МВР

Академия на МВР

 

ТЕМИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА АКАДЕМИЯТА НА МВР ЗА 2009г.

Факултет “Сигурност”

 

 

Формиране на мотивация за секретно сътрудничество у КДС и ДС на ДАНС

Изследване на механизмите за формиране на подходящи мотиви, които да подтикнат кан­дидатите за доброволно сътрудничество с ор­га­ните на ДАНС

Студия

Доц. Ат. Атанасов

 

Интеграция на циганския етнос и националната сигурност на Р България

Разглеждане на основния проблем, свързан с про­цеса на интеграция на циганския етност. Из­следват се основните параметри на ром­ската ин­теграция и неговото отношение спря­мо нацио­нал­ната сигурност на Р България. Отделя се съ­ще­ствено внимание  на особе­нос­тите на КР обез­пе­чаване на процеса на инте­гра­цията

Дисертационна разработка

С. Михов

 

Заплахи и опасности за еко­логичната сигурност на Р Бъл­гария в съвременните условия

Разглеждат се трансграничните еколо­гични за­плахи и опасности. Изследват се екологич­ните проблеми от национален характер, както и из­точ­ниците и факторите, които им влияят

Статия

П. Николов

 

Методика и методическо ръ­ководство на АОД на служ­бите за сигурност

Работата по учебника продължава. Обхванати са ос­новните теми на методиката и методи­ческото ръководство на агентурно-оператив­ната дейност на службите за сигурност в съв­ре­менните усло­вия

Учебник

Доц. Л. Стаменов

 

Икономическа и финансова сигурност

Понятия и дефиниции за икономическа и фи­нан­­сова сигурност. Същност, съдържание и фор­­ми на икономическата и финансовата си­гур­ност. Условия, фактори и механизми на ико­номи­чес­ката и финансовата сигурност. Ра­зузнавателен ме­ха­ни­зъм на икономическата и финансовата си­гур­­ност.

Дисертация

Доц. Стефан Николов

 

Научни и приложни аспекти на категорията “сигурност”

Изследване на основните измерения, нива и ас­пекти на сигурността и анализ на техните главни приложения в системата за национал­ната сигур­ност и нейните ключовите подсис­теми

Студия

Доц. Н. Слатински

 

Организация и тактика на дей­ността на терористичните формирования

Разкриват се особеностите на организа­цион­но-функционалната структура и тактика на дей­­ност­та на терористичните формирования (проникване в обществото, изграждане на по­зиции, про­па­ган­да, тактика на извършване на терористични операции)

Учебно помагало

Доц. Ю. Търкаланов

 

Система от мерки за защита на стопанските организации

Изследват се принципите на изграждане на сис­­­­темата, мерките за общо обезпечаване и мер­­­ките за специална защита

Студия

Доц. Т. Трифонов

 

Трафикът на хора – опасности и заплахи за националната, ре­гионалната и глобалнатаси­гур­ност

Изследва се същността на трафика на хора и про­­из­тичащите от този феномен заплахи за сигур­ността на различни нива

Основа за дисертационна разработка

Г. Караколев

 

Руски диверсионни групи в България 1941 г.

Разглежда се подготовката, прехвърлянето и дейността на руските диверсионни групи у нас през 1941 г. – по материали от архива на МВР. (Втора статия)

Статия

Д. Пенов

 

Постконфликтно възстано­вяване

Изграждане на обществените системи във всич­ки сектори в след конфликтния период

Монография

Иво Великов

 

Защо МВР и службите за си­гурност трябва да познават НАТО

Анализ на общи функции и задачи на МВР и НАТО. Възможности за взаимодействие

Студия

Иво Великов

 

Сборник приложения към мо­нография“Превеция на кризи”

Сборник приложения към монография “Пре­вен­ция ня кризи”

Студия

Иво Великов

 

Геополитика и европейска сигурност

Разглеждат се съвременни геополитически ас­пек­ти на гло­балната, европейската и нацио­нал­­ната сигурност

Учебно помагало

Доц. Ст. Стойчев, Ас. Захариев

 

Защита на информацията

Основни принципи, понятия и съдържание на за­щитата на информацията като неизбежен еле­мент на информационното общество

Учебно помагало

Милен Иванов

 

История на транспортната полиция

Първо изследване за появата и генезиса на транс­портната полиция в България по заявка на Ди­рек­ция “Транспортна полиция”

Монография

Доц. д.ик.н. Ст. Симеонов

 

Илюзията за сигурност

Философски социологически възгледи за ка­те­­гориите “сигурност”, “безопасност”, “на­цио­­нал­на сигурност” и “гражданска сигур­ност”

Монография

Доц. Ст. Мичев

 

 

 

 

Факултет “Полиция”

 

 

 

Юридическо задължение на държавата за недискримина­ционно отношение

Задължението за недискриминационно отно­ше­ние произтича от принципа за зачитане на права­та на човека в съвремената правова дър­жава. То е адресирано преди всичко до дър­жав­ните орга­ни и в частност до изпълни­тел­ната власт. Задъл­же­нието за недискримина­ционно отношение се разглежда в междуна­родноправен и вътрешно­правен аспект

Студия

Бойка Чернева

 

Възникване и развитие на об­щотеоретичната идея за ос­нов­ните задължения на лич­ността

Основни въпроси на възникването и разви­тието на общотеоретичната идея за основните задълже­ния на личността

Статия

Бойка Чернева

 

Законодателен процес – обща характеристика

Правна и институционална рамка на законо­да­­тел­­ния процес

Статия

Людмила Петрова – Рангелова

 

Проблеми на българския конституционализъм

Актуални проблеми на българския конститу­цио­нализъм

Статия

Орлин Колев

 

Криминологични проблеми на международното сътрудни­чес­­­тво в областта на превен­ци­ята и контрола над транс­граничната престъпност

Основни криминологични проблеми на меж­ду­на­родното сътрудничество в областта на пре­вен­ци­ята и контрола над трансграничната престъпност

Статия

Виктор Ангелов

 

За съдържанието и обхвата на понятието “трансгранична престъпност”

Обща характеристика на понятието “транс­гра­нич­на престъпност”

Статия

Виктор Ангелов

 

Вменяемост и невменяемост

Вменяемостта като съвкупност от инте­лек­туални и волеви психологични способности. Вменяе­мост­­та и целите на наказанието, свързани с пре­венцията

Статия

Живко Велчев

 

Завършване на работата по ди­сертационната разработка на те­ма “Трансгранична прес­тъп­ност и международно сътруд­ни­чес­тво за нейната превенция и контрол”

Завършване на работата по ди­сертационната разработка на те­ма “Трансгранична прес­тъп­ност и международно сътруд­ни­чес­тво за ней­ната превенция и контрол»

Дисертацион­на разработка

Виктор Ангелов

 

Актуални проблеми на досъ­дебното производство

Актуални проблеми на досъдебното произ­вод­ство

Статия

Герасим Геров

 

Опазване на обществения ред

Задачи, структура и дейност на служ­бите по опаз­ване на общест­вения ред

Учебник

авторски колектив

 

Контрол на миграцията на населението в РБългария

Организационно-правни проблеми, свързани с контрола на българските граждани и чуж­денците в  България, осъществяван от поли­цейските органи самостоятелно и във взаи­мо­действие с други държавни органи и граждани

Монография

Доц. Л. Тимчев

 

Контрол на пътното дви­же­ние, осъществяван от поли­цей­ските органи

Организация и дейност на полицей­ските органи по контрола на пътното дви­жение

Учебник

Атанас Тодоров

 

 

Издаване на документи за самоличност и контрол на миграцията на населението в Р България

Примерни въпроси (тестове) по издаване на документи за самоличност и контрол на ми­грацията на населението в Р България

Учебно помагало

Доц.

Л.  Тимчев

 

Полицейски контрол на път­ното движение в Р България

Теоретични и правни аспекти, организация на работа на органите за пътен контрол

Докторантура

Пламен Иванов

 

Правни и организационни ос­нови на модела “Полицията в близост до обществото”

Същност на проблемно-ориентирания подход в работата на полицията

Монография

доц. Николай М. Николов

 

Ръководство и управление

Разглеждат се способите и средствата за ко­лек­тивното управление на полицейските струк­­турни звена

Учебник

Доц. Н. М. Николов

 

Оперативен анализ

Разглеждат се способите и организацията на оперативния анализ за превенция и разкри­ва­не на престъпления

Монография

Доц. Н. М. Николов

 

ОИД за противодействие на престъпленията, свързани с наркотични вещества

Разглеждат се способите за противодействие на престъпленията, свързани с наркотични ве­щества

Статия

Таньо Станчев

 

Актуални проблеми на опе­ра­тивното международно поли­цейско сътрудничество

Разглеждат се актуални проблеми, свързани с работата на Интерпол-МВР

Статия

Стоян Стоянов

 

Кооперативно управление в системата на ГДГП

Систематизация на цели, принципи и  практики на кооперативното управление

Учебно помагало

Доц. Владко Иванов, Ставри Фердов

 

Ефективност на обучението за  действие в полицейски операции

Изследване на ефективността на методите и формите в обучението

Студия

Доц. Иван Станчев

 

Тактически действия за въз­ста­­новяване на обществения ред при безредици

Изучаване на възможни варианти за по­стро­яване на силите на машини и пеша

Студия

Марин Станчев

 

Оптимизиране на стрелковата подготовка в МВР

Методиката по стрелкова подготовка в МВР

Докторантура

Петко Петров

 

Контрол на физическата под­готовка, ПЛЗ и спорт в МВР

Изследване на административно-методически контрол по отношение на подготовката ПЛЗ и спорт в МВР

Докторантура

Стоян Ангелов; р-л доц. д-р Христо Иванов

 

Физическа подготовка и поли­цейска лична защита на курсан­тите от АМВР

Организационни, правни и методически ас­пекти

Основи за докторантура

Николай К. Николов

 

Фактори, влияещи при из­пол­зване на физическа сила и по­мощни средства от полицей­ските органи

Организационни, правни и методологически аспекти

Докторантура

Марио Илиев

 

 

 

 

Факултет “Пожарна безопасност и защита на населението”

 

 

 

Изследване състоянието на ня­кои видове бетони при ви­соко темпе­ратурно въздей­ствие (815°)

Анализира и оцени поведението в ус­ловия на високотемпературни въз­действия на някои бетони с различни видове пълнители

Изготвяне на монография

доц. Ц. Ценов

 

Оценка огнеустойчивостта на за­щитени стоманени кон­струк­тив­ни елементи в зависимост от вида на сечението

На базата на извършеното проучване на сис­темите за оценка огнеустойчивостта на стома­не­ни конструктивни елементи ще се разработят препоръки за приложението им на практика

Отчет пред катедра

Доц. Д. Стоянов

 

Пожарна и взривна опасност на атомни електростанции с реактори тип ВВЕР

Цялостен анализ на пожарната и взривната опасност на прилаганите в Р България елек­тро­станции с атомни реактори

Представяне пред СНС и ВАК

Доц. Т. Цветанов

 

Изследване зависимостта меж­ду времето на самозапал­ване на го­рими материали и плътността на топлинното облъчване

Елементи за извеждане на зависимост между времето на самозапалване на горими материали и плътността на попадащо върху тях топлинно лъ­чене

Изготвяне на отчет и зачисляване в аспирантура

Борис Прешелков

 

Оптимизиране на системата за превенция на горските пожа­ри в Р България

Обобщаване на изследването върху горските пожари, както и на системата за превенция им в Р България

Защита пред катедра и СНС

Х. Дочев ръководител

Доц. Т. Цве­танов

 

Експериментално изчисли­те­лен ме­­тод за определяне на огнеус­той­чивостта на защи­те­ни с на­бъб­­­ващи покрития сто­манени ко­ло­ни с кутиео­браз­но кухо се­че­ние

Експерименти за опре­деляне огнеустой­чи­вост­та на стомане­ни колони с ку­хо кутие­о­бразно сечение, защитени с набъб­ващи бои. Ще се организира вътрешна защита и пред­ставяне на разработката пред СНС и ВАК

Защита пред СНС

Детелин Спасов с ръководител доц. Ив. Тодоров

 

Определяне границата на огнеус­той­чивостта на дървена подова кон­струкция при стандартен тем­пе­ра­турен режим

Завършване на изследванията и обобщаване на резултатите по темата

Представяне пред катедра и защита пред СНС

Ас. Стоянов с ръководител доц. Ив. Тодоров

 

Анализ на пожарната опас­ност и обезопасяващите изис­квания към стрелбища и стрел­бищни ком­плек­си

Анализ на причините за възникване на пожа­ри в стрелбища, закрит тип, преглед на обезо­па­сяващите изисквания и предложение за по­до­бряване на мерките за защита срещу пожар

Доклад, статия

Доц. Ст. Димитров

 

Изследване на гасителната ефективност на спринклерни оросители, работещи в схема

Ще се изследване гасителната ефективност на спринклерни оросители с К-фактор 80, рабо­те­щи в квадратна схема с промяна на разстоя­нието между тях и налягането в системата

Отчет пред катедра на 30.12.2009

В. Чочев и доц. Ж. Нейкова

 

Сравнителен анализ на норма­тивни документи в областта на противопожарните помпи и помпени станции

Ще се проучат стандартизационни и други документи в областта на противопожарните помпи и помпени станции

Статия

Доц. Ж. Нейкова и магистър

 

Оценка на топлинния потен­циал в хотели – І етап

Обор по проблема и очертаване на целите за бъдещи изследвания

Научно-изследователска тема

Кр. Койчев, доц. Ив. Тодоров и дипломанти

 

Изследване организацията на системата за управление на кризи в Р България

Анализ на съществуващата система за управление на кризи на национално, териториално и ведомствено ниво

Научно-изследователска тема

Доц. Г. Ботев

 

Анализ на организационно-управленските аспекти на противопожарното дело в България 1924-1944

Изследване на документи, характеризиращи развитието на ПП дело и организационно-уп­равленските страни на ПО от 1924 до 1944 г.

Научно-изследователска тема

Ст. Захариев

 

Анализ на причините за уми­ш­­лените пожари в отра­съл “ле­ка промишленост” за пе­риода 2002-2007

Изготвяне на предложения за меро­при­ятия, насочени към провеждане на ус­пешна борба срещу извършителите на палежи

Научно-изследователска тема

Доц.

В. Симеонов

 

Разработване на системата за програмно управление в ГДПБС

Изготвяне на проект за внедряване на програмно управление

Научно-изследователска тема

Проф.

Т. Иванов

 

Състояние, възможности и перспективи на безжичните ПИС

Изследва се състоянието, възможностите и перспективите на безжичните ПИС

Научно-изследователска тема

доц. А. Карамишев и

П. Клисарски

 

Оценка надеждността на ПИС

Изследване техническите експлотационни причини за отказите на ПИС

Научно-изследователска тема

доц. А. Карамишев и

П. Клисарски

 

Моделиране на разпростране­нието на токсични газове в работната зона на противопо­жарните монополи

Въз основа на получените резултати от пред­шест­ващо изследване е известно наличието на токсичните газове в работната зона на противо­пожарните мотопомпи. Целта на изследването е да се направи моделиране разпространението на тези газове

Научно-изследователска тема

Доц. Б. Георгиев,

М. Ненов

 

Възможност за усъвършен­ства­­не експлоатацията на ди­ха­­телните апарати, разпро­стра­­нени в ГДПБС

Целта е разработване на вариант на реда за експлоатация на композитните бутилки на дихателните апарати, разпространени в ГДПБС

Научно-изследователска тема

М. Ненов

 

Възможност за усъвършен­стване експлоатацията на кос­тюмите за химическа защита, разпространени в ГДПБС

Целта е разработване на вариант на реда за експлоатация на костюмите за химическа защита, разпространени в ГДПБС

Научно-изследователска тема

М. Ненов

 

Решение на класическата дву­алтер­нативна задача с оценка на риска при извършване на АСР

Привежда се алгоритъм с минимизиране на риска при вземане на решение от оператора за извършване на АСР

Научно-изследователска тема

Доц.

А. Камарашев и Р. Григоров

 

Използване на качествения анализ като етап в оценката на риска при извършване на АСР

Преглед на същността на качествения анализ и възможности, които предлагат за оценката на риска при извършване на АСР от структурните звена на ПБС

Научно-изследователска тема

Доц.

А. Камарашев и Р. Григоров

 

Усъвършенстване на система­та за оповестяване на дежур­ната учебна част при произ­шествие

Анализ на системата за оповестяване на личния състав при пожар и разработка на пилотно нов тип оповестяване

Научно-изследователска тема

Доц. Р. Къртов, М. Картулев

 

 

 

 


“Център за професионално обучение”

 

 

 

Криминалистическият видеозапис при разследването

Разглеждат се съвременните възможности за оптималното в техническо и процесуално от­ношение използване на видеозаписа в процеса на финансирането на действията по разслед­ва­нето на престъпления – огледи, разпити, след­ствени експерименти, разузнавания, пре­търсвания

Монография

Л. Георгиев

 

Сборник криминалистически експертизи

Сборникът ще съдържа протоколи със съот­ветните онагледявания от автентични екс­перт­ни заключения във всички области на кри­миналистиката, както и други най-често възлагани в разследващата практика изслед­вания: дактилоскопия, трасоволия, документи и почеркови изследвания, балистика, портрет­ни експертизи, биологични, ДНК изследва­ния, съдебномедицински експертизи, пожа­ро-технически експертизи и др. Протоколите ще бъдат обособени в отделни раздели, към които ще има авторов коментар

Сборник

Л. Георгиев

 

Следи от огнестрелни оръжия със специално предназ­наче­ние

Разглеждат се видовете огнестрелни оръжия със специално предназначение – класифика­ция по различни признаци. Разглеждат се сле­дите, които остават след използването им по куршуми и прегради

Монография

Румен Лазаров

 

Опазване на обществения ред

Разглеждат се задачите и структурата на охра­нителната полиция. Организацията на дей­стви­ята на отделните структури по опазване на обществения ред

Учебно помагало

Пламен Попов

 

 

 

 

 

Сектор “Международно сътрудничество”

 

 

 

 

Нелегална имиграция – кон­тра­разузнавателни аспекти в процеса на Европейската ин­те­грация

Изследване

Пламен Коларски

 

Организация на междуна­род­ната дейност в областта на въ­трешните работи в кон­текста на Европейската интеграция

Изследване

Мая Неделчева