново. Непознато, любопитно и обичано, В. Търново, Фабер, 2008

  Миховски, Георги. Величието на България. Стихове, С., 2002

  Йотов, Борислав. Видове тероризъм, С., 2008

  Йорданов, Стоян. Войните за обединение на България и поведението на Русия, С., Лик, 2000

  Райкински, Иван. Враца между двете световни войни. Икономически и политически живот, Враца, 2007

  Кушнер, Ефим. Връщане в рая, С., Новата цивилизация, 2006

  Мънзов, Михаил. Въведение в трансценденталната философия, С., 2003

  Ериксън, Лин. Върху тънък лед, С., Арго пъблишинг, 2006

  Николич, Георг. Горчив корен, С., Стигмати, 2003

  Кондакова, Мария. Господарите на залива, С., Аб – изд. ателие, 2008

  Палюшев, Божидар. Грешките на херметизма и езотеризма. Шифърът на Да Винчи и истината за Иисус Христос, С., Дилок, 2007

  10 години общобългарски комитет и фондация Васил Левски, С., ГорексПрес, 2002

  Гунева, Момяна. Документните престъпления по българското наказателно право, С., Бряг, 2009

  Маринова, Гергана. Екстрадицията и европейската заповед за арест, С., Сиби, 2009

  Марков, Габи. Енергоинформационна система. Човек – Дух – Космос, С., 2000

  Гезел, Силвио. Естественият икономически ред, С., Новата цивилизация, 2007

  Тахир, Мюмюн. Животът заедно, С., Арго Пъблишинг

  Божанов, Симеон. Законодателна уредба в областта на околната среда, С., Арго Пъблишинг, 2006

  Иванов, Цаньо. Запазени марки, С., Арго Пъблишинг, 2004

  Мегре, Владимир. Звънтящият кедър, С., Новата цивилизация, 2009

  Тахир, Мюмюн. Земя за обетоване, С., Арго пъблишинг, 2005

  Генчев, Николай. Избрани съчинения. Т. 3, С., Арго Пъблишинг, 2004

  Георгиев, Кольо. Изповеди на захождащото слънце, С., Арго Пъблишинг, 2004

  Медиков, Виктор. Икономика и власт на миналото и бъдещето, С., Новата цивилизация, 2006

  Ериксен, Томас и др. История на Антропологията, С., Арго Пъблишинг, 2006

  Борисов, Орлин. Какво да направя, за да защитя сам правата си, С., Арком +, 2004

  Йотов, Борислав. Кой уби Луканов, С., Изд. за криминална литература, 2008

  Йотов, Борислав. Компютърни престъпления, С., Изд. за юридическа литература, 2008

  Копчева, Моника. Компютърни престъпления, С., Сиби, 2006

  Гигов, Никола. Космос от мъка и песен, С., Новата цивилизация, 2006

  Пайташев, Румен. Левски. Дългият път към Европа, С., Аскони-издат, 2001. Хр. 4 – 1 бр.
 Евтимова, Вера. Лейди Даяна – между живота и смъртта, В. Търново, Сира, 2009

  Гранитски, Иван. Лятото на чакалите, С., Захарий Стоянов, 2002

  Карлин, Джордж. Капки ум, С., Арго Пъблишинг, 2005

  Мегре, Владимир. Кои сме ние?, С., Новата цивилизация, 2010

  Пенев, Станислав. Кой уби морето, С., Арго Пъблишинг, 2005

  Карлин, Джордж. Кога Исус ще донесе свинските пържоли, С., Арго Пъблишинг, 2005

  Фускас, Василис. Конфликтни зони, С., Арго Пъблишинг, 2005

  Томов, Александър. Корупция, С., Арго Пъблишинг, 2006

  Томов, Александър. Криминале, С., Арго Пъблишинг, 2005

  Тонев, Стоян (ред.). Медицинско осигуряване при кризи, С., Ирита, 2008

  Тонев, Стоян (ред.). Медицинско осигуряване при мисии, кризи и терористични актове, С., ВМА, 2007

  Борисов, Орлин. Международно договорно право, С., Арго Пъблишинг, 2004

  Джукич, Славолюб. Милошевич и Маркович. Жажда за власт, С., Хермес Пъблишинг, 2005

  Доре, Мишел и др. Мъртвите момчета не могат да танцуват, С., Хермес, 2005

  Стойнов, Ал. Наказателно право – обща част, С., Сиела, 2008

  Стойнов, Ал. Наказателно право – особена част. Престъпления против правата на човека, С., Сиела, 2006

  Наказателно-процесуален кодекс, С., Сиби, 2011

  Карлин, Джордж. Напалм и хек, С., Арго Пъблишинг, 2005

  Тонев, Стоян (ред.). Наръчник. Оценка на медицинската обстановка, С., Ирита, 2008

  Тонев, Стоян (ред.). Наръчник. Оценка на медицинската обстановка. Република Ирак, С., Ирита, 2007

  Филипов, Й. И др. Научни основи на съдебната експертиза – теория, принципи, практика, С., 2006

  Янев, Руси. Нето на пари, РИД към ОУИД на Академия на МВР, 2011. Хр. 3/ У-39 – 45 бр.
 Новите Балкани, С., 2005

  Кесяков, Б. и др. (обясн. бел.). Ньойски договор. С обяснителни бележки, С., Мартилен, 1999

  Гюзелев, Йордан. Обич и коварство, С., Арго Пъблишинг, 2005

  Паунова, Лада и др. Организирана престъпна група, С., 2010

  Костадинова и др. Орнитологично важни места в България и НАТУРА  2000, С., БДЗП, 2007

  Гигов, Никола. Орфей и цветята, С., Новата цивилизация, 2007

  Узунов, Никола. Основи на психологията, С., Сиела, 2008

  Раймундов, П. Особени наказателни производства, С., Фенея, 2010

  Нейлър, Р.Т. Печалбите от престъпността, С., 2005

  Великова, Даниела. Платеният секс, С., Феникс, 2008

  Иванов, Борислав. Поклонници на светлината, С., Новата цивилизация, 2009

  Кушнер, Ефим. Полет над пропастта, С., Новата цивилизация, 2009

  Матеев, Йордан, Последната жътва на Козела, С., Феникс, 2008

  Матеева, Юлиана. Правен режим на непълнолетни правонарушители, С., Сиела, 2008

  Хрусанов, Дончо и др. Право и език. Насоки за писане и редактиране на правни текстове, С., УИ „Св. Климент Охридски”, 2010

  Гранитски, Иван. Преди да дойде здрача, С., Захарий Стоянов, 2002

  Стойнов, Ал. Престъпления против собствеността, С., Сиела, 2009

  Кол, Стив. Призрачни войни, С., Хермес, 2006

  Михайлов, Д. Проблеми на наказателното право – особена част, С., Сиела, 2008

  Ранчев, Ив. Продължаваното престъпление в българското наказателно право, С., Фенея, 2007

  Мегре, Владимир. Пространство на любовта, С., Новата цивилизация, 2009

  Пенев, Й. и др. Противодействие на организираната престъпност, РИД към ОУИД, 2011

  Ратнер, Йозеф. Психоанализа. Класиците, С., Кибеа, 2005

 

 Ганчевски, Б. Психология на криминалното поведение, С., РИД към ОУИД

  Станков, Боян. Психология на престъплението, С., Албатрос, 2006

  Томов, Александър. Пурпур, С., Арго Пъблишинг, 2005

  Беленски, Р. Разследване на общоопасни престъпления, С., Сиела, 2010

  Беленски, Р. Разследване на престъпления против интелектуалната собственост, С., Сиела, 2010

  Беленски, Р. Разследване на престъпления против личността, С., Сиела, 2010

  Беленски, Р. Разследване на престъпления против паричната и кредитната система, С., Сиела, 201

  Беленски, Р. Разследване на престъпления против собствеността, С., Сиела, 2010

  Адрин, Алексей. Регресивна терапия. Колелото на живота. Пътешествия отвъд предела, С., 2009

  Вапорджиев, В. и др. Речник на немските идиоми, С., Наука и изкуство, 1998

  Йотова, Донка. Романови. Краят на една мистерия, С., Новата цивилизация, 2009

  Далер, Ромео и др. Ръкуване с Дявола. Руанда – провалът на човечеството, С., Хермес Пъблишинг, 2005

  Робанов, Иван. Света София – Живот през войните, С., Арго Пъблишинг, 2005

  Жерев, Георги. Сияние над Кресна. Роман, С., Захарий Стоянов, 2007

  Иванов, Борислав. Следи от светлина, С., Новата цивилизация, 2007

  Бежански, Методи. Слънце в слънчевия сплит, С., Булкорени, 2009

  Матеев, Йордан. Смъртоносен гняв, С., Феникс, 2008

  Хинчо, Хинко П. С право на реплика, С., Изд. „Илинда Евтимова”, 2007

  Кларк, Ричард. Срещу всички врагове – Войната на Америка срещу терора, С., 2006

  Томов, Александър. Стихии на подсъзнанието, Ст. Загора, Кота, 2007

  Беленски, Р. Съдебни експертизи. Кратък учебен курс, С., Сиела, 2008

  Вучков, В. Съдебни експиртизи. Нормативна уредба, съдебна практика, С., Фенея, 2010

  Петко, Лисаев. Съдебномедицинска експертиза на телесните повреди, С., Сиби, 2010

  Чинова, М. и др. Съкратеното съдебно следствие по НПК, С., Сиела, 2009

  Мегре, Владимир. Сътворение, С., Новата цивилизация, 2009

  Пенев, Й. Тактически криминален анализ за разкриване на организирана престъпна група, РИД към ОУИД на Академия на МВР, 2011

  Палюшев, Божидар. Теорията на интелигентния дизайн срещу Дарвизма, С., Дилок, 2008

  Кръстев, Георги. Теория на пространството, С., Новата цивилизация, 2007

 

  Борисов, Орлин. Терминологичен речник по право на Европейския съюз, С., Арго Пъблишинг, 2004

  Борисов, Орлин. Терминологичен справочник по международно право, С., Арго Пъблишинг, 2004

  Тонев, Стоян (ред.). Тероризмът. Оценка и управление на медицинския риск, С., Ирита, 2008

  Меркел, Ангела. Толерантността е душата на Европа. Речи, статии, интервюта, С., Ниба Консулт, 2009

  Харалампиев, Дочо. Тоно, С., Арго Пъблишинг

 

  Гигов, Никола. Трънен венец от рая, С., Новата цивилизация, 2008

 

  Тимев, Тимен. Убийството на боговете, С., Новата цивилизация, 2009

  Уочтъл, Хауърд. Улица на мечтите – Булевард на разбитите сърца, С., Арго Пъблишинг, 2005

  Робанов, Иван. Хетерата, С., Арго Пъблишинг, 2004

  Йорданова, Р. (съст.). Христоматия по парламентарна реторика, Варна, ВСУ „Черноризец Храбър”

  Богомилова, Нонка. Човекът: единство и раздвоение, С., Пони, 2007

  Висенте, Ким. Човешкият фактор, С., Арго Пъблишинг, 2005

  Габровски, Тодор. Човешко вдъхновение. Роман, С., Лик, 2005

  Црънобръня, Михайло. Югославската драма, С., Хермес Пъблишинг, 2005

 

  Howarth, Stephen. A century in oil, London, Orion House, 1997

  Tonev, S. et al. 100 years military-medical missions, С., ВМА, 2003

  Borsi, Franco et al. Il plazzo del Viminale, Rome, Editalia, 1983. Хр. 1 – 1 бр.
 ISO 9001. Как да постъпим, ISO, 2003

  Tonev, S. (ed.). Kuwait. Medical and Geographical Overview. Health Risk Assessment, С., Ирита, 2008

  Tonev, S. et al. (editor). Medical management of chemical and biological casualities, С., Ирита, 2009

  New English file. Advanced student’s book, Oxford, 2010

 

  New English file. Advanced teacher’s book, Oxford, 2010

 

  New English file. Advanced workbook with key, Oxford, 2010

  New English file. Pre-intermediate student’s book, Oxford, 2005

  New English file. Pre-intermediate workbook, Oxford, 2005

  Thessaloniki. 23 centuries metropolis of Macedonia cultural capital of Europe, A. Bolka & Co., 1997

  Grouev, Ivan. Why Bulgaria did not explode? The post-1989 ethnic deal, С., Хермес, 2004

 

 

  ПОСТЪПИЛА НОВА ЛИТЕРАТУРА - СЕПТЕМВРИ 2009 г.

 Вучков, Веселин. Предмет и тежест на доказване в наказателното производство.   С., Сиби, 2008

 Славчев, Бойко, Веселин Вучков. Сигурност и обществен ред. Състояние, проблеми, перспективи.   С., Фенея, 2009

 Видолов, Иван. Разследване на престъпления свързани с избягване на данъчни задължения.   С., Фенея, 2008

 Съдебна практика по НК. Т.ІІ.    С., Аскони-издат. Паралакс, 2009

 Съдебна практика по НК. Т.ІІІ.    С., Аскони-издат. Паралакс, 2008

 Съдебна практика по НК. Т.ІV.    С., Аскони-издат. Паралакс, 2009

 Ангелов, Николай. Международна подсъдност. Кн.1.    С., Фенея, 2008

 Кунчев, Йонко. Криминалистическа тактика.    С., Албатрос, 2004

 Кунчев, Йонко. Ръководство за разследване.      С., Албатрос, 2008

 Петрова, Гълъбина. История на българската държава и право. Част 1.С.,Сиби, 2008

 Хинова,Тамара. Престъпления против брака,семейството и младежта.Варна, ВСУ

 Беленски, Радостин. Криминалистика. Практикум.     С, Сиела, 2008

 Беленски, Радостин. Съдебни експертизи. Кратък курс.     С., Сиела, 2008

 Заедно срещу корупцията. Национална студентска конференция.     С., Академия на МВР, 2008

 Пожарната и аварийната безопасност. Пета научна конференция с международно участие.С., Академия на MBР, 2009.  

    
 Шенгенски граничен кодекс.    С., ГДГП, 2009

 Доклади от Петата курсантско-студентска научна конференция, посветена на 130-годишнина от Търновската конституция в НВУ “Васил Левски“. Т.1,2.В.Търново, НВУ “Васил  Левски”, 2009

 

 

  ПОСТЪПИЛА НОВА ЛИТЕРАТУРА - ЯНУАРИ-МАРТ 2009 г.

  Полицейски разпити и признания.Техниката Рийд.Основи.  С.,Софи-Р, 2008 


 Лазаров, Румен. Следи от огнестрелни оръжия.  С., Академия на МВР, 2008


 Благоев, Пламен. РИК-загадката на българското разузнаване.  С.,Хайни, 2002 

  
 Станков, Валентин. Евристичният ресурс.   С., Фондация  Потенциал, 2000


 Станков, Валентин. Практикум по евристика и нестандартно мислене.   С., Фондация  Потенциал, 2000

 

 

 

 ПОСТЪПИЛА НОВА ЛИТЕРАТУРА - ДЕКЕМВРИ 2008 г.

 

  Станчев, Иван, Валентин Николов, Сергей  Куртев. Операция за обезвреждане на барикадирали се лица.    С., Академия на МВР, 2008. 

  Китанов, Китан. Организираната  наркопрестъпност.   С., НИКК, 2008.  

Иновациите. Европейски, национални и регионални политики.  С., Фондация ” Приложни изследвания и комуникации “, 2008.  

 Пета международна конференция . “ Сигурността като предизвикателство пред европейската перспектива на Югоизточна Европа ”. София, 11-12 септември 2007.  С., Академия на МВР, 2008. 

 Добрева, Ани. Иранизми в българския език.  С., Академия на МВР, 2008.

 Дойков, Ненко. Глобалният тероризъм-детерминация и форми на проявление.  С., Академия на МВР, 2008.

 Полицейски разпити и признания.Техниката  Рийд.Основи.  С., Софи-Р, 2008.

 

 

 

 ПОСТЪПИЛА НОВА ЛИТЕРАТУРА - АВГУСТ 2008 г.

 

  България-европейска граница срещу корупцията.    Пловдив, ИМН, 2007.

  Втора национална  научно-практическа конференция  по управление в извънредни ситуации и защита на населението.     С., БАН, 2007.   

   Добрите практики при опазване на обществения ред и изпълнение на наказанията.     С., Горекс  Прес, 2008.  

  България по пътя  към европейските стандарти за защита на задържани лица-дипломна работа.    С., Академия на МВР, 2008. 

  Михайлов, Димитър.  Проблеми на наказателното право.  Особена част.    С., Сиела, 2008.  

  Матеева, Юлиана. Правен режим на непълнолетни правонарушители.     С., Сиела, 2008.  

  Владимиров, Румен, Ралица Костадинова. Наказателно право  в схеми и определения. Обща част.     С., Сиела, 2008.  

  Манев, Никола. Новелизация на наказателно-процесуалната система  с новия НПК.     С.,  Ромина, 2008.   

  Тълкувателни  решения и тълкувателни постановления на Върховния  касационен съд ( Върховния съд ) на РБ по наказателни дела ( 1991 – 2007 г. ). Съставител: Веселин Вучков.   С., Фенея, 2008.  

  Международно разследване. Актове на ЕС. Т. 1.     С., Сиела, 2008.  

   Грос,Ханс. Разкриване на престъпленията.     В. Търново, Асеневци, 2007.  

  Тодоров, Юрий.  Застрахователните измами в България и разкриването им.  С., Албатрос, 2007.   

  Съдебна практика по НК. Т. 1. Разширено издание. НК. Обща част.
Чл. 1 – Чл. 30.     С., Аскони-издат,Паралакс, 2008.  

  Мисията на  полицията в демократичното общество.  С., Горекс  Прес, 2006. 

  Проданов, Михаил. Морал и корупция.    С., Академия на МВР, 2008.   

   Трифонов, Тодор. Специални служби на държави от Европа, Азия и Африка.  С., Академиа на МВР, 2008.

   Процесуален статут на обвиняемия в наказателното производство.   Разпит на обвиняем – дипломна работа.     С., Академия на МВР, 2008.   

  Тактика на оглед на местопроизшествие – дипломна работа.      С., Академия на МВР, 2008.      

   Международните стандарти за правата на човека в контекста на дейността на  столичната  полиция. ( Добри полицейски практики ) – дипломна работа.    С., Академия на МВР, 2008.  

   Правни, организационни и тактически основи на личната охрана – дипломна работа.    С., Академия на МВР, 2008. 

 

 

 

 ПОСТЪПИЛА НОВА ЛИТЕРАТУРА - ЯНУАРИ – ЮНИ  2008  г.

  Библия за деца. С., Слънце, 2004 г.

 Християнска етика. С. Слънце, 2003 г.

  Реформите в наказателното правосъдие „за” и „против”. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски”, 2007 г.

 Разследване на взломна кражба в жилище, грабеж и изнудване. С., ИК„Световит”, 2007 г.

 Разкриване и разследване на сексуални престъпления. С., ИК „Световит”, 2007 г.

 Немски, Г., Ст. Стоименов, Ив. Баръмски. Корупционни прояви при осъществяване на пътния контрол, предпоставки и възможности за ограничаването им. С., НИКК, 2007 г.

 Михайлов, Д. Проблеми на наказателното право (обща част). С., Сиела, 2007 г.

 Успешните презентации. С., Locus, 2005г.

 Джонсън, Спенсър. „Да” или „не”. Как да вземеме по-добрите решения. С., Класика и Стил, 2002 г.

 Желаната кариера. С., Locus, 2005 г.

 Преговорите. Ръководство за успешен бизнес.  С., Класика и Стил, 2005 г.

 Идеалният екип. С., Locus, 2005 г.

 Управление на кризи. Прогнозиране и преодоляване.  С., Класика и Стил, 2007 г.

 Изграждане на ефективни екипи. Ръководство за успешен бизнес. С., Класика и Стил, 2006 г.

 Димитров, Д. Конфликтология. С., УНСС, 2003 г.

 Манев, Ев. Организационна култура. С., ВИ, 2007 г.

 Трендафилов, Анастас. Дневникът на следователя. С.

Закон за държавна агенция”Национална сигурност”.  С., Фенея, 2008 г.

 Вучков, Веселин, Гергана Маринова. Тестове по Наказателен процес.  С., Сиела, 2007 г.

 Трайков, Здравко. Наказателно-изпълнително право. С., Албатрос, 2007 г.

 Ранчев, Иван. Продължаваното престъпление.  С., Фенея, 2007 г.

 Илиева, Ирена. Международноправни проблеми на борбата срещу международния тероризъм.  С., Кронос, 2005 г.

 Борисов, Орлин. Международноправна защита на правата на човека.  С., Нова звезда, 2007 г.

  Стоянов, Евгени. Наказателно-изпълнително право.  С., Сиела, 2007 г.

 Гайдаров, Калин. Криминалната личност.  С., Софи-Р, 2007 г.

 Делото Асенов и  други срещу България.  С., БАПЧ, 2000 г.

  Манолова, Мария.  Европеизация на третата българска държава.  С., Фенея, 2007 г.

 Съд  на Европейските  общности. Избрани решения.  Т. 1.  С., Албабул ЕООД , 2006 г.

  Съд на Европейските общности. Избрани решения. Т.2.  С., Албабул ЕООД, 2007 г.

 Груев, Лазар., Ралица Илкова.  Казуси по наказателно право. Обща част.  С., Сиби, 2007 г.

 Иванов, Христо. Контрол над  специализираните служби за сигурност.  С., ВИ, 2007 г.

 Арабаджийски, Николай.  Администрация на сигурността и отбраната.  С., ВИ, 2007 г.

  Лазаров, Валери.  Новата геостратегическа среда.  С., Академия на МВР, 2008 г.

  Пенков, Камен.  Управление на човешките ресурси в полицията.  С., Академия на МВР, 2008 г.

 Българската политика спрямо Република Македония.  С., НИ Плюс, 2008 г.

 Криминологията в България в периода на преход.   С., Академия на МВР, 2008 г.

 

 

 

 ПОСТЪПИЛА НОВА ЛИТЕРАТУРА - ЮЛИ-ДЕКЕМВРИ 2007 г.

 ЗДП-2007 г.  С.,Зелена вълна,2007.

 Годишник бр.23  С.,АМВР,2007.     

 Дойков, Ненко.Самоубийственият тероризъм.Анализ и противодействие. С., АМВР, 2007. 

 Дойков,Ненко.Технологичен тероризъм С.,АМВР,2007. 

 Гайдаров,Калин.Полицейска психология. С.,АМВР,2007.

 Бюлетин бр.23. С.,АМВР,2007. 

 Пенков,Камен.Специалните разузнавателни средства в ОИД на МВР.  С.,АМВР,2007. 

 Станчев,Иван. Специална полицейска тактика.С.,ВИ,2005.

 Загоров,Орлин, Николай Йорданов. Тероризмът. С.,ВИ,2007. 

 Съвременният тероризъм.Т.1.Ислямски тероризъм С.,Абагар,2002.

 Волков,Ю.Г.,А.В.Дмитриев,С.А.Спасский.Как стать ученым.   М.,СГУ,2005. 

 Официални изпитни тестове за кандидат-шофьори.Нови въпроси септември 2007г. Първа помощ.   С.,Труд, 2007.

 Учебно помагало за кандидат-шофьори.Изпитни въпроси. Примерни изпитни листовки. Правила за движение по пътищата.С.,Труд, 2007.

 Грос,Ханс. Разкриване на престъпленията.Ръководство.  В.Търново,Асеневци,2007. 

 Андреев, Михаил, Фани Милкова.История на българската феодална държава и право.  С.,Софи-Р,1993.

 Видин, Благой. Международно публично право.Обща част. С., Софи-Р, 1999. 

 Йочев, Евгени. Закодателството в царство България /1879-1944 г./.С.,Отворено общество. 

 Йочев, Евгени. История на законодателството на княжество България.  Русе, РУ”А.Кънчев”, 2006. 

 Наказателен кодекс.  С.,Нова звезда, 2007. 

 Наказателно-процесуален кодекс.  С.,Нова звезда,2007.  

 Виденов, Михаил.  Идентификация по езика.Въз оснва на съвременната българска реч.  С.,Фенея,2007.  

 Сексуална експлоатация на деца – дейност на полицията за нейното ограничаване. С.,НИКК,2007.

 

 

 

.