МВР

Академия на МВР

 


ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

съгласно Приложение № 3 към чл. 16 от Наредбата за административното обслужване


Задължителна информация

Образователни услуги

1

Наименование на административната услуга

177 Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища (по чл. 6, т. 1 от Наредбата)

2

Правно основание за предоставянето на административната услуга/ издаването на индивидуалния административен акт

Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища - чл. 14, ал. 3, чл. 15

3

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт

Ректор на АМВР

4

Звено за административно обслужване

гр. София, бул. „Ал. Малинов“ 1,

e-mail - [email protected],

- информация - отдел „Учебна и информационна дейност“, тел. +359/029829212

- Деловодство – тел. +359/029829262

5

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

Чл. 33 от Правилник за организация на учебната дейност

6

Образци на формуляри

Заявление (образец на НАЦИД)

7

Начини на заявяване на услугата

Заявява се на място

8

Информация за предоставяне на услугата по електронен път

Услугата не се предоставя по електронен път

9

Срок на действие на документа

До завършване на обучението в АМВР

10

Такси или цени

Определя се от НАЦИД

11

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

Министерство на образованието и науката

12

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата

Отказът се обжалва по реда на АПК

13

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

e-mail - [email protected]

14

Начини на получаване на резултата от услугата

Лично или чрез упълномощено лице