МВР

Академия на МВР

 

Проект "Изграждане на нова система за информационно обслужване на учебния процес в Академия на МВР"

                                                 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

                                             "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"      

                                                                                         

Проектно предложение на Академията на МВР - „Нова система за информационно обслужване на учебния процес в Академия на МВР” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос: „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието“, основна област на интервенция: 3.1. Подобряване качеството на услугите в образованието и обучението е ОДОБРЕНО.
В рамките на 22 месеца АМВР ще разработи и внедри нова информационна уеббазирана система за обслужване на учебния процес в Академията.
Системата ще включва:
• електронна организация и управление на учебния процес;
• електронна връзка с всички структурни звена на АМВР - факултети и центрове за професионална подготовка в градовете Варна, Казанлък, Пазарджик;
• електронна връзка, интегрирана с други информационни системи в МВР, с регистрите на МОМН, касаещи обучаеми, академичен състав, издаване на документи (дипломи, свидетелства, удостоверения), с информационната система на Националния статистически институт, НОИ и др.
• система за осъществяване на вътрешен електронен документообмен.
Модернизираната автоматизирана информационна система ще позволи по-висока ефективност на организация и управление на учебния процес в АМВР, както и ускорено административно обслужване на университета.

 

Прескоференция за представяне на проект "Нова система за информационно обслужване на учебния процес в АМВР"

 

Информационна среща по проект "Изграждане на нова система за информационно обслужване на учебния процес в АМВР