МВР

Академия на МВР

 

Проект "Стандартизирано обучение за финансово разследване на организираната престъпност и тероризма”

В рамките на Европейската програма „Предотвратяване и борба с престъпността” (ISEC) Академията на МВР реализира проект: „Стандартизирано обучение за финансово разследване на организираната престъпност и тероризма” - JLS/2007/ISEC/FPA/C1/020.
Целта на проекта е принос в борбата с изпирането на пари и конфискация на незаконно придобити активи и утвърждаване на мултидисциплинарния подход при финансовото разследване на организираната престъпност и тероризма, като се изготви Европейска модулна учебна програма за подготовка на служители от правозащитните органи.
Акцент в работата по проекта са идентифицирането и инкорпорирането на най-добрите практики в страните-членки – Белгия, България, Кипър, Германия, Испания, Ирландия, Нидерландия и Великобритания, и в страна-кандидатка – Македония, в използването и приложението на специфичните методи и техники на финансовото разследване при спазване на изискванията на съответното европейско законодателство и други международни стандарти.
В изпълнението на проекта се проведоха три международни работни срещи с експерти от: Белгийската федерална полиция DGJ/DJF/OCDEFO, Белгийския институт за организирани финансови измами в Брюксел, Белгия; Службата за изследвания на вътрешната сигурност към Министерство на държавната сигурност на Испания; Министерство на вътрешните работи на Република Македония, Македонската служба за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, Факултет Сигурност към Университета в Скопие, Македония; Българска академия на науките, Върховна касационна прокуратура на Република България, Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” – ДАНС и Академия на МВР. 
В резултат от успешната работа се формулираха наименованията на два пилотни курса в рамките на работен вариант на модулна учебна програма за обучение; бяха определени техните съдържателни аспекти и работните екипи по съответните модули - ръководител и експерти, както следва:

Модул 1
Съвременният тероризъм и организираната престъпност – детерминация и форми на проявление;
доц. д-р Ненко Дойков – д-р гл.ас. Иван Видолов, гл.ас. Виктор Ангелов
Финансово разследване на организираната престъпност в областта на контрабандада и корупцията
гл.ас. Росен Радулов –  д-р Св.Николовска,  П. Де Мейл/Белгия, ГДБОП
Модул 2
Финансово разследване на организираната престъпност в областта на наркотрафика и трафика на хора
гл.инспектор, ст.преподавател Румен Рачев – гл.ас. Виктор Ангелов, Сашо Йовановски
Модул 3
Финансово разследване на организираната престъпност в областта на изпирането на пари
гл.ас д-р Руси Янев – прокурор В.Несторова, Тр.Трифонов, Т. Алексиева, Ал.Георгиевски, Мигел Янсон/Белгия
Модул 4
Финансово разследване на схемите и методите за финансиране на тероризма
доц. д-р Ненко Дойков – Ев.Евгениев, Тр.Трифонов, Мигуел Корал/ES, експерт от ГДБОП

Втори пилотен курс: Междуинституционално взаимодействие при финансовото разследване на организираната престъпност и тероризма

Модул 1
Международно сътрудничество при финансовото разследване на организираната престъпност и тероризма; координация на взаимодействието и информационен обмен
Ев. Евгениев - Тр-Трифонов, гл.ас. Виктор Ангелов, Мигуел Корал/Испания
Модул 2
Европейско сътрудничество при финансовото разследване на организираната престъпност и тероризма; координация на взаимодействието и информационен обмен
доц. д-р Гергана Маринова - ас. Герасим  Геров, П. Де Мейл/Белгия, Мигуел Корал/Испания
Модул 3
Междуинституционално взаимодействие на национално ниво при финансовото разследване на организираната престъпност и тероризма; координация на взаимодействието и информационен обмен
прокурор В.Несторова - ас. Герасим  Геров, П. Де Мейл/Белгия, Мигуел Корал/Испания, експерт от ГДБОП, Сашо Йовановски/Македония
Модул 4
Блокиране и конфискация на имущество, придобито от престъпна дейност
Ат.Ценов – прокурор ВКП - В.Несторова, доц. д-р Гергана Маринова, г-н Георги Илиев – Комисия за отнемане в полза на държават на имущество, придобито от престъпна дейност

Конкретизирани са и дидактическите материали за двата пилотни курса. Те ще включват: лекции; РР презентации; казуси; тестове за проверка на знанията; CD; Сборник лекции, включващ лекциите от двата пилотни курса на български и на английски езици; сертификат за обучаемите и за обучителите.

Лектори на двата пилотни курса ще бъдат експертите, разработили съдържанието на обучението.

Целевата група на обучение ще включва 17 оперативни полицейски служители и разследващи полицаи, които противодействат и разследват тежки форми на организираната престъпност – контрабанда, корупция, трафик на наркотици и на хора, изпиране на пари, тероризъм.

Разработената модулна учебна програма ще бъде пробирана в Академия на МВР като ще се проведат два курса:
• първият на тема: „Финансово разследване на организираната престъпност и тероризма” в периода от 27 септември 2010 г до 01 октомври 2010 г и
• вторият на тема: „Междуинституционално взаимодействие при финансовото разследване на организираната престъпност и тероризма” в периода 15 – 19 ноември 2010  г.

Снимки

От съвместната работа на международния екип от експерти по проекта се очаква:
• Повишаване на професионалните компетенции на служителите от сферата на правоприлагането за противодействие на организираната престъпност и финансирането на тероризма на национално и международно ниво.

 

Първи пилотен курс:  Финансово разследване на организираната престъпност и тероризма

Втори пилотен курс: Междуинституционално взаимодействие при финансово разследване на организираната престъпност и тероризма

Четвърта международна работна среща по проект „Стандартизирано обучение за финансово разследване на организираната престъпност и тероризма”

Петата международна работна среща по проект: „Стандартизирано обучение за финансово разследване на организираната престъпност и тероризма“ - JLS/2007/ISEC/FPA/C1/020

От 31-ви март до 1-ви април 2011 г в Академията на МВР се проведе Петата международна работна среща по проект: „Стандартизирано обучение за финансово разследване на организираната престъпност и тероризма“ - JLS/2007/ISEC/FPA/C1/020, на програма на Европейската комисия: „Превенция и борба с престъпността“.
Тя е заключителната работна среща на международния екип и има за цел обсъждане на възможностите за разпространение на постигнатите резултати и оценка на работата по проекта.
Координаторът по управлението на проекта - гл.ас. д-р Руси Янев направи обстоен анализ на свършеното. Той с убеденост обобщи, че експертният международен екип е постигнал заложените цели на проекта - създаване на учебна програма за стандартизирано обучение за финансово разследване на организираната престъпност и тероризма и дори е надхвърлил поставените проектни задачи. Д-р Янев със задоволство представи научния труд на екипа - печатните издания на български и на английски език - Учебна програма и учебник за стандартизирано обучение за финансово разследване на организираната престъпност и тероризма. Третиращ най-новите насоки в разкриването и превенцията, този научен труд на експертния международен екип е принос за повишаване професионалната компетентност на служителите от правозащитните и правоприлагащите органи, работещи в областта на противодействието на организираната престъпност и финансирането на тероризма, не само у нас, но и в Европа.
Участниците в срещата изказаха удовлетворение от включването им в настоящия проект. Споделиха задоволство за създадената от самото начало добра атмосфера на работа и комуникация, както и за перфектната организация на координиращата страна (АМВР). Подчертаха, че участието им в дейностите е допринесло за обогатяване на техните знания и професионални компетенции, както и за създаване на добри професионални контакти, с чувство на доверие.

Петата международна работна среща по проекта завърши с Международна научна конференция.