МВР

Академия на МВР

 

Еразъм

 

                                        ЕРАЗЪМ+ (2014-2020)


                      ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ


Еразъм+    Erasmus+

Еразъм Ротердамски (1466—1536)  


Еразъм Ротердамски е една от най-космополитните личности в световната история, виден мислител, философ, хуманист, теолог и филолог от епохата на религиозните борби между римокатолизма и зараждащото се протестанство 

 

   Еразъм+, Висше образование

Програма Еразъм +, Висше образование има за цел да модернизира и подобри висшето образование в Европа и останалата част на света.

Тя дава възможности за развиване на компетентности на студентите и служителите във висшите училища, от страните-участнички в програмата, за професионално реализиране.
Спомага за споделяне на добрите практики между висшите учебни заведения, както и между университетите и бизнеса, от участниците в програмата, в съюзи на знанието със съседните държави, балканските страни, които не са членки на ЕС, Азия, Африка и Латинска Америка, за да развиват своите образователни системи.Академия на МВР


Академията на МВР има връчена от Европейската комисия Разширена Университетска Харта Еразъм (Extended Erasmus University Charter) февруари 2010 г., което й позволи участие в програмата за сътрудничество във висшето образование „Еразъм”, секторна програма на програмата на Европейския съюз „Учене през целия живот”.
За периода 2012-2014 г. АМВР реализира общо 79 Еразъм мобилности с университети от 6 Европейски страни.

Януари 2014 г. Академията на МВР получи Европейска харта за висше образование 2014 – 2020, BG SOFIA32

 

Нови насоки в програма "Еразъм+"

 

Информация мобилности Еразъм+

 

Еразъм + дава възможности за:
                       

Образователна мобилност за граждани (КД 1)

 

Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД 2)

 

Подкрепа за реформиране на политиките (КД 3)

 

ДВУСТРАННИ СПОРАЗУМЕНИЯ


КУРСАНТСКА/СТУДЕНСКА МОБИЛНОСТ

 

МОБИЛНОСТ НА ПРЕПОДОВАТЕЛИ

 

МОБИЛНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИ

 

INCOMING ERASMUS MOBILITY

 

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ:


 ОТПУСКАНИ СУБСИДИИЕРАЗЪМ ИЗДАНИЯ

 

СРОКОВЕ КУРСАНТСКА/СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ

 

СЪБИТИЯ

 

Вътрешни правила за реализиране на мобилности в Академията на МВР по програма „Еразъм+”

 


 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:


 

Списък на „Еразъм университети”, валиден до 2020 г


Европейска студентска мрежа "Еразъм"

 

Светът на обмен "Еразъм"