МВР

Академия на МВР

 

На 3 октомври 2005 г. в Академията на МВР се състоя церемония по официалното откриване на стрелбищен комплекс, изграден по програма ФАР на Европейската комисия, проект BG0203.03 "Създаване на единна система за оценка, квалификация и развитие на човешките ресурси в системата на МВР", с бенефициент дирекция "Човешки ресурси" - МВР.

 

Финализиран проект BG 99/IB/JH/03 по програмата ФАР на ЕС с основен туининг партньор Кралство Испания във връзка с изпълнението на споразумение за партньорство “Управление на системите за криминална информация съобразно европейските стандарти”.(2000-2002)

      По проект BG 99/IB/JH/03 по програмата ФАР на ЕС:
            - Елемент 2.1: “ Специализирано езиково обучение”
            - Елемент 2.2: “ Повишаване капацитета на полицейската академия за обучението по информационни технологии”
            - Елемент 2.3: “ Обучение по ЕНФОПОЛ” 
                   Полицейска етика.Етичният кодекс като ежедневно помощно средство в  полицейската работа
                   Полицейско сътрудничество в Европейския съюз
                   Контрол на миграционните потоци
                   Контрол на трафика на наркотици
                   Превенция на престъпността
                   Полицейска дейност в многоетническо общество
                   Опазване на обществения ред 
            - Елемент 2.4: “Структура на следдипломно образование в областта на научно-изследователската дейност”
                   Ръководство и управление на човешки ресурси
                   Ръководство и управление на полицейски звена 
                   Обучение на преподаватели


3. Провеждане на мултидисциплинарен семинар по проект “Защита на децата” на програма AGIS на Европейската комисия –2004 г.


4. В резултат на интензивни международни контакти и следствие проведени работни срещи, на които бе презентиран капацитета на АМВР в областта на обучението по противодействие на компютърни престъпления, на АМВР бу предложено участие в проект JHA/2003 AGIS/036 “Разследване на киберпрестъпления-разработване на международна програма за обучение за бъдещето” по Европейската програма за финансиране AGIS.


5. Реализирането на дейности по съвместен проект с Датския център за човешки права и Института по принципите на правото за обучение на полицейски служители по полицейски наръчник за човешки права.


6. Представител на АМВР   участва в работните модули по проект на ФАР “Противодействие на изпирането на пари”.


7. Началникът на сектор “Международно сътрудничество и подготовка на чужденци”  е номиниран от Европейската комисия (ЕК) за член на експертна международна група към ЕК по въпросите на трафик на хора.


8. Академията на МВР е бенефициент по проект BG2003/004-937.08.03 “Институционално изграждане на Академията на МВР и повишаване качеството на обучението” с туининг партньор Република Франция . (2005-2006)

9. Партньорство по проект “P.A.F.T.A.H.: Полиция и фенове срещу футболното хулиганство”

С Решение № 253/2000/ЕС на Европейския парламент и Съвета на Европа от 24 януари 2004 г. за стартиране на Фаза “две” от програмата на Общността за действие в областта на образованието “Socrates” e одобрен проект за транснационално сътрудничество с наименование “P.A.F.T.A.H.: Полиция и фенове срещу футболното хулиганство”.  
Целта на проекта е подобряване на противодействието срещу нарастващото футболно хулиганство като се обединят усилията на служителите на полицията ангажирани с опазването на обществения ред и сигурност, на стюардите, на лидерите на фен клубовете и спортните клубове, както и на неправителствени организации, местните власти, педагози и журналисти.
През април 2004 г., Академията на МВР изрази принципна готовност за участие в проекта, имайки предвид актуалността на темата и необходимостта от мултидисциплинарен подход при противодействието на ескалацията на асоциалното и противоправно поведение по стадионите от зрители на спортни и най-вече на футболни състезания и нарастващия брой на сериозни и значими актове на насилие и вандализъм.
Партньори по проекта са: Полицейска академия - Холандия, Полицейска академия - Дания, Университет за приложни науки - Бремен, Институт за обучение на възрастни - Финландия, Център за социални изследвания - Лондон, Educational Media Services - Букурещ, Централен Фен клуб на ЦСКА, Евроинформ ООД и Академията на МВР.
Ангажиментите на Академията като партньор по проекта са свързани с мисията на висшето училище като образователен и учебно-подготвителен център на МВР и се изразяват в разработване на модули и схеми (приложими за всички страни) за специализирано образование и обучение на полицаи (които охраняват спортни мероприятия, или работят с фенове), на стюарди, на лидери на фен клубове, и на лидери на младежки неправителствени организации и изработване на информационни материали и брошури.