МВР

Академия на МВР

 


ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

съгласно Приложение № 3 към чл. 16 от Наредбата за административното обслужване


Задължителна информация

Образователни услуги

1

Наименование на административната услуга

160 Разрешение за преместване в друго висше училище

2

Правно основание за предоставянето на административната услуга/ издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за висшето образование (ЗВО) - чл. 42, ал. 9, т. 7

3

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Ректор на АМВР

4

Звено за административно обслужване

бул. „Ал. Малинов“ 1,

e-mail - [email protected],

- за информация - отдел „Учебна и информационна дейност“, тел. +359/029829212

- Деловодство – тел. +359/029829262

5

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

Чл. 78 от Правилник за устройството и дейността на АМВР

Чл. 22 от Правилник за организация на учебната дейност

6

Образци на формуляри

Заявление

7

Начини на заявяване на услугата

Заявява се на място

8

Информация за предоставяне на услугата по електронен път

Услугата не се предоставя по електронен път

9

Срок на действие на документа

Един семестър

10

Такси или цени

Не се дължи такса

11

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Министерство на образованието и науката

12

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът се обжалва по реда на АПК

13

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

e-mail - [email protected]

14

Начини на получаване на резултата от услугата.

Лично или чрез упълномощено лице