МВР

Академия на МВР

 

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА КУРСАНТСКА МОБИЛНОСТ И ПРИЗНАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ КРЕДИТИ И ПЕРИОДИ НА ОБУЧЕНИЕ, ПРИДОБИТИ В ДРУГО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ИЛИ УЧЕБЕН ПЛАН НА ДРУГА СПЕЦИАЛНОСТ В УНИВЕРСИТЕТ С НАИМЕНОВАНИЕ АКАДЕМИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА КУРСАНТСКА МОБИЛНОСТ И ПРИЗНАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ КРЕДИТИ И ПЕРИОДИ НА ОБУЧЕНИЕ, ПРИДОБИТИ В ДРУГО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ИЛИ УЧЕБЕН ПЛАН НА ДРУГА СПЕЦИАЛНОСТ В УНИВЕРСИТЕТ С НАИМЕНОВАНИЕ АКАДЕМИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АКАДЕМИЯ

 

 

П Р А В И Л А

 

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА КУРСАНТСКА МОБИЛНОСТ И ПРИЗНАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ КРЕДИТИ И ПЕРИОДИ НА ОБУЧЕНИЕ, ПРИДОБИТИ В ДРУГО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ИЛИ УЧЕБЕН ПЛАН НА ДРУГА СПЕЦИАЛНОСТ В УНИВЕРСИТЕТ С НАИМЕНОВАНИЕ АКАДЕМИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

 

 

С о ф и я

2006

 

 

 

  

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ .......................................... 5

II. СИСТЕМА ЗА НАТРУПВАНЕ И
ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ ....................................... 6
 
III. ФОРМИРАНЕ И НАТРУПВАНЕ НА
КРЕДИТИ В АКАДЕМИЯТА НА МВР ........................  6
 
IV. ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ .............................. 10
 
V. ПРИСЪЖДАНЕ, ПРИЗНАВАНЕ И
ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ ...................................... 14
 
 

   

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 

Системата за натрупване и трансфер на кредити в университет с наименование Академия на Министерството на вътрешните работи е разработена в съответствие с Европейската система за трансфер на академични кредити в страните от Европейския съюз. Основните документи, на които се позовава системата, са Законът за висшето образование и Наредба № 21 от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища. (Обн., ДВ, бр. 89/12.10.2004 г.).

Системата за натрупване и трансфер на кредити в Академията на МВР осигурява обективно оценяване на придобитите по време на обучението знания и умения на обучаваните.

Кредитите са цифрово изражение на обективната оценка на задълженията, които обучаваните трябва да из­пълнят по дадена учебна дисциплина като част от общите задължения, необходими за успешното завършване на ед­на учебна година или семестър.

Целта на системата е да осигури на обучаваните възможност за избор при изучаване на дисциплини, само­стоятелна работа и мобилност на основата на взаимно признаване на отделни периоди на обучение, които отго­варят на част от учебните планове по отделните специал­ности и образователно-квалификационни степени.

Кредитите се придобиват само в основните звена на Академията на МВР - факултет „Сигурност“, факултет „Полиция“ и факултет „Пожарна и аварийна безопасност“.

Използването на Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) се основава на взаимно доверие в качеството на работа на партниращите си институции и висши училища и е съобразено със спецификата на всяко професионално направление, специалност и дисциплина.

II. СИСТЕМА ЗА НАТРУПВАНЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ
 

Системата за натрупване и трансфер на кредити в Академията на МВР се изгражда от три основни елемента:

- Отчитане на пълната курсантска заетост в процеса на обучение и по всяка отделна учебна дисциплина, съгласно натрупаните кредити;

- Информационен пакет;

- Взаимни договорености между институциите и Академията на МВР за взаимно признаване на кредитите.

 

III. ФОРМИРАНЕ И НАТРУПВАНЕ НА КРЕ­ДИТИ В АКАДЕМИЯТА НА МВР
 

Кредити се определят за цялата предвидена в учеб­ния план курсантска аудиторна и извънаудиторна заетост по задължителни, избираеми и факултативни дисциплини в зависимост от спецификата на съответната специалност. Курсантската заетост включва лекции, семинари, упраж­нения, лабораторни занятия, учебни филми, телевизионни игри, защита на курсови работи, контролни работи, ко­локвиуми, самостоятелна работа, индивидуална работа с преподавателя (консултация), проекти, стаж и други пред­видени в учебния план и учебните програми дейности.

 

1. Кредитите показват съотношението на извърше­ната от обучавания работа към общото количество работа, необходимо за зачитане на пълна учебна година.

 

2. Кредитите се присъждат:

- за всяка учебна дисциплина - задължителна, изби­раема и факултативна;

- за държавни изпити или защита на дипломни ра­боти, защита на курсови работи, проекти, стажове и само­стоятелна работа в зависимост от учебния план на спе­циалността и предвидената в него пълна курсантска заетост.

 

3. Кредитите се присъждат на обучавани, получили положителна оценка не по-ниска от среден (3) за усвоени знания и умения, предвидени в учебния план, чрез изпит или друга форма на оценяване.

 

4. Препоръчва се за всяка специалност да се опре­делят основни дисциплини от съвкупността от задължи­телни, избираеми и факултативни (дисциплини, даващи основни знания, и дисциплини, полагащи базата от знания, необходима за изучаването на други дисциплини или над­граждащи знанията дисциплини), за които да се присъж­дат повече кредити. За една и съща дисциплина може да се присъждат различен брой кредити в зависимост от ней­ното значение и място в образованието по съответната спе­циалност.

 

5. Обучението по учебен план предвижда придо­биването на 60 кредита за учебна година, 30 кредита за семестър, съгласно чл. 44a, ал. 6 от Закона за висшето образование. В изключителните случаи, когато се получава неравномерно разпределение на натовареността между от­делните семестри, това следва да се укаже в информа­ционния пакет.

 

6. Един кредит се присъжда за 30 часа курсантска заетост, където съотношението между аудиторната и из­вънаудиторната заетост е определено в учебния план на специалността, като е съобразено с изискванията за хо­рариум съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-ква­лификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ и чл. 9 от Наредба № 21 от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висши­те училища.

Изчисляването на броя на кредитите става по след­ната формула:

 

брой кредити  = пълна курсантска заетост / 30 

 

Кредитите по отделна учебна дисциплина е цяло число. Те се присъждат в цели числа и само за успешно покриване на изискванията по съответната дисциплина от учебния план.

 

7. Аудиторната заетост в един кредит или 30 часа курсантска заетост не може да бъде повече от половината от пълната курсантска заетост.

Аудиторна заетост  ≤1/2  пълна курсантска заетост

 

8. Препоръчително е съотношението при форми­рането на кредити по задължителните, избираемите и факултативните дисциплини да е съответно 60%, 30% и 10%.

 

9. Броят кредити, необходим за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър", е 240, като 10 от тях са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа. Минималният срок за обучение в редовна форма по учебен план е 4 години с общ хорариум не по-малък от 2200 часа и не по-голям от 3000 часа. В задочна форма на обучение се изпълняват изискванията, предвидени в учебния план по съответната специалност, като аудиторната заетост не може да бъде по-малка от 50 на сто от предвидената в учебния план за редовна форма с минимален срок за обучение 4 години.

 

10. За придобиване на образователно-квалифи­кационна степен „магистър“ след придобита степен „бака­лавър“ по същата специалност са необходими най-малко 60 кредита по учебен план, като 15 от тях са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа.

Обучението за придобиване на образователно-ква­лификационна степен „магистър“ се провежда в две основ­ни направления:

1. профилиране и задълбочаване на подготовката в съответствие с придобитата специалност на образователно-квалификационна степен „бакалавър“;

2. допълнителна широкопрофилна и интердисци­плинарна подготовка за придобилите висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по друга специалност.

Сроковете на обучение за придобиване на обра­зователно-квалификационна степен „магистър“ са:

1. не по-малко от една година по същите специал­ности от образователно-квалификационна степен „бака­лавър";

2. по учебен план с продължителност, съобразена с предварителната подготовка на кандидатите и с Правилника за устройството и дейността на университет с наименование Академия на МВР по други специалности.

При задочната форма на обучение се изпълняват изискванията, предвидени в учебния план по съответната специалност, като аудиторната заетост не може да бъде по-малка от 50 на сто от утвърдената за редовната форма.

 

11. В дистанционна форма на обучение се изпъл­няват изискванията, предвидени в учебния план по съот­ветната специалност, като броят кредити по учебни ди­сциплини съответства на този от редовната форма на обу­чение.

IV. ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ
 

Информационният пакет е набор от документи, раз­работени и приети в Академията на МВР. Той има за цел да информира кандидатите за обучение, администра­цията на други институции и висши училища за историята и тра­дициите на Академията на МВР, условията за приемане и записване на курсанти, учебни програми, учебни дисци­плини, установени академични правила за ползване на уни­верситетската база и др.

Информационният пакет включва:

 

1. Обща характеристика на Академията на МВР и нейните основни структурни звена.

 

Посочват се наименованието и адресът на Акаде­мията на МВР, телефони за информация, електронна поща, интернет страница на Академията на МВР, кратко обяс­нение за достигане до Академията на МВР.

В интернет страницата на Академията на МВР се представя кратка история, придружена от данни за капа­цитет, статут и структура.

 

2. Справочник за кандидат-курсанти и докторанти.

 

Справочникът съдържа подробна информация за кан­дидатстването, специалностите в Академията на МВР, необ­ходими документи при кандидатстването, нормативи за фи­зическа дееспособност, изисквания и указания за провеж­дане на съответните тестове по психологическа пригодност, медицинско изследване и конкурсни изпити, примерни про­грами по български език и литература, по история на Бълга­рия, по математика и примерни тестове за магистърските програми.

 

 

Нормативни документи:

- Наредба за приемане на курсанти и докторанти за обучение в Академията на МВР за учебната година;

- Заповед на министъра на вътрешните работи от­носно обявяване и организиране на прием на курсанти за учебната година.

Справочникът се актуализира и издава ежегодно като печатно издание и в електронен вид, публикуван в интернет страницата на Академията на МВР. Сектор „Организация на учебната и научната дейност“ организира издаването на справочника и обезпечава снабдяването на комисиите по прием на документи при областните дирекции „Полиция“ и „Пожарна безопасност и защита на населението“ и регио­налните управления „Сигурност“.

 

3. Правилник за устройството и дейността на уни­верситет с наименование Академия на МВР.

 

В този правилник се регламентира устройството и дейността на Академията на МВР, правилата на академичен живот, правата и задълженията на обучаваните и на пре­подавателите, поетите отговорности от ръководството на Академията на МВР към държавата, националните служби на МВР и към обучаваните.

Правилникът е публикуван на книжка и в интернет страницата на Академията на МВР.

 

4. Академичен календар.

 

Включва календара на академичната учебна година, началото и края на семестрите, изпитните, поправителните и ликвидационните сесии, стажовете, ваканциите и офи­циалните празници.

Календарът се публикува официално в началото на всяка учебна година чрез интернет страницата и на офи­циалното информационно табло на академията.

 

5. Правилник за ползване на общежитията.

 

В правилника се регламентират редът и условията за ползване на общежитията на Академията на МВР.

Правилникът е публикуван на книжка и в интернет страницата на Академията на МВР.

 

6. Правилник за ползване на библиотеките.

 

В правилника се регламентират редът и условията за ползване на библиотеките на Академията на МВР.

Правилникът е публикуван на книжка и в интернет страницата на Академията на МВР.

 

7. Здравно обслужване.

 

Предоставя се информация за медицинското об­служване, на което имат право обучаващите се в Акаде­мията на МВР. 

 

8. Спортна дейност.

 

Дава се информация за допълнителните възмож­ности, с които разполага Академията на МВР за трени­ровки, спортни прояви на отборите в академията и въз­можностите на обучаваните да използват базата и да се включват в отборите по различните спортни дисциплини.

Информацията е публикувана в интернет страницата на Академията на МВР.

 

9. Учебна документация.

 

Представя се информация от учебната документация, включваща основните дисциплини, по които се провежда обучение по съответната специалност, броя кредити, при­свояван при завършване обучението по дадена дисциплина, и студентската заетост за усвояване на необходимите зна­ния и умения по съответната дисцип­лина.

Информацията се публикува в интернет страницата на Академията на МВР за съответния факултет.

 

10. Квалификационни характеристики.

 

Квалификационните характеристики определят: це­лите на обучението, задачите на обучението, резултатите от обучението - обема от знания, умения, професионални и личностни качества, които се придобиват по време на обучението.

Квалификационните характеристики за всяка спе­циалност се изготвят съгласно процедурите, регламенти­рани в чл. 81, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на университет с наименование Академия на Министерството на вътрешните работи.

Кратко резюме на квалификационните характерис­тики се публикува в интернет страницата на Академията на МВР за съответния факултет.

 

11. Правилник за учебната дейност.

 

В правилника се описват провеждането и отчитането на учебния процес, оценяването на знанията и уменията на курсантите, академичната общност, учебната документация, учебно-методическата дейност, контролът на учебната дей­ност, задълженията на академичното ръководство при орга­низацията и контрола на учебната дейност. Посочват се из­питните процедури и процедурите по завършване на обуче­нието в Академията на МВР.

 

Документите и информацията, включени в инфор­мационния пакет, са достъпни за всеки желаещ да се за­познае с условията за кандидатстване, обучение, академи­чен живот и професионална реализация в Академията на МВР. За улеснение на потребителите информационният пакет може да се намери в Интернет, библиотеката на Академията на МВР, сектор „Организация на учебната и научната дейност“ на Академията на МВР и отговорниците по кредитите към всеки факултет.

 

V. ПРИСЪЖДАНЕ, ПРИЗНАВАНЕ И ТРАНС­ФЕР НА КРЕДИТИ
 

В Академията на МВР, със заповед на ректора, във факултетите се назначават Специализирани комисии за признаване на кредити, придобити в друго висше училище или кредити по сходни дисциплини от друга специалност, и длъжностно лице по кредити. Назначените специализи­рани комисии извършват признаване на кредити.

Във факултетите на Академията се определят длъж­ностни лица по кредитите (отговорници по кредитите).

Задължения на отговорниците по кредитите са:

- да контролират формирането на курсантска заетост при изготвянето на учебната документация;

- да контролират правилното присвояване на кредити за отделните изучавани дисциплини;

- да участват в специализираните комисии, които извършват признаване на кредити;

- да информират обучаваните по въпроси, свързани с кредитната система и информационния пакет.

Присъдените на обучаваните кредити по време на тяхното обучение задължително се вписват в основните документи, издавани от Академията на МВР. Кредитите се вписват:

- в приложението към дипломата за висше обра­зование;

- академичната справка;

- европейското дипломно приложение.

В академичната справка и европейското дипломно приложение се вписват оценки по изучаваните учебни дисциплини (с думи и с цифри) и техните съответствия по скалата на ECTS съгласно Наредба № 21 от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища, както следва:

отличен - А;

много добър - В;

добър - С;

среден - D, E;

слаб - FX, F (не се присъждат кредити).

 

 

Правилата за организиране на курсантска мобилност и признаване на образователни кредити и периоди на обу­чение, придобити в друго висше училище или учебен план на друга специалност в университет с наименование Акаде­мия на МВР, са приети на заседание на Академичния съвет на Академията на МВР с Протокол № 3, Рег. № 4195 от 18.04.2006 г.