МВР

Академия на МВР

 


ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

съгласно Приложение № 3 към чл. 16 от Наредбата за административното обслужване


Задължителна информация

Образователни услуги

1

Наименование на административната услуга

157 Прием в университет на студенти и докторанти

2

Правно основание за предоставянето на административната услуга/ издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за висшето образование (ЗВО) - чл. 68

3

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Ректор на АМВР

4

Звено за административно обслужване

бул. „Ал. Малинов“ 1,

e-mail - [email protected],

- отдел „Учебна и информационна дейност“, тел. +359/029829 212/ 236/ 238/ 314

- Деловодство – тел. +359/029829262

5

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

Наредба за приемане на курсанти, студенти и докторанти в АМВР за съответната учебна година

6

Образци на формуляри

Заявление

7

Начини на заявяване на услугата.

Заявява се на място – в АМВР или ОДМВР – съгласно Наредбата

8

Информация за предоставяне на услугата по електронен път

Услугата не се предоставя по електронен път

9

Срок на действие на документа

Академична учебна година

10

Такси или цени

Съгласно РМС за съответната година

11

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Министерство на образованието и науката

12

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът се обжалва по реда на АПК

13

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

e-mail - [email protected]

14

Начини на получаване на резултата от услугата.

Лично или чрез упълномощено лице