МВР

Академия на МВР

 

                                               СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ,
                                              ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ
                                                              ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА 
                   АКАДЕМИЯТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ 2020 г.I. Академията

1. Ръководство и структура:
История;
Ректор;
Заместник-ректор;
Помощник-ректор;
Контролен съвет;
Академичен съвет;
Акредитация;
Общо събрание;
Конкурси по ЗРАСРБ;
Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ;
Обяви.

2. Факултет "Полиция":
Ръководство;
Учебни планове;
Квалификационни характеристики;
Факултетен съвет.

3. Факултет "Пожарна безопасност и защита на населението":
Ръководство;
Учебни планове;
Квалификационни характеристики;
Факултетен съвет.

4. Центрове за специализация и професионална подготовка:
ЦСПП – Пазарджик;
ЦСПП – Казанлък;
ЦСПП – Варна;
ЦСПП по ПБЗН – Варна;
Център за бойна подготовка и спорт.

5. Нормативна уредба – нормативни актове и документи.

6. Профил на купувача:
Обща информация;
Обявления за предварителна информация;
Пазарни консултации;
Становища на АОП от упражнен предварителен контрол;
Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП;
Обществени поръчки, възлагани чрез събиране на оферти с обява/покана до определени лица;
Технически спецификации за обществени поръчки за публично обсъждане;
Избор на външен експерт;
Предварителни обявления;
Обществени поръчки, открити преди 01.10.2014 г.;
Проучване на пазара;
Избор на изпълнител по чл. 14, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП;
Архив;
Становища от изпълнителния директор на агенцията по запитванията на възложителя (чл. 22б, ал. 2, т. 19-20 ЗОП);
Търгове.

II. Дейности

7. Учебна дейност:
Учебно-материална база;
Обучение;
Рецензии;
Прием курсанти, студенти и докторанти;
Политика по качеството;
Учебна програма „Основи на имиграционното задържане“.

8. Научноизследователска дейност.

9. Библиотечна и издателска дейност:
Издателска дейност;
Библиотека;
Електронна библиотека.

10. Международна  дейност:
Бюлетин;
Международно сътрудничество и проекти;
Еразъм;
CEPOL.

11. Спортна дейност:
Култура и спорт.

III. Информационен център

12. Полезна информация:
Календар;
Публикации на факултет „Полиция“;
Публикации на факултет ПБЗН;
Достъп до обществена информация;
Контакти. 

13. Решения, отчети и анализи:
Управленски планове и цели;
Годишни отчети;
Решения на Академичния съвет.

14. Административно обслужване:
Харта на клиента;
Вътрешни правила за административното обслужване в Академията на МВР;
Списък на административните услуги;
Информация за административното обслужване в МВР.

IV. Периодични издания:
Годишник на АМВР;
Бюлетин на факултет „Полиция“;
Бюлетин на факултет ПБЗН.


Формати на публикуваната информация: РDF, MS Word, MS Excel, HTML.