МВР

Академия на МВР

 

ТЕМИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА АКАДЕМИЯТА НА МВР ЗА 2006г.

 

Факултет „Сигурност“

 

1. Проект за противодействие на корупцията в МВР
Полк. Д. Пенов

Разглежда заплащането и доволствията, които получават служителите от МВР. Предлага механизми за ограничаване на корупционния натиск върху състава.
Статия

2. Икономически проблеми на Евроинтеграцията
Доц. О. Тенева

Икономическата база на Евроинтеграцията. Развитие на интеграционните процеси. Координиране на задълженията и икономически интереси. Поети ангажименти от РБългария по 31 преговорни глави за членство в ЕС.
Уч. Помагало

3. Превенция на съвременните кризи
Иво Великов

Превенция на кризите е първоначален елемент на противодействие, който е малко изследван и с неизползвани възможности.
Монография

4. Евро-атлантически стандарти за сигурност
Доц. Ст. Стойчев

Основните стандартизационни споразумения, валидни в страните от НАТО.
Студия


 

Факултет „Полиция“

1. Противодействие на футболното хулиганство
Полк. доц. Христо Иванов, д.ик.н.

Изследва се феноменът “футболно хулиганство”, неговата същност, особености и източници, пораждащи напрежението. Проследява се в исторически и юридически аспект развитието му. Предлагат се промени в дейността на полицията за противодействие на футболното хулиганство. Предлага се концепция за работа между фенове и охрана.
Монография

2. Издаване на документи за самоличност и контрол на емиграцията от полицейските органи
Полк. доц. Л. Тимчев, д-р

Организационно-правни проблеми, свързани с издаването на документи за самоличност и контрол на гражданите на Република България, осъществяван от полицейските органи самостоятелно и във взаимодействие с други държавни органи и граждани.
Монография

3. Организация и управление на оперативно-издирвателната дейност на МВР
Полк. доц. Н. Николов, д-р

Анализ на състоянието на организацията и управлението на ОИД, разглеждане модела на способите и средствата на ОИД.
Монография

4. Превенция и разкриване на екологични престъпления
Подп. доц. Й. Пенев, д-р (ръководител), н.с II ст. Ев. Трайкова-НИКК-МВР, кап. Лилия Велинова, НИП-ДНСП

Анализ на оперативната  обстановка по линия противодействие на екологичните престъпления, проучване на ОИД и изготвяне на методика за борба с този вид престъпления.
Монография съвместна разработка с НИКК-МВР и НИП-ДНСП

5. Феноменът “камикадзе”
Полк. Ненко Дойков

Изследване подбора на обучението и начина на действие на терористичните самоубийци.
Монография

6. Изследване на следи от леки стрелкови оръжия
Подп. Р. Лазаров

Дава се класификация на ЛСО и боеприпасите за тях по различни критерии. Изяснява се устройството на различните видове боеприпаси и следите от ЛСО.
Монография

7. Учебник – Теория на оперативно-издирвателната дейност
Полк. Доц. Н. Николов, д-р и колектив

Лекционен курс по уч. дисциплина, разглеждащ формите, силите и средствата на ОИД, организацията и управлението на тази дейност.
Учебник

8. Административно право на Република България – обща част
Проф. Н. Бояджиев, д-р по право

Учебник

9. Организация и дейност на органите за пътен контрол при ПТП
Подп. Ат. Тодоров

Правните и организационни проблеми, свързани с дейността на органите за пътен контрол при извършването на пътно-транспортни произшествия.
Учебно помагало

10. Контрол на пътното движение и особености при установяването на нарушения на Закона за движение по пътищата
Подп. Ат. Тодоров

Организация на контролната дейност на пътната полиция и особености в тактиката по установяване нарушения на ЗДП.
Учебно помагало

11. Дейност на службите за охрана на обществения ред от Транспортна полиция по противодействие на тероризма
Полк. Н. Григоров

Организацията и тактиката в дейността на службите за охрана на обществения ред от Транспортна полиция по профилактиката, пресичането и разкриването на терористични прояви.
Учебно помагало

12. Контрол на пътното движение и особености при установяване на нарушения на ЗДП
Полк. Пл. Иванова

Организация на контролната дейност на пътната полиция и особености в тактиката по установяване на нарушения на ЗДП.
Учебно помагало

13. Сборник образци на документи по оперативно-издирвателната дейност
Авторски колектив

Образци-документи използвани в оперативната практика при прилагането на способите и средствата на ОИД.
Учебно помагало

14. Сборник образци-документи по прилагане на СРС 
Авторски колектив

Разглеждат се основните документи, свързани с осигуряването и прилагането на СРС и изготвянето на ВДС.
Учебно помагало

15. Оперативна игра за учебния процес
Авторски колектин

Прилагане на ОИД, способи и средства, доброволни сътрудници, оперативни дела.
Учебно помагало

16. Издирване на лица и вещи от органите на МВР
Доц. Цв. Попов, д-р

Разглежда се направлението на дейност по издирването на лица и вещи от криминалната полиция.
Учебно помагало

17. Управление на дигитални права за закрила обекти на интелектуална собственост
Кап. Св. Марков

Същност и управление на дигиталните права на интелектуалната собственост.
Учебно помагало

18. Полицейско аналитично моделиране на организирани престъпни групи
Кап. Св. Марков

Анализ на съществуващите модели на ОПГ и теоретичен модел на българското  ОПГ.
Учебно помагало

19. Контролна доставка и нелегални нарколаборатории
Полк. Румен Рачев

Основания, предпоставки, ред и начин на използване на контролните доставки. Видове, организация на работа и тактика на противодействие на нелегални нарколаборатории.
Учебно помагало

20. ОИД за противодействие на застрахователни измами
Полк. Р. Рачев

Видове, сфери на прояви, признаци на разграничаване и тактика на противодействие на застрахователни измами.
Учебно помагало

21. Организация и тактика на охраната на стратегически обекти от МВР
М-р М. Станчев

Изследване организацията на охрана на обектите от подразделенията на МВР.
Учебно помагало

22. Методика за обучение на спец. тактически звена
Подп. Ив. Станчев

Принципи, методи, форми на обучение на СТЗБД.
Учебно помагало

23. Тактика на използване на оръжие в рискови ситуации
Полк. Ст. Фердов, д-р

Систематизация на техниките за стрелба и тяхната приложимост при силова намеса.
Учебно помагало

24. Организация на охраната и контрола на черноморската ДГ на РБългария
Полк. Вл. Иванов

Изследване спецификата и перспективите за организацията на охраната и контрола на черноморската държавна граница на РБългария.
Учебно помагало

25. Събиране, съхраняване и използване на информация при полицейската регистрация на лица
Кап. Ст. Стоянов

Разглежда се използването на информацията, събирана от полицейската регистрация за нуждите на ОИД.
Статия

26.Организация и тактика на ОИД за превенция на умишлените убийства
Полк. Т. Станчев

Разглежда се ОИД за превенция и разкриване на умишлени убийства.
Статия

27. Организация и тактика на ОИД за противодействие срещу престъпления, свързани с наркотици
Полк. Т. Станчев

Разглежда се АИД за превенция и разкриване на престъпленията, свързани с наркотици.
Статия

28. Организация и тактика на ОИД за противодействие на рецидивната криминална престъпност
М-р Ст. Михайлов

Разработва се ОИД за противодействие на рецидивната криминална престъпност.
Статия

29. Организация и тактика на ОИД за превенция и разкриване на противозаконни отнемания и кражби на МПС. Кражби и вещи и части от тях
М-р Ст. Михайлов

Разработва се ОИД за превенция и разкриване на противозаконни отнемания и кражби на МПС, вещи и части от тях.
Статия

30.Организация и тактика на ОИД за превенция и разкриване на измами
М-р Ил. Хайдушки

Изследва организацията и тактиката на ОИД за превенция и разкриване на измамите
Статия

31. Някои проблеми на противодействие на вътрешната корупция
Подп. Р. Радулов

Разглеждат се някои проблеми на превенцията на вътрешната корупция.
Статия

32. Противодействие на полицейските служби на престъпления, свързани със сексуална експлоатация на деца
Полк. А. Ангелов в съавторство с НИКК, ДНСП, НСГП, НСБОП

Разглежда се ОИД за противодействие на престъпленията, свързани със сексуалната експлоатация на деца.
Научна разработка

33. Подготовка за защита на дисертация на тема “Организация на ОИД за разкриване изпиране на пари”
Подп. Р. Янев

Представяне на окончателен вариант, с пълна научна и стилова редакция, за обсъждане на разширен катедрен съвет. Подготовка на автореферат.
Дисертация

34. Започване на работа по дисертация на тема “Организация на ОИД за противодействие на корупцията в полицията”
Подп. Р. Радулов

Представяне на индивидуален план и подготовка за докторантски изпити по дисертация на тема “Организация на ОИД за противодействие на корупцията в МВР”.
Дисертация

 

Факултет „Пожарна и аварийна безопасност“

1. Изследване организацията на системата за управление на кризи в РБългария
доц.Георги Ботев

Целта на разработката е да се направи анализ на съществуващата система за управление на кризи на национално, териториално и ведомствено  ниво.
Научно-изследователска тема

2. Анализ на  организационно-управленските аспекти на противопожарното дело в България в пeриода  1924- 1944 г.
Полк. Стефан  Захариев 

Изследват се документите  характеризиращи развитието  на противопожарното дело и организационно управленските страни на ПО от 1924 г. до 1944 г.
Научно-изследователска тема

3. Проучване и определяне на изискванията към пожароизвестителните системи при защита на обекти с различна пожар на опасност
 Подп.   Клисарски

Проучване възможностите за осъществяване на ефикасен противопожарен контрол на обекти с различно функционално предназначение, с помощта  на еднотипни ПИИ.
Научно-изследователска тема

4. Разработване на устройство за импулсно пожарогасене с газови фази
Полк.доц.Р. Къртов, д-р;
Гл-с-т Б.Мицев

Ще се анализират възможностите за повишаване гасителния ефект на газови фази и използването им в комбинация с други гасителни продукти при гасене на пожар в затворени пространства.
Научно-изследователска тема

5. Изследване възможностите за създаване на инсталация за хидравлична проба на бутилките за сгъстен въздух на дихателните апарати.
М-р Ненов

След проведено проучване ще се разработи вариант на инсталация за хидравлична проба на бутилките на ВДА, който да се ползва във ф-т ПАБ.
Научно-изследователска тема

6. Изследване на рисковите фактори при извършването на височинни работи от служителите на НСПАБ
Полк. Р. Григоров

От практически наблюдения и анализ на действията на пожарникарите ще се определят рисковите фактори и възможността за тяхното контролиране.
Научно-изследователска тема

7. Разработване на програмен продукт за изготвяне на инвентаризационни описи и различни видове справки по материалната отчетност
Полк. доц. д-р инж. Н. Денчев

Ще се разработи програмен продукт за автоматизирано отчитане състоянието на ДМА и материалните ценности на МОЛ във факултет ПАБ.
Научно-изследователска тема

8. Разработване на програмен продукт за изготвяне тестове по учебни дисциплини за проверка знанията на курсантите
Полк. доц. д-р инж. Н. Денчев

Ще се разработи програмен продукт за обективен контрол и оценка знанията на курсантите по изучаваните учебни дисциплини или проведени курсове.
Научно-изследователска тема

9. Разработване на програмен продукт  за система за автоматизирано регистриране и отчитане резултатите от състезанията по пожаро-приложен спорт
К-н инж. Б. Прешелков

Ще се разработи програмен продукт за обективно отчитане на спортните резултати в дисциплините от пожаро-приложен спорт.
Научно-изследователска тема

10. Изследвания върху възникването и гасенето на горски пожари
Инж. Дочев
Доц. д-р инж. Цветанов

Извършване на теоретични изследвания и експерименти за доказване на формулираните хипотези
Научно-изследователска тема

11. Изследване условията за безопасен достъп до сгради и съоръжения за масово събиране на хора
Подп. д-р инж. Димитров

Станалите в последно време инциденти в сгради и съоръжения при масово събиране на хора налага да се преразгледат концепциите за осигуряване на безопасния достъп.
Научно-изследователска тема

12. Изследване поведението на бетоните при високотемпературно въздействие
Доц. д-р инж. Ценов

Извършване на практически и теоретични изследвания за оценка поведението на някои видове бетони при високотемрературни въздействия (до 890 0С).
Научно-изследователска тема

13. Анализ на параметрите на основните стендове и създаване на учебна лаборатория  по дисциплината “Хидравлика и противопожарно водоснабдяване”
Доц. инж. Ж. Нейкова, д-р и Инж. К. Койчев дипломанти
 
Ще се изготви проект и ще се създаде учебна лаборатория по дисциплината “Хидравлика и противопожарно водоснабдяване”. Във връзка с изучаваните теми от учебния план научно ще бъдат обосновани основните параметри на стендовете.
Разработка на проект и създаване на лаборатория

14. Изследване на гасителната ефективност на дренчерни водни завеси
Инж. В. Чочев

Ще се изследва гасителната ефективност и характеристиките на дренчерни завеси при използване на различни по вид  дренчерни глави и при различни условия.
НИТ

15. Изследване огнеустойчивостта на дървен гредоред
Доц. И. Тодоров

Експериментално-теоретична разработка за изследване на различни параметри, касаещи огнеустойчивостта.
НИТ

16. Проучване на системите за измерване и оценка на професионалните двигателни качества, умения и навици на служителите от НСПАБ
Инж. Бошнаков

Ще се изследват промените, свързани с двигателните възможности на новопостъпващите служители на НСПАБ.
НИТ

 

Планът е приет на заседание на Академичния съвет на Академията на МВР, състоял се на 13.12.2005 г., протокол № 12 (рег. № 8633/13.12.2005 г.)