МВР

Академия на МВР

 

„Европа 2020“ и провеждането и във факултет ПБЗН, АМВР

По инициатива на факултет ПБЗН на 31 март 2014 г. в АМВР се проведе среща на ръководството и преподаватели на факултета с д-р Красимира Василева, гл. експерт в сектор „Международно сътрудничество“ - Еразъм координатор на АМВР, на тема: „Европа 2020“ и провеждането й във факултет ПБЗН, АМВР.
Д-р Василева се спря на основните насоки за развитие на образованието, заложени в стратегията на Европейския съюз „Европа 2020“. Обърна внимание на приоритетното място в нея на мобилността и на качеството на образованието; на мобилността като мярка за професионално развитие и за по-добро обучение; засегна и произтичащата от това интернационализация на висшето образование; направи тяхната корелация с националната стратегия за реформи във висшето образование.
Дискусия провокираха определените от Европейската комисия количествени показатели за постигане на целите на стратегията, заложени и в националната политика за следващия програмен период 2014 - 2020 г., а именно: 20% изходяща студенска мобилност от завършващите висше образование; 20% входящата студентска мобилност; до 20% от специалностите във всяко ВУ да се предлагат на английски език.
Д-р Василева се спря и на инструмента за постигане на тези цели - европейската образователна програма „Еразъм+“. Разгледа трите основни ключови дейности в нея, като разясни възможните проектни идеи, които могат да се разработват в предложения по програмата.
Деканът на факултета - доц.д-р Руси Янев - сподели опита на факултет ПБЗН при участието в програма „Еразъм“. Отчетени бяха срещнатите трудности, направени несъответствия и пропуски при реализирана входяща курсантска Еразъм мобилност през миналата академична годиина. Изказаните оценки и споделените мнения бяха всъщност натрупан опит, който ще спомага за надграждане, за постигане на гъвкаво и по-оптимално провеждане на трансграничното продължаващо обучение за изходяща и входяща Еразъм мобилност през следващите години.
Преподавателите на факултет ПБЗН се обединиха около мнението на доц.д-р Янев, че участието в програмата „Еразъм+“ с проекти ще спомогне за подобряване на учебния процес, за усъвършенстване на методиката на преподаване, за повишаване на компетенциите на преподавателите, а оттам и за повишаване на авторитета на факултета.
Те изразиха готовност за започване на подготовка факултет ПБЗН да бъде посрещаща институция за студентски мобилности, с цел обучение и практика по програма „Еразъм+“ за следващата академична 2014 / 2015 година, както и да увеличат партньорските Еразъм университети.