МВР

Академия на МВР

 

ТЕМИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА АКАДЕМИЯТА НА МВР ЗА 2008г.

Факултет „Сигурност“

 

Методика и методическо ръководство на агентурно-оперативната дйност на службите за сигурност

Разглеждат се съвременните изражения на същността и съдържанието на основните елементи в системата на технологията за ръководство на агентурно-оперативната дейност на НСС и др. служби за сигурност

Учебник

Доц. Л. Стаменов

 

Място, роля и значение на секретния сътрудник  в изграждането на информационни на позиции на НСС за опезпечаване на екологичната сигурност

Формирне на агентурни апарат за наблюдение, разкриване и противодействие на процеси и действия, създаващи опасности за екологичната сигурност

Студия

Ст. Ас. Павел Николов

 

Заплахи и опасности за екологичната сигурност на РБългария в съвременните условия

Изследване на вътрешните (национални) и външните (регионални и глобални) екологични проблеми, които могат да застрашават националната сигурност на РБългария

Студия

Ст. Ас. Павел Николов

 

Мрежови срещу йерархични структури в сигурността

Изследват особеностите на мрежовите структури, създаващи заплахи за сигурността и проблемите на противодействието срещу тях.

Студия

Доц. д-р Н. Слатински

 

Стратегически анализ и прогнозиране

Изследване на особеностите на стратегическия анализ и прогнозиране в защита на националната сигурност – същност, задачи, технология и инструментариум

Учебно помагало

Доц. Ю. Търкаланов

 

КРпротиводействие на корупцията в държавния апарат

Изследване на сферите на корупция в държавния апарат и особеностите на КР противодействие

Учебно помагало

Емил Йонков

 

Трафикът на хора – особености и заплахи за националната, регионалната и глобална сигурност

Изследва се същността на трафика на хора и произтичащите от този феномен заплахи за сигурността на различни ниваДисертационна разработка

Г. Караколев

 

Руски диверсионни групи в България – 1941 г.

Разглежда се подготовката, прехвърлянето и дейността на руските диверсионни групи у нас през 1941 г. – по материали от архива на МВР.

Студия

Димитър Пенов

 

КРзащита на въоръжените сили

Изследване на дейността на органите н ВКР

Монография

Иво Великов

 

Превенция на кризи

Изследване на световен и европейски опит в превенцията, формиране на модел за превенция

Монография

Иво Великов

 

Характеристика на противоконституционни групи и организации

Класифициране и социално-психологически анализ на социалните групи. Условия и предпоставки за възникване на ПГО, КР способи за неутрализиране дейността на ПГО

Студия

Асен Захариев

 

Практики на защита на класифицираната информация

Изследване и сравнителен анализ на практиката в различни структури и организации, организационни единици по смисъла на ЗЗКИ

Учебно помагало

Ст. Аламанов

 

Стратегическо управление на дейността по защита на сигурността и обществения ред

Особености на управлението на дейностите и ролята на управленските кадри

Учебник

Доц. Ст. Стойчев

 

Информационни технологии на информацията

Използване на информационните технологии за защита на информацията. Защита на класифицираната информация в АИС

Учебно помагало

Л. Христозовова

 

Информационно осигуряване на охранителната дейност

Използване на информационната дейност в дейността на охранителните структури

Учебно помагало

М. Иванов

 

История на службите за сигурност в България

Разглежда историческите аспекти на организацията и дейността на службите за сигурност в РБългария. На базата на историка-правния анализ се разглеждат основните етапи, функции и понятия от организацията и управлението на службите за сигурност.

Учебно помагало

Доц. д.ик.н. Ст. Симеонов

 

Илюзията за сигурност

Ще съдържа синтез на съвременните възгледи за състоянието на обществото и неговата сигурност. Научното изследване и очакваните резултати ще бъдат насочени към две основни групи илюзии. Монографията ще се използва като учебно пособие за курсантитет в бакалавърска и магистърска степен на специалността ЗНС

Монография

Доц. Ст. Мичев

 

Психология на влиянието (Социално-психологически механизъм за въздействие върху хората от служители на сигурността)

В студията въз основа на психологически анализ са изяснени механизмите за въздействие върху обектите на служителите за сигурност

Студия

Проф. Б. Ганчевски

 

Методика за категоризация на ОДП-МВР и РПУ-МВр

Разработката е във връзка със задача на ръководството на МВР. Категоризацията ще бъде разработена на база тежестта на оперативната обстановка

Методика

Доц. В. Кръстева

 

Теорията на четенето като средство на аналитичната дейност в контраразузнаването

Разглежда се теорията и методиката на четенето на текстове като инструмент в арсенала на анализаторите в службите за сигурност

Учебно помагало

К. Адамов

 

Управление на знанията в организациите

Адаптират се теоретичните достижения в управлението на знанията към организациите в сектора за сигурност

Учебно помагало

Проф. д.т.н. Ц. Семерджиев

 

Проектиране на социални организации

Разглежда се историята на проектиране на социални организации и спецификата в подходите и процедурите при организациите от сектора за сигурност

Учебно помагало

Проф. д.т.н. Ц. Семерджиев

 

Защита на критичната инфраструктура. Управленски аспекти

Очертава се макрорамката на защитата на критичната инфраструктура и особеностите на управленските дейности в тази сфера

Учебно помагало

В. Попов

 

Технически средства в разузнаването и контраразузнаването

Очертават се специалните разузнавателни средства и оперативните способи за тяхното приложение, както и реда за тяхното използване в България, САЩ и ЕС.

Учебно помагало

Доц. П. Бойчев

 

Информатика и системен подход

Насочва се към разкриване същността и спецификата на информатиката и системния подход в МВР.

Учебно помагало

Г. Калинов

 

 

  

 

Факултет „Полиция“

 

 

 

Юридическо задължение

Разработване на вариант за анкетно про­учва­не, изу­чаване литературни из­точ­ни­ци по те­ма­та. Ра­бота по съ­държанието й.

Дисертация

Бойка Чернева

 

Форми на взаимодействие меж­ду юридически задъл­же­ния и субективни права

Разглеждат се форми на взаимо­дей­ствие меж­ду юридически задъл­же­ния и субек­тивни права

Статия

Бойка Чернева

 

Законодателен процес

Разглеждат се юридическата същ­ност и орга­низацията на законо­дателен процес

Статия

Людмила Петрова

 

Икономическа система

Разглеждат се стопанската същност и прав­ната регламентация на иконо­ми­ческа система

Статия

Орлин Колев

 

Разследване на данъчни прес­тъпления

Криминалистическа методика.

Монография

Иван Видолов

 

Възобновяване на наказател­ното производство

Процесуално правни аспекти на възобно­вяването

Статия

Герасим Геров

 

Методика за разследване на престъпления

Криминалистически методики за раз­след­ване на отделни видове прес­тъп­ления

Монография

проф. д.ю.н Йонко Кунчев

 

Разкриване и разследване на сексуални престъпления

Криминалистическа методика

Ръководство

авторски ко­лектив и Людмил Георгиев

 

Криминалистически виде­оза­пис при разследването

Анализира се значението и мястото на видеозаписа в досъдебното производство.

Монография

Людмил Георгиев

 

Трансгранична престъпност и международно сътрудни­чес­тво за нейната превенция и контрол

Анализират се криминологичните проблеми на трансграничната прес­тъпност

Дисертация

Виктор Ангелов

 

Опазване на обществения ред

Задачи, структура и дейност на служ­бите по опазване на общест­вения ред

Учебник

авторски колектив

 

Противодействие на фут­бол­ното хулиганство

Форми и методи за противодействие на футболното хулиганство

Монография

доц. д. ик. н. Христо Иванов

 

Организация и дейност на ор­га­ните за пътен контрол при ПТП

Правните и организационни про­б­леми, свързани с дейността на орга­ните за пъ­тен контрол при из­вър­­шването на пътно-транспортни произшествия

Студия

Атанас Тодоров

 

Контрол на пътното дви­же­ния, осъществяван от поли­це­ските органи

Организация и дейност на полицей­ските органи по контрола на пътното дви­жение

Учебник

Атанас Тодоров

 

Теоретични и правни аспекти на полицейския контрол над общоопасните средства

Основните понятия, правната регла­ментация, и режима за издаване на от­делните видове разрешения по КОС

Студия

Момчил Давидов

 

Организация на дейността на по­лицейските органи по кон­тро­ла над общоопасните сред­ства

Задачите и структурата на полицейските органи. Организацията на работа по из­да­ването на отделните видове разре­шения. по КОС

Студия

Момчил Давидов

 

Дейност на службите за ох­ра­на на обществения ред от Тран­спорт­на полиция по про­тиво­дей­ствие на тероризма

Организацията и тактиката в дейността на службите за охрана на обществения ред от Транспортна полиция, по профилактиката, пресичането и разкриването на терористични прояви

Студия

Николай Григоров

 

Организация и управление на модела - Полицията в близост

Анализ на състоянието на организацията и управлението на ОИД, разглеждане на модела на способите и средствата на ОИД

Монография

доц. Николай М. Николов

 

Противодействие на престъпления с фондове на Европейския съюз

Разглеждат видове фондове и проекти на ЕС, способите за присвояванията на средства чрез тях и полицейското противодействие на разглежданата престъпна дейност

Студия

доц. Стефан Николов

 

Икономиката като обект и предмет на престъпни деяния

Разглеждат се отделните сектори на иконо­миката като среда за извършване на иконо­мически престъпления

Студия

доц. Стефан Николов

 

Организация на личната издирвателна дейност на служителя под прикритие за разкриване на организирани престъпни групи

Разработване и предлагане на модел на опти­мал­на организация на личната издирвателна дейност на служителя от специализираното структурно звено на МВР на Р България, ра­ботещ под при­кри­тие в организирани пре­стъп­ни групи за раз­криване и документиране на престъпната им дей­ност (на база на акту­алното състояние и тенден­ции в бъдещото развитие)

Монография

Руси Янев

 

Международно оперативно полицейско сътрудничество

Сравнителен анализ на надпра­вител­стве­ни “вер­тикални” инициативи - Европол, Евро­джъст, ФРОНТЕКС са отнесени към “хори­зонтални” ини­циативи, като транс­гранични съвместни раз­следващи екипи, офицери за връзка и съвместни комиса­ряти, както и други договори позволя­ващи многостранно съ­труд­ничество: Шенген и Прюм

Статия

Светлозар Марков

 

Продължаване  на работа по ди­сер­­тация на тема "Органи­зация на оперативно-издирва­телната дейност за противо­действие на корупцията в по­лицията”

Разработване на вариант за анкетно про­уч­ване, изучаване на явни и секретни  лите­ра­турни източници по темата. Работа по съдър­жанието на вариант от дисертацията

Дисертация

Росен Радулов

 

Международен тероризъм

Класификация на тероризма и кратко­срочен анализ на терористичната за­плаха

Монография

Ненко Дойков

 

Полицейски аспекти на управ­лението на кризи

Изследване на модели на системи за упра­вле­ние при кризи с участие на полицейски сили

Студия

доц. Иван Станчев

 

Високорискови полицейски операции

Анализ на основните параметри на опера­ци­ите проведени през 2007-08

Емпирично изследване

доц. Иван Станчев

 

Европейският съюз и управ­ление при кризи

Анализ на възможностите на евро­пей­ските институции за реагиране при кризи.

Монография

доц. Владко Иванов

 

Организация и тактика на жан­­дармерията при обез­вреж­дане на диверсионни групи

Изследване на организацията и такти­ката на жандармерийските формирова­ния обез­вреж­дане на диверсионни групи

Студия

Ставри Фердов

 

Организация и тактика на за­щитата на обекти от поли­ци­ята

Анализ на начините за охрана и отбрана на обекти с различна степен на важност

Студия

Марин Станчев

 

Полицейска охрана на масови мероприятия

Анализ на ефективността от охрани­тел­ната дейност при масови мероприятия и коорди­нацията на полицейските форми­рования

Учебно помагало

Марин Станчев

 

Оптимизиране на стрелковата подготовка в МВР

Разработване на вариант за анкетно про­учва­не, изучаване на литературни източ­ници по те­мата. Работа по съдържанието й.

Дисертация

Петко Петров

 

Калибри на цевите на огнестрелните оръжия

Разглежда различните стандарти и системи за измерване на калибъра на цевите от глад­ко­цевните и нарезните оръжия

Студия

Румен Лазаров

 

 

 


Факултет „Пожарна и аварийна безопасност“


 

Изследване състоянието на ня­кои видове бетони при ви­соко температурно въздей­ствие (815°)

Ще се анализира и оцени поведението в ус­ловия на високо температурни въз­действия на някои бетони с различни видове пълнители

Научно-изследователска тема

доц.Ц. Ценов

 

Разработване на стенд и ме­то­ди­ка за определяне на кри­тич­ната плътност на топлинния по­ток

Анализират се апаратурите и съще­ствуващите методи за определяне на плътността на топ­лин­ния поток, която предизвиква възпла­муняване на най-често използваните горими и облицо­въчни материали

Научно-изследователска тема

Борис Прешелков

 

Изледвания върху възниква­нето и гасенето на горски по­жари

Изготвяне на анализ на причините за въз­никване на горските пожари, както и съвре­менните методи за прекра­тяването и ограни­чаването им.

Научно-изследователска тема

Доц. Т. Цве­танов и Х. Дочев

 

Пожарна и взривна опасност на атомни електростанции с реактори тип ВВЕР

Анализ на пожарната и взривната опасност на прилаганите в РБългария електростанции с атомни реактори

Научно-изследователска тема

Доц. Т. Цветанов

 

Анализ на нормативните из­ис­­квания и пожарна опа­ност на сгради с “атриуми”

Анализ на нормативните документи на стра­ните от ЕО, касаещи обезопа­сяване на сгради с артиум

Научно-изследователска тема

доц. Ст. Димитров и Данко Данков

 

Експериментално изчисли­те­лен метод за определяне на огнеус­тойчивостта на защи­те­ни с на­бъб­­ващи покрития сто­манени ко­ло­ни с кутиео­браз­но кухо се­че­ние

Последна серия експерименти за опре­деляне огнеустойчивостта на стомане­ни колони с ку­хо кутиеобразно сечение защитен с набъб­ващи бои

Научно-изследователска тема

Детелин Спасов с ръководител доц. Ив. Тодоров

 

Създаване на методика за оценка на топлофизичните свойства на огненабъбващи бои, използвани за защита на стоманени конструкции

На база на опитни даддни ще се представи ме­тодика за оценка на топлофизичните по­ка­за­тели на огненабъбващи покрития използвани у нас

Научно-изследователска тема

Доц. Ив. Тодоров и дипломанти

 

Изследване на гасителната ефективност на водни завеси – етап 2

Изследване на гасителната ефективност на водни завеси с цел усъвършенстване на нормативите ва България

Научно-изследователска тема

В. Чочев и доц. Ж. Нейкова

 

Доболнична реакция при масова травма

Етапи: масова травма – прогнозиране, ко­ман­дна система, съвместни действия на спаси­телните екипи от ПБЗН и ЦСМП

Научно-изследователска тема

Кр. Койчев и А. Ангелов

 

Разработване на идеен про­ект за учебно-тренировъчен комплекс за ПСП и ППС

Проучване на подобни учебни центрове в чу­жбина и ще се разработят съоръжения, под­помагащи обучението по ПСП и ППС

Научно-изследователска тема

В. Бошнаков

 

Подобрение в работата на спри­нклерните пожарогаси­телни системи тип “вода-въз­дух”

Решаване на възникнали в практиката про­блеми при експлоатация на водни спри­нклерни пожарогасителни системи “вода-въздух”

Научно-изследователска тема

П. Клисарски

 

Изследване на недос­татъ­ци­те на нормативните актове, уреждащи експлоатацията на ПП машини

Анализ на сегашното състояние и се дават нови, обосновани предложения за промени в нормативната база, касаеща експлоатацията на ПП маишини

Научно-изследователска тема

Доц. Б. Георгиев

 

Изследване на моделните редове и особеностите на конструк­ци­ята на съвременните ПП мото­пом­пи

Проучване на въпросите по темата и анализ на състоянието и тенденциите в развитието на моделните редове и конструктивните особе­ности на съвременните ПП мотопомпи

Статия

М Ненов

 

Вероятностен подход при оцен­ка на изпълнението на за­дачата и на риска при из­вър­шването на АСР от по­жар­ни­каря

Дава се подход за вероятностната оценка изпълнението на АСР с оценка на риска за всяка дейност, включваща изпълнението на задачата и задачата като цяло

Научно-изследователска тема

Р. Григоров и доц. А. Карамишев

 

Приложение на метода на ек­спертните оценки за оцен­ка на риска при извършване на АСР от пожарникаря

Изследва се възможността за адап­ти­ране на метода на експертните оценки към оценка на риска при извършване на АСР от пожар­ни­каря

Научно-изследователска тема

Р. Григоров и доц. А. Карамишев

 

Оптимална първична обра­бо­тка на сигнала в пожаро­из­ве­стители, реагиращи на ради­ация

За точкови пожароизвестители, реагиращи на радиация са наме­ре­ни оптималните по кри­те­рия на Нейман-Пирсон вероятности за пра­вилно откриване D и лъжлива тревога F.

Научно-изследователска тема

Доц. А. Карамишев

 

Организация на въз­духо­обмена в тунели

Литературно проучване на методите за пред­от­вра­тяване на задимяването в тунели и вли­янието на организацията на въздухообмена върху зади­мя­емостта

Научно-изследователска тема

Доц. Р. Къртов

 

Разработване на екологичен генератор за пламък при обучение за гасене на пожар

Възможността за изследване  на еко­логичен генератор на пламък, който да замести из­пол­звания в момента за обучение генератор с нефтопродукти

Научно-изследователска тема

Доц. Г. Ботев и

доц. Р. Къртов

 

Изследване организацията на системата за управление  на кризи в РБългария

Анализ на съществуващата система за управление на кризи на национално, териториално и ведомствено ниво

Научно-изследователска тема

Доц. Г. Ботев

 

Анализ на причините за уми­ш­­лените пожари в отра­съл “ле­ка промишленост” за пе­риода 2002-2007

Изготвяне на предложения за меро­при­ятия, насочени към провеждане на ус­пешна борба срещу извършителите на палежи

Научно-изследователска тема

Доц. В. Симеонов

 

Внедряване на система за про­грамно управление в НСПБЗН

Изготвяне на проект за внедряване на система за програмно управление

Научно-изследователска тема

Доц. В. Симеонов

 

Анализ на организационно-уп­равленските аспекти на про­тивопожарното дело в България 1924-1944

Изследване на документи, харак­тери­зиращи развитието на ПП дело и орга­низационно-управ­ленските страни на ПО

Научно-изследователска тема

Захариев