МВР

Академия на МВР

 

ТЕМИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА АКАДЕМИЯТА НА МВР ЗА 2010г.

Факултет “Полиция”

 

 

 

Криминалистика
Учебник
Проф. Иван Боев

 

Опазване на обществения ред
Задачи, структура и дейност на службите по опазване на обществения ред
Учебник
Авторски колектив, доц. Марчо Марков

 

Контрол на миграцията на населението в Република България
Предмет, система и източници на учебната дисциплина. Условия и ред за издаване на документи за самоличност на българските граждани. Задгранични пътувания на гражданите на Р България. Контрол на чужденците в Р България
Учебник
Доц. Л. Тимчев

 

Контрол на пътното движение, осъществяван от полицейските органи
Организация и дейност на полицейските органи по контрола на пътното движение
Учебник
Атанас Тодоров

 

Европейско полицейско сътрудничество
Международното оперативно и двустранно полицейско сътрудничество, осъществявано основно в държавите - членки на ЕС, прилагащи Шенгенското законодателство, с цел противодействие на престъпността, осигуряване на общностната сигурност и опазване на обществения ред
Учебник
Руси Янев

 

Основи на ОИД
Способи и средства, организация и управление на ОИД
Учебник
(с достъп до класифицирана информация)
Доц. Н. М. Николов и авторски колектив

 

Противодействие на организираната престъпност
Знания относно сферите и способите на организираната престъпност, организацията, тактическите насоки, правната и институционалната рамка на нейното противодействие
Учебник
Доц. Й. Пенев, Р. Янев, М. Иванов, Св. Марков

 

Издаване на документи за самоличност и контрол на миграцията на населението в Р България
Примерни въпроси (тестове) по издаването на документи за самоличност и контрол на миграцията на населението в Р България
Учебно помагало
Доц. Л. Тимчев

 

Полицейско право
Примерни въпроси (тестове) по задачите и структурата на МВР, държавната служба в министерството, полицейските правомощия и административнонаказателната дейност
Учебно помагало
Доц. Л. Тимчев

 

Кооперативно управление в системата на ГДГП
Систематизация на цели, принципи и практики на кооперативното управление
Учебно помагало
Доц. Вл. Иванова, доц. Ст. Фердов

 

Професионална етика
Съвременни проблеми на професионалната етика, управленската култура и ценностите на организацията
Учебно помагало
Доц. Ст. Мичев, проф. Ст. Симеонов

 

Мениджмънт
Основи на управлението, управленските принципи, вътрешна и външна среда на организацията, планирането, контрола в управлението
Учебно помагало
Доц. Н. М. Николов

 

Програма за провеждане на семинари по управление на полицията
Сборник с дидактически материали за учебния процес
Учебно помагало
Доц. В. Кръстева

 

Стратегически анализ на сигурността
Основни методически, методологически и практико-приложни аспекти на стратегическия анализ
Учебно помагало
Доц. Ю. Търкаланов

 

Дейност на полицията за противодействие на противообществените прояви и престъпленията, извършвани от и спрямо малолетни и непълнолетни
Разглежда се ОИД на полицията за противодействие на детската престъпност
Монография
Доц. А. Ангелов

 

Защита на класифицираната информация
Теоретико-практически анализ на нормативната уредба и натрупан опит. Разработване на норми
Монография
Иво Великов, съавт. М. Иванов и Н. Фети

 

Психология на криминалното поведение
Анализ на особеностите на криминалното поведение от психологическа гледна точка
Монография
Проф. Б. Ганчевски

 

Оперативен анализ
Оперативният анализ, видовете анализ, използването му в оперативно-издирвателната дейност на МВР
Монография
Доц. Н. М. Николов

 

Икономическата сигурност
Същност, съдържание и форми на икономическата сигурност. Разузнавателно и полицейско противодействие на икономическата престъпност. Противодействие на организираната престъпност в икономиката.
Монография
(с достъп до класифицирана информация)
Доц. Ст. Николов

 

Организационно развитие на системата за национална сигурност
Възникване на системата за защита на националната сигурност на защитаващата се държава. Хомеостазис на системата, състояние, заплахи и застрашеност. Организационна промяна. Организационно проектиране. Особености на адаптирането на системата на предизвикателствата за сигурността
Монография
(с достъп до класифицирана информация)
Доц. В. Христов

 

Интеграция на циганския етнос и националната сигурност на Р България
Дисертационно изследване върху проблема с интеграцията на циганския етнос в Р България и влиянието му върху националната сигурност на страната
Монография
(с достъп до класифицирана информация)
Симо Михов

 

ОИД на полицията за противодействие на циганската престъпност
Разглежда ОИД за противодействие на циганската престъпност
Студия
Доц. Н. М. Николов

 

Високорискови полицейски операции
Изследване на проблемите на операциите за спасяване на отвлечени лица и заложници
Студия
Доц. Ив. Станчев

 

Тактически аспекти в охраната на обекти и мероприятия
Изследване в областта на организацията и тактиката на охранителната дейност в МВР
Студия
Марин Станчев

 

Място на разузнаването в обществения възпроизводствен процес
Разузнаване и развитие на обществото
Студия
Емил Йонков

 

Секретни операции за въздействие, провеждани от специалните служби
Класификация на секретните операции, цели и задачи
Студия
(с достъп до класифицирана информация)
Асен Захариев

 

Вменяемост и невменяемост
Понятие и същност на вменяемостта и невменяемостта в наказателното право
Основи на дисертационен труд
Живко Велчев

 

Досъдебно производство
Дейност на органите на досъдебното производство
Основи на дисертационен труд
Герасим Геров

 

Трансгранична престъпност
Разглеждат се въпросите на трансграничната престъпност и нейната превенция и контрол
Дисертация
Виктор Ангелов

 

Фактори, влияещи при използване на физическа сила и помощни средства от полицейските органи
Организационни, правни и методологически аспекти на използване на физическа сила и помощни средства от полицейските органи
Дисертация
Марио Илиев

 

Работа по основа на дисертационно изследване на тема „ОИМ за противодействие на престъпността“
Представяне на основата на катедрен съвет, избор на научен ръководител и изготвяне на предложение до АС
Дисертация
(с достъп до класифицирана информация)
Стоян Стоянов

 

Заключителна фаза на работата по дисертация на тема „Организация на оперативно-издирвателната дейност за противодействие на корупцията в полицията“
Работа по съдържанието и оформянето на дисертацията
Дисертация
(с достъп до класифицирана информация)
Росен Радулов

 

Основи на дисертация на тема: „Организационно-управленски принципи в оперативната дейност на службите за сигурност и обществен ред“
Разглеждат се проблемите на организационно-управленските принципи в оперативната дейност на службите за сигурност и обществен ред
Дисертация
(с достъп до класифицирана информация)
Павел Николов

 

Заключителна фаза на работата по дисертация на тема „Информационно-психологически операции на контраразузнаването”
Работа по съдържанието и оформянето на дисертацията
Дисертация
(с достъп до класифицирана информация)
Милен Иванов

 

Конституционализъм, либерализъм, демократизъм
Основни принципи в българското конституционно право
Статия
Орлин Колев

 

Нови аспекти в икономическата конституция
Новите тенденции в конституционно-правната уредба на икономическите отношения
Статия
Орлин Колев

 

Юридически задължения и субективни права – класически и съвременни теории
Приносът на естественоправната школа и правния позитивизъм за защита на човешките права и отговорността на държавата
Статия
Бойка Чернева

 

Неизяснени аспекти на избирателните системи
Актуални проблеми на избирателния процес и предложения за законодателни промени
Статия
Доц. Пл. Киров

 

Обезпечителният характер на ипотеката
Особеностите на ипотеката като обезпечителна мярка в облигационното право
Статия
Проф. Методи Марков

 

Ограничения на собствеността
Правото на неприкосновена частна собственост и границите на законосъобразно ограничаване
Статия
Павел Сарафов

 

Образци за сравнително изследване
Същност, процесуална природа и тактика за изземване на образци за сравнително изследване
Статия
Иван Видолов

 

Съвместни екипи за разследване
Същност, цел и задачи на съвместните екипи за разследване. Европейска правна рамка, уреждаща дейността
Статия
Иван Видолов

 

Съкратено съдебно следствие
Анализ на процесуалната уредба
Статия
Гергана Маринова

 

Трети стълб на ЕС
Състояние и перспективи пред Третия стълб на европейското законодателство
Статия
Гергана Маринова

 

Проблеми на оперативното международно полицейско сътрудничество
Разглежда се използването на информацията при оперативното международно полицейско сътрудничество
Статия
Стоян Стоянов

 

Понятие за ОИМ
Извеждане на понятия за ОИМ
Статия
Стоян Стоянов

 

Оперативно обслужване на местата за лишаване от свобода
Разглеждат се способите и средствата на ОИД за оперативно обслужване на местата за лишаване от свобода
Статия
Стоил Михайлов

 

ОИД на криминалната полиция за противодействие на престъпления, свързани с наркотици
Разглеждат се способите и средствата на ОИД за противодействие на престъпления, свързани с наркотици
Статия
Стоил Михайлов

 

ОИД за превенция и разкриване на палежи
Разглеждат се способи и средства на ОИД за превенция и разкриване на палежи
Статия (с достъп до класифицирана информация)
Илиян Хайдушки

 

ОИД за противодействие на ПТП с неизвестен извършител
Разглеждат се способите и средствата на ОИД за противодействие на ПТП с неизвестен извършител
Статия (с достъп до класифицирана информация)
Илиян Хайдушки

 

Организационно-управленски принципи в дейността на оперативно-издирвателните органи на МВР
Същност и съдържание на организационно-управленските принципи. Мястото им в системата от принципи на ОИД и конкретното им приложение в организацията и дейността на оперативно-издирвателните структури
Статия (с достъп до класифицирана информация)
Павел Николов

 

Българо-цигански речник
Разработване на българо-цигански речник за нуждите на полицейските служители, работещи със или сред циганското малцинство
Речник
Симо Михов

 

 

 

 

Факултет “Пожарна безопасност и защита на населението”

 

 

Изследване организацията на системата за управление на кризи в Р България
Анализ на съществуващата система за управление на кризи на национално, териториално и ведомствено ниво
Научно-изследовател-ска тема
Доц. Г. Ботев

 

Модернизация на пожарната охрана в България  в периода 1924-1944. Финансиране на пожарната охрана
Изследване на документи, характеризиращи финансирането на пожарните команди и неговото влияние върху организационно-управленските страни на ПО от 1924 до 1944 г.
Научно-изследовател-ска тема
Ст. Захариев

 

Внедряване на системата за програмно управление в ГДПБС
Изготвяне на проект за внедряване на програмно управление
Научно-изследовател-ска тема
Проф. Т. Иванов

 

Изследване на гасителната ефективност на спринклерни оросители, работещи в схема
Ще се изследва гасителната ефективност на спринклерни оросители с К-фактор 80, работещи в квадратна схема с промяна на разстоянието между тях и налягането в системата
Отчет пред катедра на 30.12.2009
В. Чочев, доц. Ж. Нейкова

 

Оценки на топлинния потенциал в хотели – етап ІІ
Обзор по проблема и очертаване на целите за бъдещи изследвания
Научно-изследовател-ска тема
К. Койчев, доц. Ив. Тодоров и дипломанти

 

Метод за определяне на коефициента на топлопроводност на огненабъбващи бои
Анализ на различни методи за определяне на коефициента на топлопроводност на огненабъбващи бои върху различни материали
Научно-изследовател-ска тема
доц. Ив. Тодоров и дипломанти

 

Методика за подготовка на състезатели по ППС - І етап (начинаещи състезатели)
Създаване на методика въз основа на научно-приложните постижения у нас и в чужбина в областта на ППС
Научно-изследовател-ска тема
Велин Бошнаков

 

Изследване димообразуващата способност на полимерни строителни продукти
Анализира се оптическата плътност и образуваните количества дим на някои полимерни строителни продукти
Научно-изследоветел-ска тема
Доц. Ц. Ценов

 

Проучване и анализ на използваните пожарозащитни покрития за метални конструкции в агресивни среди
Проучване на световния опит на използваните системи за пожарозащита на метални конструкции в агресивни среди
Научно-изследовател-ска тема
Доц. Д. Стоянов

 

Пожарна и аварийна опасност на газови топлоелектрически централи
Извършване на анализ на пожарната и аварийната опасност на експлоатирани газови топлоелектрически централи
Научно-изследовател-ска тема
доц. Т. Цветанов

 

Изследване времето за самозапалване на твърди горими материали при лъчист топлообмен
Изследване на зависимостта между критичната плътност на попадащо върху твърди горими материали топлинно лъчение и времето за самозапалване
Научно-изследовател-ска тема
Борис Прешелков

 

Оптимизиране на системата за превенция на горските пожари в Република България
Обобщаване на изследването върху горските пожари, както и на системата за превенцията им в Р България
Научно-изследовател-ска тема
Х. Дончев
Р-л: доц. Т. Цветанов

 

Експериментално-изчислителен метод за определяне на огнеустойчивостта на защитени с набъбващи покрития стоманени колони с кутиеобразно кухо сечение
Организиране на предварителна защита и представяне на разработката пред СНС и ВАК
Научно-изследовател-ска тема
Детелин Спасов
Р-л: доц. Ив. Тодоров

 

Изследване и анализ на международните изисквания за осигуряване на условия за безопасна евакуация от подвижен железопътен състав
Анализ на причините за загиване на хора при пожар в железопътни вагони. Преглед на обезопасяващите изисквания и предложение за подобряване на мерките за безопасна евакуация на хора при пожар в подвижния състав на железопътната инфраструктура
Научно-изследовател-ска тема
Доц. Ст. Димитров, Свилена Арабаждиева

 

Оценка надеждността на ПИС
Изследване на техническите и експлоатационни причини за отказите в ПИС
Научно-изследовател-ска тема
Доц. А. Карамишев, П. Клисарски

 

Приложение на ПИС в пътнически железопътен транспорт
Изследване на състоянието на пожароизвестяването, техническите проблеми и възможности за вграждане на ПИС в пътническия железопътен транспорт
Научно-изследовател-ска тема
Доц. А. Карамишев, П. Клисарски

 

Разработване на демонстрационен модел на елементи от комплексна система за автоматична пожарна и аварийна защита
Проектиране и изграждане поетапно на демонстрационен модел на комплексна система за автоматична пожарна и аварийна защита
Научно-изследовател-ска тема
Доц. А. Карамишев, П. Клисарски

 

Разработване на демонстрационен стенд на вентилационна система за ВСОДТ
Разработване и монтиране на технически устройства за управление на елементите на вентилационна система ВСОДТ
Научно-изследовател-ска тема
Доц. Р. Къртов

 

Възможност за усъвършенстване експлоатацията на противопожарните шлангове
Разработване на вариант на инсталация за връзване на шлангове, разпространени в звената на ПБС
Научно-изследовател-ска тема
Доц. Б. Георгиев, М. Ненов

 

Усъвършенстване контрола на местонахождението на носимите технически средства за първоначално пожарогасене
Събиране и обработване на информация, на чиято база ще се предложи вариант за решение на въпроса с противозаконното отнемане на някои от носимите технически средства за първоначално пожарогасене
Научно-изследовател-ска тема
Доц. Б. Георгиев, М. Ненов

 

Оценка на риска при използване на противопожарните стълби
Изследване възможността за приложение на методите на експертните оценки, дърво на отказите и др. За качествен анализ на риска при използване на противопожарните стълби
Научно-изследовател-ска тема
Румен Григоров

 

Изчисление и анализ на психометричните функции при оценка на риска при вземане на решение в процеса на АСР
Разработване на методика за изчисление и анализ на психометричните функции при оценка на риска при вземане на решение в процеса на АСР
Научно-изследователска тема
Доц. А. Карамишев,
Р. Григоров

 

 

 

 

 


Професионално обучение

 

 

Противодействие на престъпления, свързани с трафик на хора
Разглеждат се основни въпроси, свързани със:
- същност на трафик на хора;
- национална и международна правна регламентация;
- взаимодействие на органите на полицията и неправителствените организацияя;
- международно оперативно полицейско сътрудничество;
- разследване на престъплението „трафик на хора”
Учебно помагало
Румен Рачев

 

Следи от огнестрелни оръжия със специално предназначение
Разглеждат се видове огнестрелни оръжия със специално предназначение – класификация по различни признаци. Разглеждат се следите, които оставят след използването им по куршум и прегради
Монография
Румен Лазаров

 

Практическо ръководтво по криминалистика – разкриване и разследване на престъпления – ІІ част
Практически казуси – ситуационни игри, свързани с разкриването и разследването на различни престъпления. Всеки един от казусите ще бъде разработен въз основа на реални ситуации от практиката.
Учебно помагало
Р. Лазаров,
Др. Стоилков,
Л. Георгиев

 

Контрол на пътното движение
Видове национални свидетелства за управление на МПС, тяхното признаване и преиздаване на лица, които пребивават в Р България
Учебно помагало
Д. Доков

 

Тактически действия на полицая при осъществяване на патрулно-постова дейност
Казуси в табличен вид, които ще се оценяват с карта за оценка по точковата система
Учебно помагало
Т. Тодоров
М. Станчев