МВР

Академия на МВР

 

ТЕМИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА АКАДЕМИЯТА НА МВР ЗА 2011 г.

Факултет „Полиция“

 

Основи на оперативно-издирвателната дейност
 Разглеждат се правните основи, принципи, способи и средства на ОИД. СРС и работата по оперативните дела
Учебник
Доц. Н. М. Николов

 

Полицейско право
Основни понятия, държавна служба, правомощия на полицейските органи и взаимодействие, осъществявано от органите на полицията
Учебник
Авторски колектив

 

Опазване на обществения ред
Задачи, структури и дейност на службите по опазване на обществения ред
Учебник
Авторски колектив

 

Контрол на миграцията на населението в Република България
Предмет, система и източници на учебната дисциплина. Условия и ред за издаване на документи за самоличност на българските граждани. Задгранични пътувания на гражданите на Р България. Контрол на чужденците в Р България
Учебник
Доц. Л. Тимчев

 

Контрол на пътното движение, осъществяван от полицейските органи
Организация и дейност на полицейските органи по контрол на пътното движение
Учебник
Ат. Тодоров, Д. Доков

 

ОИД за противодействие на корупцията
Разглежда се полицейската дейност на ГДБОП за противодействие на корупцията
Глава от учебник
Св. Марков

 

Теория на ОИД
Разглеждат се теоретичните основи на възникване и развитие на ОИД. ОИМ, способи и средства на ОИД. Документиране и реализзация на ОД
Монография 
Доц. Н. М. Николов


 
Агенти под прикритие в нашето и чуждо законодателство
Разглежда се законодателството на отделните държави по използването на агенти под прикиритие. Прави се сравнително-правен анализ на това законодателство. Разглежда се организацията и управлението на тази дейност у нас
Монография
Доц. Н. М. Николов

 

Икономическа сигурност
Същност, съдържание и форми на икономическа сигурност. Разузнавателно и полицейско противодействие на икономическата престъпност. Противодействие на организираната престъпност в икономиката
Монография
Доц. Ст. Николов

 

Контрол на миграцията на населението в Република България
Организационно-правни, проблеми, свързани с контрола на българските граждани и чужденците в Р България, осъществяван от полицейските органи самостоятелно и във взаимодействие с други държавни органи и граждани
Монография
Доц. Л. Тимчев

 

Динамика на сигурността (1925-1989 г.)
Сравнителен анализ на сигурността
Монография
Проф. дин Ст. Симеонов


 
Особености  на континенталната правна система
Развитие на континенталната правна система на основата на процесите на европейската интеграция. Националните правни системи на държавите членки на ЕС са в пряка зависимост от посочените процеси. Континенталната група правни системи се обогатява с нови характеристики, които са предмет на предлаганата научноизследователска дейност
Монография
Д-р Бойка Чернева

 

Следи от огнестрелни оръжия със специално предназначение
Следи от оръжия със снижено равнище на звука при изстрел, дозвукови боеприпаси, камуфлирани оръжия. Определяне на дистанцията при изстрел с такива оръжия
Монография
Д-р Румен Лазаров

 

Стратегически анализ
Представят се основните моменти на стратегическия анализ, както и добри практики в службите за сигурност
Монография
Доц. Ю. Търкаланов

 

Атака срещу системата на сигурност
Предпоставки, аспекти и източници на заплахи срещу националната и обществената сигурност
Монография
Д-р Иво Великов


 
Противодействие на тероризма
Разглеждат се основни проблеми на дейността на МВР по противодействие на престъпления с терористична насоченост
Монография
М. Иванов

 

Издаване на документи за самоличност и контрол на миграцията на населението в Р България
Примерни въпроси (тестове) по издаването на документи за самоличност и контрол на миграцията на населението в Р България
Учебно помагало
Доц. д-р Л. Тимчев

 

Полицейско право
Примерни въпроси (тестове) по задачите и структурата на МВР, държавната служба в министерството, полицейските правомощия и административно-наказателната дейност
Учебно помагало
Доц. д-р Л. Тимчев

 

Кооперативно управление в системата на ГДГП
Систематизация на цели, принципи и практики на кооперативното управление
Учебно помагало
Доц. Вл. Иванов, Доц. Ст. Фердов


 
Управление на риска при наблюдението и контрола на държавната граница
Теория и технология на дейносттите по управление на държавната граница
Учебно помагало
Доц. Ст. Фердов

 

Полицейски контрол на частната охранителна дейност
Провеждане на първоначална подготовка на охранители съгласно програмата мининум на АМВР
Учебно помагало
Пл. Попов

 

ШИС за ГКГП
Създаване и експлоатация на ШИС на ГКГП
Учебно помагало
Ст. Илиев

 

Управление на системата за сигурност
Разглеждат се основните системи на стратегическото управление на системата за сигурност;
Учебно помагало
Доц. Ст. Мичев

 

Разузнавателни методи и средства, използвани от организираната престъпност
Анализират се методите и средствата, използвани от организираната престъпност за придобиване на информация
Учебно помагало
Ем. Йонков


 
Разкриване на престъпления, свързани с ДДС
Разглеждат се основни видове престъпления свързани с ДДС. Анализира се обществената значимост на процеса на разкриване на престъпленията
Учебно помагало
Ан. Маринов

 

Международно полицейско сътрудничество
Сборник материали – специализиран английски език за езикови курсове по ЕПС и Шенгенско законодателство, свързано с граничния контрол
Учебно помагало
Авторски колектив: М. Станчева, В. Велкова, Е. Петрова, М. Даскалова, Е. Траянова

 

ОИД на полицията за противодействие на половите престъпления
Разглежда се организацията на ОИД на полицията за превенция и разкриване на полови престъпления
Студия
Доц. Ангел Ангелов

 

Понятие за ОИМ
Ивеждане на понятия за ОИМ
Студия
Ст. Стоянов

 

Класификация на ОИМ
Систематизиране на видове ОИМ, използвани в практиката на оперативно-издирвателните звена
Студия
Ст. Стоянов

 

Теоретичен модел за изследване на организацията на оперативно-издирвателната дейност за противодействие на корупцията на полицията
Основни елементи и организация на ОИД за противодействие на корупцията в полицията. Чуждестранен опит
Студия
Росен Радулов

 

ОИД за разкриване на престъпления чрез използване базата данни на мобилните оператори
Разглеждане възможностите за разкриване на престъпления чрез използване на информация, съдържаща се в базите-данни на мобилните оператори
Студия
Симо Михов


 
Обща характеристика на измамите
Исторически преглед. Наказателно-правна характеристика. Криминогенни фактори.
Студия
Андрей Джунин


 
Национална програма „Работа на полицията в училищата” – вид превантивна дейност осъществявана от инспекторите от ДПС
Обща характеристика на програмата. Анализ на съществуващите практики. Оптимизиране на дейността на инспекторите от ДПС за превенция и противодействие на противообществените прояви и престъпления, извършвани от МНЛ
Студия
Ирина Кръстева

 

Актуални проблеми на противодействието на трафик на хора
Анализ на съвременните форми на трафик на хора. Съвременни методи на противодействие
Студия
Румен Рачев

 

Нови характеристика на престъпността на „белите якички“
Разглежда се престъпността на „белите якички“ в новите икономически условия
Статия
Св. Марков


 
Ролята на служителите командировани в международните полицейски служби за успешното развитие на националните полицейски институции
Разглежда се ефективността от прилагане на опита, придобит в задгранични мисии, Европол, ФРОНТЕКС за прилагане на практиките от тях в работата на националните полицейски институции
Статия
Св. Марков

 

ОИД за превенция и разкриване на палежи
Разглеждат се способите и средствата на ОИД за превенция и разкриване на палежи
Статия
Ил. Хайдушки

ОИД за противодействие на ПТП с неизвестен извършител
Разглеждат се способите и средствата на ОИД за противодействие на ПТП с неизвестен извършител
Статия
Ил. Хайдушки

 

Диагностични задачи при изследване на косми с човешки произход
Емпирично изследване, чрез което ще бъдат разкрити и описани типичните обстоятелства, които могат да се установят при микроскопско изследване на човешки косми за целите на експерт-криминалистическата дейност
Статия
Д-р Ив. Видолов и екип от курсанти от ІІІ ВРК

 


Класификационни задачи при изследване на животински косми
Емпирично изследване, чрез което ще бъдат описани и систематизирани морфологичните особености на животинските косми, с оглед установяване на тяхната видова принадлежност за нуждите на експерт-криминалистическата дейност
Статия
Калин Трайков и екип от курсанти от ІІІ ВРК

 

Освидетелстване в наказателното производство
Процесуална природа на освидетелстването. Същност. Видове. Тактически, процесуални и фактически основания а неговото извършване
Статия
Д-р Иван Видолов

 

За значението на досъдебното производтво в Наказателния процес на Република България
Сравнително правен анализ на двете форми на наказателното производство
Статия
Герасим Геров

 

Съдебно и полицейско сътрудничество по наказателни дела след влиането в сила на Договора от Лисабон – част І
Правен анализ на проблемите, свързани със съдебното и полицейското сътрудничество по наказателни дела след влизането  в сила на Договора от Лисабон
Статия
Доц. Г. Маринова

 

Наказателноправна характеристика на престъпленията, свързани с наркотични вещества, техните аналози и прекурсори
Наказателно правен анализ на някои проблеми, свързани с наркотичните вещества
Статия
Николета Кузманова

 

Процесуални проблеми на досъдебното производство
Проект на дисертационен труд
Герасим Геров

 

Организация и управление на физическата защита на обекти от критичната инфраструктура
Изследване на органиационни форми и управление на обекти от критичната инфраструктура в съвременни условия
Дисертация
М. Станчев


 
„ОИМ противодействие на престъпността“
Дисертация
Стоян Стоянов

 

Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“

 

Осигуряване на пожарната безопасност на летните и зимните туристически курорти в Р България. Необходимост и целесъобразност от създаване на звена за ПБС в туристическите курорти
Целта на разработката е да се оцени необходимостта от създаване на звена за ПБС в туристическите курорти
Доклад
Ст. Захариев

 

Изследване на възможностите за осигуряване на пожарната безопасност при строителство и експлоатация на нефтопристанища
Оценка на достатъчността на мерките за пожарнтата безопасност на нефтопристанищата
Доклад
Веселин Симеонов

 

Проучване и анализ на изискванията на държавите на ЕС за осигуряване на условия за безопасна масова евакуация на хора
Проучване на европейския опит и нормативната база а техническите и органиационни решения и предпоставки за бърза и безопасна евакуация на хора
Доклад
Доц. Ст. Димитров

 

Определяне границата на огнеустойчивост на стоманени конструкции и елементи при реални температурни режими
Анализиране на състоянието на стоманените конструкции при въздействието на температурни режими по-високи от стандартни и възможните системи за пожарозащита
Доклад
Доц. Д. Стоянов

 

Изследване възможността за повишаване огнеустойчивостта на бетон
Проучване на възможностите, включително чрез опити, да се повиши огнеустойчивостта на бетон чрез добавъчни материали
Експеримент, анализ и описание (доклад)
Доц. Цв. Ценов


 
Анализ на вероятностите за разхерметизиране на технологичните машини, апарати и съоръжения
Анализ на вероятностите за разхерметизиране на технологичните машини, апарати и съоръжения, публикувани в достъпните литературни и Интернет източници, с цел събиране на достоверна информация за оценка на вероятността за възникване на крупна авария в дадена производствена инсталация и предприятие
Доклад
Доц. Тихомир Цветанов


 
Изследване времето на самозапалване на твърди горими материали при лъчист топлообмен
Изследване на зависимост между критичната плътност на падащото върху твърди горими материали топлинно лъчение и времето за самозапалване;
Работа по докторантура
Проф. Девенски, доц. Р. Къртов, Б. Прешелков


 
Определяне характеристиките и калибриране на проточен калориметър
Провеждане на сравнителни експерименти за установяване на сходимостта между калиброван уред и проточен калориметър
Работа по докторантура
Б. Прeшелков

 

Оптимизиране на системата за превенция на горските пожари в Република България
Приключване на изследването върху горските пожари, както и на системата за превенцията им в Р България
Защита пред катедра и Комисия
Х. Дочев, с ръководител доц. Т. Цветанов
 


Изследване на техническия потенциал на строителни продукти и материали за вътрешно обзавеждане
Експериментално определяне на топлинния потенциал на строителни продукти и материали за вътрешно обзавеждане
Отчет в катедра
Доц. Ив. Тодоров, Кр. Койчев, дипломанти и представител на НПИПБС-МВР

 

Изследване на термично съпротивление на слоести строителни материали при високи температури
Експериментално ще се определи термичното съпротивление на гипсокартон и гипсофазер, използване на защита на стоманени конструкции
Отчет в катедраДоц. И. Тодоров, дипломанти и представител на НПИПБС-МВР


 
Математически модел за определяне влиянието на налягането и разстоянието между спринклерни оросители върху интензивността на покритие на водната струя
Въвежда се математическа зависимост за влиянието на налягането и растоянието между спринклерни оросители, работещи в схема, върху интензивността на покритие на водната струя
Доклад
Доц. Ж. Нейкова и В. Чочев

 

Изследване на огнезащитните свойства на пяна, предназначена за защита на отвори в пожарозащитни прегради
Провеждане на изследване на огнезащитни свойства на пяна, предназначена за защита на отвори в пожарозащитни прегради. След математическа обработка на резултатите ще се изготвят съответните изводи и препоръки
Отчет в катедра
В. Бошнаков, дипломанти, доц. И. Тодоров

 

Оборудване на модул за ограничаване на ликвидиране на разливи на петролни продукти във водна среда
Изследване на варианти на оборудване на модул за ликвидиране на разливи и издирване на хора и предмети във водни басейни
Отчет в катедра
Доц. Г. Ботев, проф. Н. Панчев, доц. В. Симеонов, Кр. Койчев

 

Оборудване на модул за ликвидиране на последиците от земетресения
Изследване на варианти за оборудване на ремаркета с техника за ликвидиране последиците от земетресения и издирване на затрупани хора
Отчет в катедра
Кр. Койчев, Р. Григоров, Ст. Първанов, доц. Ал. Николов, доц. М. Андреев

 

Оборудване на модул първа помощ при произшествия с голям брой пострадали
Ще се оборудва санитарен автомобил за четирима пострадали, с разгръщане на палатков пункт за голям брой пострадали
Отчет в катедра
Доц. Г. Ботев, Кр. Койчев, Г. Стефанов

 

Разработване на лабораторен модел на елементи от комплексна система за автоматична пожарна аварийна защита
Изграждане на пожарогасителна система на комплексна система за автоматична пожарна и аварийна защита като лабораторен обем
Лабораторен модел
Доц. А. Карамишев, П. Клисарски

 

Въможности за изграждане на ПИС в пътнически железопътен транспорт
Изследване на конкретни технически решения за играждането на пожароизвестителни системи в различни представители на пътническия железопътен транспорт
Статия
П. Клисарски

 

Изследване на възможността за усъвършенстване контрола на местонахождението на носимите технически средства за първоначално пожарогасене
Събиране и обработка на информация, на чиято база ще се предложи вариант за решение на въпроса с противозаконното отнемане на някои от носимите технически средства за първоначално пожарогасене
Доклад
М. Ненов, доц. Ст. Димитров


 
Количествена оценка на качеството на решението за използване на противопожарните стълби при извършването на ПГ и АСД
Количествена оценка на качеството на избора за използването на противопожарните стълби при извършването на ПГ и АСД с помощта на решаването на двуалтернативната задача
Статия
Р. Григоров

 

Разработване на тренировъчен център за обучение на оперативния състав за действия при явленията FLASH-OVER и BACK-DRAFT
Проектиране и разработване на крайно необхдим център за обучение по пожарогасене в различни ситуации
Действащ образец и статия
Доц. Р. Къртов, В. Чочев


 

Разработване на тренировъчен комплекс за психо-физическа подготовка
Проектиране и разработване на крайно необходим център за психофизическа подготовка на обучаемите и оперативния състав
Действащ образец и статия
Доц. Р. Къртов, В. Чочев, Хр. Проданов

 

Разработване на имитационен стенд за обучение на оперативния състав за действия при явлението FLASH-OVER
Проектиране и разработване на имитационен център при явлението FLASH-OVER
Действащ образец и статия
Доц. Р. Къртов, В. Чочев

 

Организация и дейности на доброволните формирования за ПБС. Виждания и прогнози за развитие
Изследване на съществуващата организация и дейност на доброволните формирования за ПБС и защита на населението при бедствия и въз основа на българските традиции и европейския и световен опит, предложени насоки за бъдещото развитие
Статия
Доц. Г. Ботев


 
Системи за осигуряване на пожарната безопасност на сгради с атриуми. Изследване и анализ на практиката за поддръжка на системите, съгласно действащите нормативни актове и стандарти
Изследване на различни системи за осигуряване на пожарната безопасност на сгради с атриуми, както и въможността за тяхното поддържане
Статия
Доц. А. Карамишев, П. Клисарски

 

Осигуряване на пожарната безопасност на културно-исторически паметници. Анализ на риска от възникване на пожари в този вид обекти
Извършване на изследване на пожарната безопасност на конкретни представители на обекти от културно, историческо, религиозно и обществено значение. Ще се предложат конкретни мерки за намаляване на опасността от възникване на пожари в такъв тип обекти
Статия
М. Ненов

 

Изследване на критичното разстояние за въпламеняване на материали от клас по реакция на огън по-нисък от А2, при въздействие на лъчисти отоплителни тела
Определяне на критичните разстояния за възпламеняване на материали от клас по реакция на огън по-нисък от А2, при въдействие на лъчисти отоплителни тела. Ще се направи предложение за изменение на Наредба Із-1071
Статия
Доц. Р. Къртов, доц. Д. Стоянов, Б. Прешелков

 

Център за интелигентни антитерористични системи
Изграждане на център за работа по теми за защитата на обектите от критичната инфраструктура и противодействие на дистанционно задействане на взривни устройства
Статия
Доц. А. Карамишев, доц. Г. Ботев


 
Оптимизиране на дислокацията на звената на ПБС в област Сливен
Анализ на действията на службите за ПБС в област Сливен. Ще се работи за тяхното най-ефективно разположение
Статия
Д. Сяров, доц. Г. Ботев