МВР

Академия на МВР

 

Начало на Еразъм мобилността за академичната 2013/2014 г.

На 06 ноември 2013 г. в АМВР се проведе информационна среща за разясняване на условията и изискванията за участие в мобилност по секторна програма „Еразъм” през настоящата 2013/2014 академична година.
На срещата присъстваха зам.ректорът на АМВР - доц.д-р Милен Иванов, зам.деканът на факултет „Полиция” - доц.д-р Руси Янев, Еразъм координаторът на АМВР - д-р Красимира Василева, началник отдел „Учебна и информационна дейност” - комисар Снежана Папазова, началникът на ІІІ РБК - ст. инспектор Румен Петков и курсанти от факултет „Полиция”.
В срещата взеха участие Еразъм курсанти на АМВР от академичната 2012/2013 година. Те представиха европейската програма за висшето образование „Еразъм”, разясниха етапите и реда за участието в мобилности по тази програма, споделиха свои впечатления и опит, и дадоха съвети на проявяващите интерес.
Д-р Василева съобщи партньорските Еразъм полицейски университети за академичната 2013/2014 година, възможностите за продължаване на обучението в тях на курсантите от АМВР и задължителното трансфериране на образователни кредити; съобщи календара на Еразъм дейностите в АМВР. 
Доц. д-р Руси Янев представи програмите за продължаващо обучение на курсантите от АМВР през втория семестър на 2013/2014 година в съответните партньорски Еразъм полицейски университети. Той обърна внимание на степента на съответствия в учебното съдържание на курсовете, предлагани от тези университети с изучаваните предмети в АМВР и разясни налагащо се допълнително вземане на кредити след приключване на транснационалното обучение. 
Изложенията на изказващите се провокираха широка дискусия сред курсантската аудитория по въпроси за подготовката, организацията, участието и реализацията на предстоящата Еразъм мобилност.
В заключение Еразъм координаторът на АМВР - д-р Василева - съобщи, че пълна обновена и актуална информация за Еразъм дейностите в АМВР е качена на уеб-страницата на академията – линк „Еразъм” – и пожела успех на желаещите да участват в тях.