МВР

Академия на МВР

 

Делегация на АМВР на работно посещение в Полицейската академия на Чешката Република

От 23 до 28 юни 2014 г. началникът на отдел “Учебна и информационна дейност” комисар Снежана Папазова и Еразъм координаторът на АМВР – гл. експерт в сектор “Международно сътрудничество” д-р Красимира Василева, посетиха Полицейската академия на Чешката Република (ПАЧР). Работната визита бе осъществена в рамките на секторна програма “Еразъм” и на базата на сключени двустранни споразумения за сътрудничество между двете академии.
Делегацията на АМВР бе посрещната от зам.-ректора по международни и външни отношения на ПАЧР – д-р Хребик, с когото бе дискутирано порицейското образование и обучение в двете страни (Чехия и България), политиката на Европейския съюз за сътрудничество във висшето образование и направленията в стратегията за развитие на ЕС, както и възможностите, които предоставят европейските образователни програми за реализиране на тази стратегия. Споделени бяха впечатления и оценки от проведени мобилности по програма “Еразъм” и постигнатите резултати.  Д-р Хребик даде висока  оценка на курсатите от АМВР, реализирали студентска Еразъм мобилност с цел обучение през втория семестър на 2013/2014 г. в Полицейската академия на Чешката Република. Той изказа увереност за продължаване и разширяване на сътрудничеството между двете академии.
Работна среща бе проведена с началника на отдел “Обучениe” при ПАЧР г-н Новосад. Той представи организацията на учебния процес в ПАЧР в различните форми на обучение, както и съответната учебна документация. Търсени бяха отправни точки за сравнение и съпоставяне, в контекста на Европейската система за трансфер на кредити.
Делегацията на АМВР се срещна с декана – проф. Позар и зам.декана – д-р Крулик на факултета по “Управление на сигурността”, които представиха структурата и обучението на академията, като по-подробно се спряха на факултета по “Управление на сигурността”. Деканът засегна актуализирането на учебните програми, обновяването на учебното съдържание и приноса на сътрудничество и мобилността към този процес.
На работна среща с ръководството на катедрата по “Кризисно управление” към факултета по “Управление на сигурността” бе дискутирано учебното съдържание в това направление, възможностите за сътрудничество и реализирането на мобилности по програма “Еразъм” в двете академии.
С началника на катедра “Криминалистика” – г-н Марек, се разгледа включването на практическите занятия като способ за повишаване успеваемостта в учебния процес.
Г-жа Ева Ханкова, Еразъм координатор на ПАЧР, сподели опита и резултатите от реализираните мобилности на ПАЧР по програма “Еразъм”. Обсъдени бяха и въпросите по организацията на мобилността, логистиката, предоставените условия и услуги за Еразъм студенти. На база споделен опит се направиха анализи в контекста на хартата на Европейската комисия за качество на мобилността. Г-жа Ханкова даде много висока оценка на Еразъм курсантите от АМВР, продължили обучението си в ПАЧР през втория семестър на настоящата академична година по програма “Еразъм”.
На церемонията по връчването на дипломите на завършващи студенти и обучаеми на ПАЧР комисар Снежана Папазова и д-р Красимира Василева бяха почетни гости.