МВР

Академия на МВР

 

ТЕМИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА АКАДЕМИЯТА НА МВР ЗА 2007г.

 

Факултет „Сигурност“

Интегриране на ромската етническа общност в РБ- предизвикателства за националната сигурност
Социологически, исторически  и контраразузнавателен анализ и преглед на проблема. Интегрирането като предизвикателство за националната сигурност
Монография
Симо Михов

Контраразузнавателна диагностика
Проблемно изследване на факторите и условията, обуславящи критични състояния за националната сигурност на РБ и тяхното противодействие
Монография
Доц. Валери Христов

Превенция на кризи
Изследване на световен и европейски опит в превенцията, формиране на модел за превенция
Монография
Иво Великов

Психология на криминалното поведение
Анализ на криминалното поведение от психологична гледна точка
Монография
Доц. д.пс. н. Б. Ганчевски

Идентификация на лицата по тяхната реч
Разкриване на анонимни лица според създадени от тях текстове
Монография-учебник
Чл.-кор. проф. М. Виденов

Технически методи за защита на информацията
Разглеждат се всички методи за защита на класифицираната информация
Монография
Доц. П. Бойчев

Управление на ресурсите на контраразузнаването
Разкриване на същността и съдържанието на ресурсите на контраразузнаването и тяхното управление
Монография
Доц. П. Владимиров

Същност, форми и методи на защита на вътрешната сигурност в условията на членството в ЕС и НАТО
Промяна в съдържанието на вътрешната сигурност. Общодържавна и специализирана система за защита на новите условия
Монография от колектив
Доц. Ю. Търкаланов, В. Попов, Г. Калинов, М. Василев

История на службите за сигурност
Поява, развитие на службите за сигурност: НСС, НРС, ВР, ВКР, НСО
Учебник
Доц. Д.ик.н. Ст. Симеонов

Стратегически анализ и прогнозиране в защитата на националната сигурност
Понятие за стратегически анализ. Особеност и технология на стратегическия анализ
Учебно помагало
Доц. Юрий Търкаланов

НАТО, структура и органи за разузнаване и сигурност
Възникване на НАТО. Органи за разузнаване и сигурност и тяхната специфика
Учебно помагало
Емил Йонков

Стратегическо планиране на полицейски мироопазващи опареции
Изследване и сравнителен анализ на процеса на планиране в различни опереции на маждународни организации
Учебно помагало
Стоян Аламанов

Основи на икономическата теория
Основни икономически закони, макроикономика, микроикономика, понятия и взаимовръзка между икономическите явления в националното стопанство
Учебно помагало
Доц. Олга Тенева

Стратегическо планиране в публичния сектор
Пособието е предназначено за практически занятия по дисциплината “Стратегическо управление в публичната сфра” и съдържа различни нормативни актове, стратегии и самостоятелни задачи
Учебно помагало
Доц. Н. Арабаджийски

Сигурността като състояние на обществото и човека
Определение и структура на сигурността като социален феномен. Субективна и обективна страна на сигурността
Учебно помагало
Доц. Стефан Мичев

Приложна информатика
Наръчник за самообучение по прложна информатика
Учебно помагало
Доц. Г. Калинов

Управление на информационната дейност на разузнаването
Разработват се проблемите на органзацията и управлението на информационната дейност
Учебно помагало
В. Попов

Теория и практика на мениджмънта
Разглеждат се съвременните аспекти на теорията и практиката на мениджмънта
Учебно помагало
Проф. д.т.н. Ц. Семерджиев

Управление на знанията
Разглеждат се подходите и методите за обработка на знания в инициативите в сектора за сигурност
Учебно помагало
Проф. д.т.н. Ц. Семерджиев

Информационна война и операции
Разглеждат се новите форми, методи и средства за водене на информационни войни и защита на националната сигуност в този аспект
Учебно помагало
Проф. д.т.н. Ц. Семерджиев

Трафик на хора-опасности и заплахи за националната сигурност
Таксономия на опасностите и заплахите. Модел за противодействие на явлението “трафик на хора” на стратегическо и тактическо равнище
Основи на дисертационна разработка
Г. Караколев

Процедури по управление на кризи
Статия
Асен Захариев


 

Факултет „Полиция“

Контрол на миграционните потоци на ГКПП в РБългария
Организационно-правни проблеми, свързани с контрола на чужденците в Р Бъгария, осъществяван от полицейските органи самостоятелно и във взаимодействие с други държавни органи и граждани
Монография
Доц. Л. Тимчев

Превенция и разкриване на екологични престъпления
Заключителна част на научно изследване
Монография (съвм. разработка с НИКК-МВР и ОИП-ГДППОРП)
Доц. Й. Пенев (ръководител), н.с.IIст. Ев. Трайкова, Лилия Велинова

Феноменът “Камикадзе”
Изследване на подбора на обучението и начини на действие на терористите самоубийци
Монография
Ненко Дойков

Технологичен тероризъм
Изследва възможноститеза нанасяне на терористични атаки чрез използване на OMS и киберпространството
Монография
Ненко Дойков

Административно право на Република България  – обща част
Учебник
проф. Н. Бояджиев, д-р по право

Противодействие на престъпления с фондове на Европейския съюз
Разглеждат видове фондове и проекти на ЕС, способите за присвояванията на средства чрез тях и полицейското противодействие на раглежданата престъпна дейност
Студия
Доц. Ст. Николов

Ефективност на обучението по ОНП
Ефективност на принципи, методи , форми на обучение по ОТП
Студия
Доц. Ив. Станчев

Тактическо мислене
Изследване на педагогическите и методическите основи и пътища за формиране на тактическо мислене
Студия
Ставри Фердов

Организация на охраната и контрола на черноморската ДГ на РБългария
Изследване спецификата и перспективите за организацията на охраната и контрола на черноморската държавна граница на РБългария
Студия
Владко Иванов

Организация и тактика на охраната на обекти от МВР
Изследва организацията на охраната и защитата на обекти от силите на МВР
Студия
Марин Станчев

Събиране, съхраняване и използване на информация при полицейската регистрация на лица
Разглежда се използването на информацията събирана от полицейската регистрация за нуждите на ОИД
Статия
Стоян Стоянов

Продължаване на работа по дисертация на тема “Организация на ОИД за противодействие на корупцията в полицията
Разработване на вариант за анкетно проучване изучаване на явни и тайни литературни източници по темата. Работа по съдържанието на глава първа от дисертацията
Дисертация
Росен Радулов

 

Факултет „Пожарна и аварийна безопасност“

 

Изследване организацията на системата за управление на кризи в РБългария
Целта на разработката е да се направи анализ на съществуващата система за управление на кризи на национално, териториално и ведомствено  ниво.
Научно-изследователска тема
доц.Георги Ботев

Анализ на  организационно-управленските аспекти на противопожарното дело в България в пeриода  1924- 1944 г.
Изследват се документите  характеризиращи развитието на противопожарното дело и организационно управленските страни на ПО от 1924 г. до 1944 г.
Научно-изследователска тема
Стефан  Захариев

Противопожарни проблеми в електрически магистрални локомотиви и подобрение в пожарогасителните инсталации
Ще се разглеждат противопожарните проблеми в електрическите магистрални локомотиви, довели до пожари в тях. Ще се изясняват причините довели до тях и ще се предложат мерки за подобряване на пожарогасителните инсталации
Научно-изследователска тема
П. Клисарски

Състояние и проблеми на дейността по осигуряване на пожарна безопасност на подвижния железопътен състав
На базата на статистическа информация относно осигуряването на пожарна безопасност на подвожния железопътен състав. И през последните 10 години ще се направи анализ на действията на служителите на ПБЗН и ще се предложат конкретни мероприятия
Научно-изследователска тема
Доц. Бойко Георгиев

Състояние и тенденции в развитието на автономните дихателни апарати със сгъстен въздух и възможности за усъвършенстване на тяхната експлоатация
Ще се изследват у нас и в световен мащаб състоянието и тенденциите в развитието на автономните дихателни апарати със сгъстен въздух. На тази база ще се предложи възможност за усъвършенстване на тяхната експлоатация, чрез създаване на универсален стенд за проверки
Научно-изследователска тема
М. Ненов

Техническо обезпечаване на височинните работи, извършвани от служителите на НСПБЗН и влиянието му върху безопасността
Ще се прави изследване на техническите средства, използвани при извършване на височинни работи и изискванията, които се предявяват към него. В сравнителен анализ се правят изводи за влиянието на техническата екипировка за безопасност
Научно-изследователска тема
Р. Григоров

Оценка достоверността на противопожарното наблюдение в пожароизвестителната система (ПИС)
При зададена от практически съображения вероятност за лъжлива тревога в ПИС Fmin на основата на теорията на вероятностите и математическата статистика се предлагат алгоритми и методика за количествена оценка на подлежащата на стабилизиране при първична обработка условна вероятност за лъжлива тревога за един сензор и един цикъл на наблюдение F0.
Научно-изследователска тема
Доц. А. Карамишев

Пропускателна способност на пожароизвестителната система (ПИС) с еднотипни сензори
Ще се изследва пропускателната способност на пИС с еднотипни сензори, като се дефинират основните показатели, характеризиращи пропускателната  способност на системата. Ще се разработи методика за изчисление на показателите и приведен конкретен пример.
Научно-изследователска тема
Доц. А. Карамишев, П. Клисарски

Управление на въздухообмена в тунели
Ще се направи литературно проучване на методите за предотвратяване на задимяването в тунели и влиянието на организацията на въздухообмена върху задимяемостта.
Научно-изследователска тема
Доц. Р. Къртов

Изследвания върху възникването и гасенето на горски пожари
Ще се извършат теоретични изследвания и експерименти за доказване на формулираните хипотези
Научно-изследователска тема
Доц. Цветанов, Х. Дочев

Изследване състоянието на някои видове бетони при високотемпературно въздействие (8150)
Ще се анализира и оцени поведението на високотемпературни въздействия на някои видове бетони с различни видове пълнители
Научно-изследователска тема
Доц. Цв. Ценов

Разработване на стенд и методика за определяне на критичната плътност на топлинен поток
Ще се анализират апаратурите и съществуващите методи за определяне на плътността на топлинен поток, която предизвиква възпламеняване на най-често използвани горими и облицовъчни материали
Научно-изследователска тема
Б. Прашелков


Изготвяне на програмен продукт “Автоматизирана информационна система” “Национална база данни за противопожарното състояние на обектите”
Ще се очертае необходимостта хардуерна структура за създаване  на такава система и ще се предложи съответния софтуерен продукт за нейното използване
Научно-изследователска тема
Доц. С. Димитров, В. Василев, М. Громов

Пожарна и взривна опасност на атомни електроцентрали с реактори тип ВВЕР
Ще се извърши цялостен анализ на пожарната и взривна опасност на прилаганите в РБългария електростанции с атомни реактори
Научно-изследователска тема
Доц. Т. Цветанов

Изследване огнезащитните свойства на боя “Унитерм”, използвана за защита на стоманени конструкции
В лабораторни условия ще се извършват изпитания на защитени стоманени образци с предложената набъбваща боя при промяна на параметрите - дебелина и температура
Научно-изследователска тема
Доц. Ив. Тодоров

Изследване на гасителната ефективност на водни завеси – II етап
Ще се изследва гасителната ефективност на водни завеси с цел усъвършенстване на нормативите на РБългария
Научно-изследователска тема
В. Чочев, доц. Ж. Нейкова

Тактически методи за направа на първи отвор в МПС претърпяло ПТП
В изследването ще се разгледат тактическите методи за проникване в МПС претърпяло ПТП, касаещи АСР. Ще се проучат предимствата и недостатъците на сега използваните приоми, с цел усъвършенстване на материалната база за АСД.
Научно-изследователска тема
Доц. Ив. Тодоров, Кр. Койчев, Р. Григоров

Разработване на идеен проект за учебно-тренировъчен комплекс за ПСП и ППС
В темата ще бъдат проучени подобни учебни центрове в чужбина и ще се разработят съоръжения, подпомагащи обучението по ПСП и ППС.
Научно-изследователска тема
В. Бошнаков и курсанти

Аналитичен израз за дебита при изтичане през противопожарни струйници
На базата на експериментални данни ще се разработи аналитична зависимост между водното количество и напора на различни противопожарни струйници
Научно-изследователска тема
Доц. Ж. Нейкова и курсанти

Анализ на информацията за възникналите пожари в отрасъл “Автотранспорт” за периода 2000-2005 г.
На основата на базата данни от информационната система на ДНСПБЗН ще бъде направен анализ на възникналите пожари за посочения период
Научно-изследователска тема
Доц. В. Симеонов

Сектор „ОУНД“

 

Алгоритми в разследването на престъпленията
Прилагане на алгоритмичен подход в разследването. Алгоритмизиране на етапите на разследване и на отделните действия по разследването. Предлагане на алгоритме за провеждане на криминалистически операции (комбинации)
Монография
Доц. В. Недев

 

Планът е приет на заседание на Академичния съвет на Академията на МВР, състоял се на 14 декември 2006 г.