МВР

Академия на МВР

 

Оценка на Европейската комисия чрез Центъра за развитие на човешките ресурси за администрирането на програма „Еразъм” в Академия на АМВР за академичната 2012/2013 г.

Всяка година след приключването на финансово-отчетните дейности по европейската програма за сътрудничество във висшето образование - „Еразъм” – секторна програма на програмата на ЕС „Учене през целия живот” Европейската комисия предприема контрол и проверка на селектирани чрез случайна извадка на висши училища в страните, участващи в нея.
 Академията на МВР попадна в случайната извадка за България на Европейската комисия за проверка на администрирането и финансовото управление на дейностите по програма „Еразъм” през академичната 2012/2013 година.
 Чрез Центъра за развитие на човешките ресурси бе направена пълна проверка относно спазването на процедурите по организацията, реализирането и отчитането на отделните видове мобилности по програмата, реализирани през 2012/2013 г. – 12 курсантски Еразъм мобилности с цел обучени и 2 с цел практика; 5 Еразъм мобилности на преподаватели и 2 Еразъм мобилности на служители на АМВР.

Направена бе и проверка на наличието и изправността на комплекта от 11 Еразъм документа по реализираните студентски мобилности с цел обучение и с цел практика и на комплекта от 8 Еразъм документа по осъществените мобилности на преподаватели с цел преподаване и на служители на АМВР с цел обучение.
 
Официалното заключение на Комисията, извършваща проверката и контрола, е:

ВЪВ ОСНОВА НА ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА, ЦРЧР НЕ КОНСТАТИРА НЕРЕДНОСТИ И НАРУШЕНИЯ В АДМИНИСТРИРАНЕТО НА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ”.