МВР

Академия на МВР

 

Проект EXPRO/CEPOL 2012

Академията на МВР, която е национална точка за контакт по линия на Европейския полицейски колеж (CEPOL), координира изпълнението на Европейската програма за обмен на полицейски служители и преподаватели за 2012 г. (CEPOL/EXPRO 2012).

 Обменната програма на CEPOL е многостранна програма за мобилност на старши полицейски служители, експерти и преподаватели от полицейски образователни и обучителни институции. Тя се ръководи от принципите залегнали в Програмата от Хага (2004) и Стокхолмската програма (2009)  за укрепване на свободата, сигурността и правосъдието чрез разработването на систематични обменни програми за полицейско сътрудничество и обучение.

Полицейски служители от различни структурни звена на МВР и преподаватели от АМВР участват в обменната програма от стартирането й през 2007 г., като на реципрочен принцип приемат полицейски експерти и преподаватели за обмен на опит и добри практики от държавите - членки на ЕС.

В Обменната програма през 2012 г. от България са взели участие 41 служители от 12 служби на МВР. В тематично отношение посещенията се разпределят, както следва:
А) Обменни посещения в държави - членки на ЕС, осъществени от старши полицейски служители и преподаватели
31 участници от структурни звена в системата на МВР (ГДБОП – 4; ГДНП – 5; СДВР – 6; ДМОС – 4; ОД - МВР Пловдив – 1; ОД - МВР Разград – 1; ОД - МВР София – 2; АМВР – 4; ЦСПП - Варна – 1; ЦСПП - Пазарджик – 2; НИКК – 1) направиха експертни посещения в Германия, Естония, Италия, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Унгария, Франция, Холандия и Чехия по приоритетните теми: „Международен обмен на информация”, „Превенция на престъпността”, „Човешки права”, „Финансови престъпления”, „Организирана престъпност”, „Криминалистика”, „Трафик на хора”, „Киберпрестъпления”, „Трафик на наркотици”, „Синтетични наркотици”, „Ръководство и управление при провеждане на масови мероприятия”, „Полицията в близост до обществото”, „Полицейско обучение и образователни системи”, „Дистанционно обучение”.

Б) Обменни посещения в България
32 полицейски експерти и преподаватели от Германия, Естония, Италия, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Унгария, Франция, Холандия и Чехия са реализирали обменни посещения в различни структури на МВР по темите от точка А

В) Обменни посещения, извършени на реципрочен принцип от висши ръководни служители – 2 участници по темата „Управление и лидерство” (СДВР - 1; ОД - МВР Пазарджик - 1) с партньори от Чехия и Естония.

Г) Учебни посещения в централите на EUROPOL (5 участници: от ДМОС - 3, ГДБОП - 1, ГДГП - 1), EMCDDA  (ГДБОП - 1), FRONTEX  (ГДГП – 1), OLAF (ДАФКОС - 1) – общо 8 участници.

За 2012 г. България е на първо място по активност в Обменната програма.

Част от докладите на 5 български участници за посещенията им в полицейски структури и учебни институции в чужбина са публикувани в брошура, издадена от Европейската комисия.

 Цялостната организация по координирането и изпълнението на Европейската програма за обмен на полицейски служители и преподаватели за 2012 г. (CEPOL/EXPRO 2012) се извърши от екипа по Обменната програма в сектор „Международно сътрудничество” към Академията на МВР.

 Цели и структура на Европейската програма за обмен на полицейски служители и преподаватели за 2012 г. (CEPOL/EXPRO 2012)
 
 Целите на програмата са:
- изграждане на единна полицейска култура и взаимно доверие между полицейските власти от държавите - членки на ЕС;
- разширяване на европейските измерения в полицейското обучение и практика;
- прилагане на придобития опит и добри практики;
- създаване и поддържане на мрежа от професионални контакти.
 
 Програмата включва:
 1) Обмен на висши ръководни служители;
 2) Обмен на старши полицейски служители и преподаватели;
 3) Опознавателни посещения в централите на агенциите за полицейско и съдебно сътрудничество в ЕС (EUROPOL, FRONTEX, OLAF, EMCDDA и EUROJUST).
 
Обменните посещения се извършват на реципрочен принцип: всеки  „стажант” (exchangee) посещава дадена страна, след което бива домакин/ „наставник” (tutor) на колегата си от същата държава. В зависимост от темите и броя на „стажантите”, изпращани от различните страни, е възможно приемането на повече от един „стажант” по дадена тема;
Обменният период включва: подбор, подготовка, обмен и предаване на наученото (каскаден ефект). Всяка държава може да изпрати неограничен брой участници, в зависимост от проявения интерес, компетентност и покриване на критериите за участие. След подаване на кандидатите в Cекретариата на CEPOL предстои процес по съчетаването им по теми. EXPRO екипът информира националния координатор за резултата.
Максималната продължителност на обмена за старши полицейски служители и преподаватели е 13 дни (12 нощувки), докато за висши ръководни служители е до 5 работни дни.
Европейската програма за обмен на полицейски служители се координира от екип в Секретариата на CEPOL. Във всяка държава има национален координатор (National Exchange Coordinator), който съгласува действията на изпращащата и посрещащата страна, както и контактуването между обучител и обучаем и CEPOL.
Пътните разходи и настаняването в хотел, с включени закуска  и вечеря, се поемат от бюджета на CEPOL. Обядите, както и вътрешният транспорт, се поемат от изпращащата страна.

Бъдещето на Обменната програма
 На 4 и 5 декември 2012 г. в Португалия  се проведе финална среща относно оценяване изпълнението на Европейската програма за обмен на полицейски служители и преподаватели за 2012 г. (CEPOL/EXPRO 2012) и планиране дейностите и методите за провеждане на Обменната програма през 2013 г. Срещата се състоя във Висшия институт за полицейски науки и вътрешна сигурност в Лисабон.

На международната среща (CEPOL/EXPRO 2012) се акцентира основно върху:
А) Оценяване на обменната програма в количествено и качествено отношение на базата на:
- 160 обменни посещения, осъществени от старши полицейски служители и преподаватели в полицейски образователни/обучителни институции по залегналите в програмата теми („Международен обмен на информация“, „Финансови престъпления“, „Криминалистика“, „Полицейско обучение и образователни системи“, „Трафик на наркотици“, „Организирана престъпност“, „Ръководство и управление при провеждане на масови мероприятия“, „Превенция на престъпността“, „Трафик на хора“, „Синтетични наркотици“, ENFAST (Европейска мрежа на екипите за активно издирване на укриващи се от правосъдието лица), „Човешки права“, „Полицията в близост до обществото и превенция на радикализацията“, „Нелегална имиграция“, „Киберпрестъпления“, „Противодействие на тероризма“).
В тези посещения експертите са от: Белгия, България, Чехия, Естония, Франция, Германия, Унгария, Италия, Литва, Латвия, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Великобритания и Швейцария;
- 18 обменни посещения, извършени от висши ръководни служители на теми: „Управление и лидерство“, „Полицейска етика“, „Публично-частно партньорство“ (обществен и частен сектор на сигурността).
Участниците са били от Австрия, България, Чехия, Естония, Германия, Унгария, Латвия, Литва, Малта и Швейцария;
 - 115 участници в учебни посещения в централите на EUROPOL, EMCDDA, FRONTEX, OLAF, EUROJUST от всички държави - членки на ЕС, (с изключение на Люксембург, Финландия и Ирландия) и от Швейцария, Албания, Армения, Република Македония, Молдова, Черна гора, Република Сърбия и Турция.
 - попълнените анкети за обратна връзка и отчетените доклади за обменните посещения чрез използване на платформата на Системата за управление на обучението (LMS) по програмата. По време на реализирането на Обменната програма в Системата за управление на обучението са се регистрирали 395 потребители.
 Изтъкната беше и положителната роля на организираната преди стартирането на програмата онлайн конферентна връзка от екипа на Обменната програма в Секретариата на CEPOL за всички участници и национални координатори.
 
Б) Сравнителен анализ на участниците от стартирането на Обменната програма от 2007 г.
2007 г. – 51 участници; 2008 г. – 56 участници; 2009 г.- 47 участници;
2010 г. – 82 участници; 2011 г. – 292 участници; 2012 г. – 293 участници.
Това сравнение доказва ефективността на програмата и желанието на полицейските служители и преподаватели от полицейски обучителни институции в държавите - членки на ЕС, да се усъвършенстват професионално с цел по-качествено противодействие на организираната трансгранична престъпност.

От обменената информация на сайта на Европейската обменна програма (изпратени доклади и попълнени онлайн анкети от участниците) и споделените на международно ниво мнения от посещенията както в България, така и в другите държави, се вижда, че програмата трябва да продължи. Според участниците в нея тя дава големи възможности за:
- сътрудничество и коопериране в борбата с трансграничната организирана престъпност;
- обмен на професионален опит в различни сфери на дейност, обучение и кариерно развитие на полицейските служители;
-  генериране на нови идеи;
- адаптиране на наученото и прилагане на добрите практики в конкретните за дадена държава условия;
- усъвършенстване на методите за противодействие на престъпността;
-  създаване и поддържане на мрежа от професионални контакти;
- изграждане на единна полицейска култура и взаимно доверие между полицейските власти от държавите - членки на ЕС.