МВР

Академия на МВР

 


ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

съгласно Приложение № 3 към чл. 16 от Наредбата за административното обслужване


Задължителна информация

услуги

1

Наименование на административната услуга

Други - Настаняване в общежитие на АМВР

2

Правно основание за предоставянето на административната услуга/ издаването на индивидуалния административен акт.

Чл. 66, ал. 1, т. 7 и чл. 151 от Правилник за устройството и дейността на АМВР

3

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Помощник-ректор на АМВР

4

Звено за административно обслужване

бул. „Ал. Малинов“ 1,

e-mail [email protected],

- отдел „Учебна и информационна дейност“ - Канцелария - тел. +359/029829250

5

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

Чл. 3 от Правилник за настаняването и ползването на общежитията на АМВР

6

Образци на формуляри

Заявление

7

Начини на заявяване на услугата.

Заявява се на място

8

Информация за предоставяне на услугата по електронен път

Услугата не се предоставя по електронен път

9

Срок на действие на документа

За указания период

10

Такси или цени

Съгласно Решение на АС

11

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Ректор АМВР

12

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът се обжалва пред ректора

13

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

e-mail [email protected]

14

Начини на получаване на резултата от услугата.

Лично или чрез пълномощник